Dataset

Migratiemotieven van immigranten met de buitenlandse nationaliteit (vanaf 01-01-2018)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit bestand bevat voor immigranten met een niet-EU/EFTA-nationaliteit het migratiemotief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor immigranten met een nationaliteit van één van de EU/EFTA-landen is het afgeleid migratiedoel bepaald op basis van het feitelijk geregistreerde gedrag van de immigrant uit informatie in het Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden. Met ingang van deze component is de methode gewijzigd. Dit betreft zowel de verwerking van de aangeleverde IND-migratiemotieven (voor immigranten met een niet-EU/EFTA-nationaliteit) als de afleiding van de migratiedoelen voor immigranten met een nationaliteit van één van de EU/EFTA-landen. Bovendien is voor immigranten met een niet-EU/EFTA-nationaliteit de gezinsmigratie onderscheiden in gezinshereniging en gezinsvorming en zijn arbeidsmigranten onderverdeeld in kennismigranten en overige arbeidsmigranten. Bij de IND wordt per immigrant maar één migratiemotief vastgelegd. Deze component bevat het motief van de eerste migratiebeweging vanaf 1998. Als een persoon een tweede keer naar Nederland immigreert met een ander motief, komt deze persoon tweemaal in de component voor met hetzelfde (eerste) migratiemotief. Er worden 15 verschillende IND-migratiemotieven onderscheiden. Voor de afgeleide migratiedoelen van EU/EFTA immigranten geldt dat er meerdere doelen tegelijkertijd kunnen voorkomen. De volgende afgeleide doelen worden onderscheiden: - gezinsmigratie; - arbeidsmigratie; - studiemigratie.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Uitgangspunt voor de migratiemotieven van immigranten met een niet-EU/EFTA nationaliteit het bestand van de IND met (eerste) migratiemotieven op peildatum 1 januari 1998; dit was de eerste levering van de IND aan het CBS in dit kader. Vervolgens is het bestand van 1 januari 1999 toegevoegd met alleen de records van nieuwe immigranten of van immigranten die in het bestand van 1 januari 1998 nog een onbekend motief hadden en nu wel een bekend motief hebben. Dit proces is herhaald tot en met het meest recente IND-bestand met peildatum 1 januari 2020. Evenals in de vorige methode koppelt het CBS deze migratiemotieven aan alle immigranten die volgens de IND vanaf 1995 geïmmigreerd zijn. Alleen migranten die geïmmigreerd zijn volgens de BRP behoren tot de populatie. De immigratiedatum is overgenomen uit de BRP. Het afgeleid migratiedoel voor immigranten met een EU/EFTA-nationaliteit wordt vastgesteld op basis van het feitelijk geregistreerde gedrag van de immigrant. Zie voor de totstandkoming van de afgeleide doelen asiel, gezin, arbeid en studie de afzonderlijke omschrijvingen van de betreffende variabelen. Indien geen van de afgeleide migratiedoelen voorkomt, is een immigrant getypeerd als 'overig en onbekend'. Bij het aantal studiemigranten van immigranten met een EU/EFTA-nationaliteit dient het volgende te worden opgemerkt. Het aantal studiemigranten is lager dan het totaal aantal internationale studenten uit de EU/EFTA dat in Nederland studeert. Dit bestand bevat namelijk alleen immigranten die zich bij de gemeente hebben ingeschreven. Een deel van de buitenlandse studenten is geen immigrant, bijvoorbeeld Duitsers of Belgen die onderwijs volgen in Nederland, maar hier niet wonen. Als studenten wel in Nederland gaan wonen, maar zich niet bij een gemeente inschrijven, zijn het wel immigranten, maar zijn ze niet in deze component opgenomen. Ook kan het zijn dat studenten zich eerst inschrijven bij een onderwijsinstelling terwijl ze nog geen BSN hebben. Dan kan het CBS ze niet traceren, en kunnen de onderwijsgegevens niet gekoppeld worden aan de immigranten. Ook bij de vorige methode trad dit probleem op. Immigranten met een EU/EFTA-nationaliteit die niet toegedeeld kunnen worden aan één van de afgeleide doelen arbeid, gezin of studie krijgen een onbekend afgeleid migratiedoel. Dit kunnen bijvoorbeeld studenten zijn die aan particuliere scholen studeren of werknemers die hier via uitzendbureau-constructies werken maar geen belasting in Nederland betalen. Het CBS bepaalt of mensen samenwonen aan de hand van de BRP, maar gebruikt hiervoor ook belastinginformatie over het gezamenlijk aangifte doen of gezamenlijk toeslagen aanvragen. Als mensen dat samen doen, gaat het CBS ervanuit dat ze een paar zijn. Het duurt echter even voordat mensen belastingaangifte doen, en het CBS dus weet dat het om een paar en dus om gezinsmigratie gaat. In het meest recente verslagjaar worden de gezinsmigranten dan ook licht onderschat en wordt de categorie ‘onbekend’ overschat. Bij een volgende update van het bestand is er meer informatie beschikbaar en worden deze onder- en overschattingen zo goed mogelijk hersteld. Bij een vergelijking tussen aantallen niet-EU/EFTA-immigranten zoals weergegevens in dit bestand en het aantal verleende verblijfsvergunningen door de IND moet worden vermeld dat het jaar van inschrijving van een immigrant in de BRP kan afwijken van het jaar waarop iemand een verblijfsvergunning heeft gekregen.

Populatie

In de bevolkingsregisters van Nederlandse gemeenten ingeschreven immigranten die op het moment van immigratie een niet-Nederlandse nationaliteit hebben.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e41080529b41

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset