Dataset

Handel naar goederensoorten en landen (excl. bijschattingen)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers van de internationale handel worden elk kwartaal geactualiseerd op het meest gedetailleerde niveau, per goederensoort,(8-digits) gepubliceerd. Voor de jaren 1996 tot 2004 zijn de cijfers op jaarbasis beschikbaar, vanaf 2005 op maandbasis. Voor de indeling van de goederensoorten wordt uitgegaan van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De Gecombineerde Nomenclatuur is gebaseerd op het Geharmoniseerd Systeem. De basis voor deze meest gedetailleerde goederenindeling is de Goederennaamlijst voor de Statistieken van de Internationale Handel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996 Frequentie: kwartaal

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie:

Versie 05-05-2007 Trendbreuk 2006 / 2007 In 2007 is de goederennaamlijst herzien. Tegelijkertijd is ook de SITC goederenclassificatie herzien. Dit heeft consequenties voor de in deze tabel gepresenteerde cijfers. Sommige goederen zijn door deze herzieningen op een andere wijze geclassificeerd. De vergelijkbaarheid van 2007 en later, ten opzichte van 2006 en eerder, is hierdoor minder.

Versie 13-9-2006 Er wordt sinds kort een nieuwe routine bij de dataverzameling en -verwerking van goederensoorten ingezet waardoor er kleine verschillen met de voorafgaande publicatie kunnen optreden. Daarnaast werd er voorheen gedurende het proces voortijdig afgerond.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70745ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70745ned

In - en uitvoer van goederensoorten. Deze gegevens zijn rechtstreeks waargenomen en zijn niet opgehoogd voor non-respons.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70745ned

In - en uitvoer van goederensoorten. Deze gegevens zijn rechtstreeks waargenomen en zijn niet opgehoogd voor non-respons.