Dataset

Watergebruik bedrijven en particuliere huishoudens; nationale rekeningen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens van de waterrekeningen, dit is een onderdeel van Milieurekeningen die het CBS jaarlijks samenstelt. In deze waterrekeningen is het (fysieke) gebruik van water door de Nederlandse economie opgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik van leidingwater, gebruik en de onttrekking van grondwater en van oppervlaktewater. Het gebruik wordt toegerekend aan de bedrijfstakken en aan huishoudens. Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische activiteit (inclusief huishoudens), per soort water en per jaar de omvang van het gebruik wordt weergegeven. De waarden worden weergegeven in miljoenen kubieke meters water (mln m3).

Bij leidingwater wordt onderscheid gemaakt tussen leidingwater van drinkwaterkwaliteit en industriewater. Industriewater is leidingwater met een mindere kwaliteit dan drinkwater, of soms juist met een hogere kwaliteit, zoals gedemineraliseerd water. Dit industriewater wordt met name gebruikt door de industrie (de (basis)chemie, metaalindustrie en raffinaderijen) en elektriciteit producenten. Bij grondwater wordt onderscheid gemaakt tussen grondwatergebruik voor koeling en overig gebruik. Daarnaast wordt er bij oppervlaktewater onderscheid gemaakt tussen zoet- en zout oppervlaktewater. Voor het samenstellen van de cijfers worden gegevens uit diverse bronnen gebruikt en met elkaar afgestemd, meer informatie hieronder in hoofdstuk 4.

Doordat de gegevens in de milieurekeningen direct aansluiten op de economische gegevens in de nationale rekeningen, is het mogelijk om de economische activiteiten van Nederland en het gebruik van water uit het natuurlijk milieu cijfermatig in beeld te brengen. Met behulp van de waterrekeningen kunnen milieu-indicatoren worden opgesteld. Zo kan de gebruiksintensiteit van de verschillende soorten water voor Nederland als geheel of per bedrijfstak worden bepaald. Gegevens beschikbaar vanaf: 2003.

Status van de cijfers: De cijfers van de jaren in de tijdreeks hebben een definitieve status en de laatste drie jaar voorlopig. De gehele reeks vanaf 2003 wordt, indien nodig, aangepast aan de bijgestelde broninformatie.

Wijzigingen per 22 maart 2023: De gegevens van het jaar 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in maart. De volgende publicatie is in maart 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82883NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82883NED

Gebruik leidingwater, verbruik, grondwater, oppervlaktewater, bedrijven. Watergebruik naar gebruikersgroepen en soort water

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82883NED

Gebruik leidingwater, verbruik, grondwater, oppervlaktewater, bedrijven. Watergebruik naar gebruikersgroepen en soort water