Dataset

Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/30/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardolieproducten en aardoliegrondstoffen weer in balansvorm.

Aardolieproducten zijn onder andere de brandstoffen lpg, motorbenzine en dieselolie. De balans bevat zowel de producten bestemd voor verwerking of verbruik in Nederland als die bestemd voor doorvoer.

Aardoliegrondstoffen zijn ruwe aardolie, aardgascondensaat en additieven (halffabricaten voor benzine en diesel). Er zijn aparte balansposten voor de grondstoffen bestemd voor verwerking in Nederland en de grondstoffen bestemd voor doorvoer. Het verschil tussen deze twee stromen is dat voor de goederen bestemd voor verwerking in Nederland wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen voor de doorvoer niet.

Voor het omrekenen van kg naar liters geleverde benzine, diesel en autogas inclusief accijns worden de volgende standaarddichtheden gehanteerd: Benzine 0,75 kg/l, Diesel 0,836 kg/l en LPG 0,535 kg/l.

Deze tabel vervangt de tabellen: Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1944-april 2021 Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1946-april 2021 Motorbrandstoffen; afzet in petaJoule, gewicht en volume, 1946-april 2021

Zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015

Status van de cijfers Cijfers t/m 2021 zijn definitief. Cijfers over 2022 zijn nader voorlopig. Cijfers over 2023 en 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2024: Cijfers over februari 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2023: De cijfers vanaf 2015 tot en met 2021 zijn gereviseerd voor diesel en stookolie. De revisie betreft het verbruik van diesel en werkt door in de bovenliggende energiedragers (totaal gas-dieselolie, aardolieproducten en totaal aardoliegrondstoffen en –producten en totaal energiedragers). Nieuwe gegevens over het verbruik van diesel in mobiele werktuigen zijn verwerkt. Daardoor gaat het finaal energieverbruik van diesel bij de overige afnemers (bouw, diensten en landbouw) omhoog. Dit werkt door op finaal energieverbruik wegverkeer wat daardoor omlaag gaat. Daarnaast is door analyse van verbeterde gegevens voor 2015 de hoeveelheid gebunkerde hoogzwavelige zware stookolie verlaagd met ruim 800 kt en is de uitvoer met dezelfde hoeveelheid verhoogd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voorlopige cijfers: de tweede maand na afloop van de verslagperiode. Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84596NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84596NED

Aardoliegrondstoffen- en aardolieproducten, balans, aanbod, verbruik Energiedragers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84596NED

Aardoliegrondstoffen- en aardolieproducten, balans, aanbod, verbruik Energiedragers