Dataset

Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/31/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardolieproducten en aardoliegrondstoffen weer in balansvorm.

Aardolieproducten zijn onder andere de brandstoffen lpg, motorbenzine en dieselolie. De balans bevat zowel de producten bestemd voor verwerking of verbruik in Nederland als die bestemd voor doorvoer.

Aardoliegrondstoffen zijn ruwe aardolie, aardgascondensaat en additieven (halffabricaten voor benzine en diesel). Er zijn aparte balansposten voor de grondstoffen bestemd voor verwerking in Nederland en de grondstoffen bestemd voor doorvoer. Het verschil tussen deze twee stromen is dat voor de goederen bestemd voor verwerking in Nederland wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen voor de doorvoer niet.

Voor het omrekenen van kg naar liters geleverde benzine, diesel en autogas inclusief accijns worden de volgende standaarddichtheden gehanteerd: Benzine 0,75 kg/l, Diesel 0,836 kg/l en LPG 0,535 kg/l.

Deze tabel vervangt de tabellen: Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1944-april 2021 Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1946-april 2021 Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume, 1946-april 2021

Zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015

Status van de cijfers Cijfers t/m 2020 zijn definitief. Cijfers over 2021 zijn nader voorlopig. Cijfers over 2022 en 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 mei 2023: Voorlopige cijfers over maart 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 december 2022: Cijfers over 2020 zijn definitief. Cijfers over 2015 t/m 2021 zijn gereviseerd. De cijfers voor verbruik van diesel vanaf 2015 zijn gereviseerd. De reden van de revisie is een verbeterd inzicht in het verbruik bij mobiele werktuigen gebruikt in de bouw, landbouw en industrie. De revisie betreft voornamelijk het product diesel en het werkt door in de bovenliggende energiedragers (Totaal gas- dieselolie, totaal aardolieproducten en totaal aardoliegrondstoffen en –producten). De revisie is tweeledig:

  • Nieuwe gegevens van TNO over het verbruik van diesel in mobiele werktuigen zijn verwerkt. Daardoor gaat het finaal energieverbruik van overige afnemers met jaar omhoog met ongeveer 10 tot 20 procent.
  • De methode voor omgaan met statistisch verschil is aangepast. Voorheen werd uitgegaan van statistisch verschil van -3 procent op jaarbasis, aansluitend bij oude data (t/m 2012) over diesel wegverkeer gebaseerd op het aparte accijnstarief enkel voor gebruik voor wegverkeer wat tot die tijd bestond. In de nieuwe methode wordt het statistisch verschil weggewerkt en wordt het finaal energieverbruik van wegverkeer berekend als restpost door de totale marktleveringen van diesel te verminderen met de leveringen aan overige afnemers. Het eerste en het tweede punt werkt allebei door op finaal energieverbruik wegverkeer wat omlaag gaat met gemiddeld ruim 5 procent.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voorlopige cijfers: de tweede maand na afloop van de verslagperiode. Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84596NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84596NED

Aardoliegrondstoffen- en aardolieproducten, balans, aanbod, verbruik Energiedragers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84596NED

Aardoliegrondstoffen- en aardolieproducten, balans, aanbod, verbruik Energiedragers