Dataset

Zorgkosten van Nederlandse ingezetenen met een basisverzekering (01-01-2017 - 01-01-2018)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit bestand bevat per Nederlandse ingezetene, die verzekerd is via de basisverzekering, diens kosten per jaar voor zorg die verzekerd is via de basisverzekering. De basisverzekering is wettelijk verplicht via de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor vrijwel alle Nederlandse ingezetenen. De kosten zijn die kosten die daadwerkelijk vergoed zijn door de zorgverzekeraars. De kosten zijn onderverdeeld in zorgvormen, zoals huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, fysiotherapie, etc. De zorgkosten zijn inclusief de kosten die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk door de verzekerden zelf zijn betaald maar exclusief eigen betalingen. Indien de verzekerde zelf een rekening heeft ontvangen en deze niet heeft ingediend bij de verzekering, bijvoorbeeld omdat het eigen risico niet is bereikt, zijn de kosten niet in de cijfers opgenomen. Als er nieuwe zorgvormen opgenomen worden in dit bestand, zullen deze in nieuwe variabelen na de al bestaande variabelen worden toegevoegd. Dit betekent dat deze zullen volgen op de variabelen met voorvoegsel 'NOP' (variabelen waarover niet wordt gepubliceerd op StatLine en welke niet als zodanig gecontroleerd en geanalyseerd zijn).

Voor het gebruik van dit bestand is toestemming nodig van de dataleverancier. Deze toestemming is te verkrijgen door een mail met het analyseplan of de offerte te sturen naar het mailadres: [mailadres verborgen - neem contact op met het CBS]. Hiervandaan nemen we vervolgens contact op met de dataleverancier voor het regelen van toestemming.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De ruwe gegevens over daadwerkelijke vergoede kosten behorende bij de basisverzekering die betrekking hebben op een verslagjaar zijn afkomstig van Vektis, die deze gegevens op haar beurt weer ontvangt van de zorgverzekeraars. Buiten beschouwing worden gelaten: (1) zorg waarvoor men zich via een aanvullende verzekering kan verzekeren, (2) zorgkosten die buiten de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen en via eigen betalingen zijn voldaan en (3) zorg die onder een ander wettelijk kader valt (zoals (tot en met 2014) de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; AWBZ, vanaf 2015 de Wet Langdurige Zorg en de Jeugdwet, etc). Tot en met verslagjaar 2010 worden de kosten gedurende het jaar zelf en de 3 daarop volgende kwartalen waargenomen, vanaf 2011 gedurende het jaar zelf en de 4 daarop volgende kwartalen. Bij een waarneming over 7 kwartalen is ongeveer 95% van alle declaraties binnen die betrekking hebben op dat verslagjaar, waarbij vooral de ziekenhuiszorg en de GGZ dan nog niet volledig binnen zijn. De resterende kosten bedragen voor deze twee zorgvormen meer dan de genoemde 5%. Bij een waarneming gedurende 8 kwartalen is ongeveer 98% van alle declaraties binnen. De zorgverzekeraars hebben een inschatting gemaakt van de resterende kosten die zij nog binnen denken te krijgen (voornamelijk bij specialistische geestelijke gezondheidszorg en in de mindere mate de ziekenhuiszorg). Met behulp van deze inschatting heeft Vektis de kosten verhoogd per zorgverzekeraar per zorgvorm; deze opgehoogde kosten zijn opgenomen in dit bestand. De werkelijke kosten zijn niet apart beschikbaar. Belangrijk aandachtspunt is dat alleen de kosten verhoogd zijn van hen die al kosten hadden, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval hoeft te zijn. Het is daarom niet mogelijk om het exacte aantal personen te bepalen dat daadwerkelijk zorg genoten heeft. Vektis controleert de gegevens die ontvangen zijn van de zorgverzekeraars en eventuele geconstateerde fouten worden altijd teruggekoppeld aan de betreffende verzekeraar met een verzoek voor een nieuwe aanlevering van de betreffende data. Vektis voert zelf geen correcties uit op de ontvangen data. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de databestanden ook negatieve bedragen bevatten. Dit kunnen correcties zijn van uitbetaalde kosten over een eerder jaar die een verzekeraar in een later jaar heeft doorgevoerd. De zorgverzekeraars zijn onder te verdelen in risicodragers en volmachthouders. De risicodragers zijn de "echte" zorgverzekeraars en dragen het financiële risico dat hoort bij het verzekeren van een persoon. De volmachthouders sluiten wel basisverzekeringen af, maar doen dit namens één of meer risicodragers. Volmachthouders dragen niet zelf het risico. Tot en met 2016 waren de kostengegevens van de volmachthouders minder betrouwbaar. Daarom vond tot en met verslagjaar 2016 een extra ophoging plaats om te corrigeren voor deze volmachthouders (dit betrof circa 5 procent van de verzekerden). Dit deel werd bijgeschat met behulp van de persoonskenmerken leeftijd, geslacht, regio, migratieachtergrond en huishoudinkomen. De resulterende ophoogfactoren (tot en met verslagjaar 2016) staan in de variabele ZVWKOPHOOGFACTOR. Vanaf verslagjaar 2017 is deze extra ophoging niet meer nodig en is er dus niet langer een ZVWKOPHOOGFACTOR beschikbaar.

Populatie

Nederlandse ingezetenen die daadwerkelijk een basisverzekering hebben.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108042e057

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset