Dataset

Milieurekeningen; emissies naar lucht 1990-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de luchtemissierekeningen samen. Hierin is te vinden waar verontreinigende stoffen en gassen in de lucht vandaan komen (de herkomst) en waar ze heen gaan (de bestemming). Hierbij wordt de uitstoot van verontreinigende stoffen en gassen uit zowel stationaire bronnen (zoals elektriciteitscentrales) als uit mobiele bronnen (zoals het wegverkeer) toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en huishoudens.

Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische activiteit (inclusief huishoudens), per stof en per jaar de omvang van de uitstoot naar de lucht wordt weergegeven. De verontreinigende stoffen die worden meegenomen zijn onder meer broeikasgassen (CO2, CH4, N2O), gassen die de ozonlaag aantasten (CFK's) en verzurende stoffen (SO2, NOx en NH3). Doordat de gegevens in de milieurekeningen direct aansluiten op de economische gegevens in de Nationale rekeningen, is het mogelijk om de gevolgen van de economische prestaties van Nederland voor het milieu cijfermatig in beeld te brengen. Uit de luchtemissierekeningen kunnen milieu-indicatoren voor de milieuthema's broeikaseffect, verzuring en aantasting van de ozonlaag worden afgeleid.

Deze tabel is stopgezet per 17 november 2011. Gegevens zijn beschikbaar vanaf 1990 tot en met 2009. De gehele tijdreeks vanaf 1990 werd jaarlijks aangepast aan de bijgestelde emissiecijfers.

Reden stopzetting: Met ingang van juni 2011 wordt de nieuwe standaard bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) door de Nationale rekeningen gehanteerd. De Nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008. De Milieurekeningen sluiten hier vanaf november 2011 op aan.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990 Frequentie: stopgezet

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71468ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71468ned

Milieurekeningen: luchtemissies herkomst en bestemming van de stoffen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71468ned

Milieurekeningen: luchtemissies herkomst en bestemming van de stoffen.