Dataset

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1944-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardoliegrondstoffen weer in balansvorm. Aardoliegrondstoffen zijn ruwe aardolie, aardgascondensaat en additieven (halffabrikaten voor benzine en diesel). Er zijn aparte balansen voor de grondstoffen bestemd voor verwerking in Nederland en de grondstoffen bestemd voor doorvoer. Het verschil tussen deze twee stromen is dat voor de goederen bestemd voor verwerking in Nederland wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen voor de doorvoer niet.

De berekening van het aanbod is als volgt: winning plus productie uit aardolie plus uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid energie die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode.

Vanaf het jaar 2007 wordt het verbruik in deze tabel nader uitgesplitst naar verbruik als grondstof voor omzetting in andere aardolieproducten en als finaal verbruik (waarna geen andere energiedragers resteren). Voor 2007 werd alleen het verbruik als grondstof voor omzetting onderscheiden.

Gegevens beschikbaar van 1944 tot en met 2015

Status van de cijfers Gegevens van 1944 tot en met december 2013 zijn definitief. Gegevens vanaf januari 2014 zijn voorlopig.

Wijziging per 20 mei 2016 Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80099ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80099ned

Winning, invoer, uitvoer en verbruik van ruwe aardolie, aardgascondensaat en additieven met bestemming verwerking of doorvoer

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80099ned

Winning, invoer, uitvoer en verbruik van ruwe aardolie, aardgascondensaat en additieven met bestemming verwerking of doorvoer