Dataset

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, migratieachtergrond

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 01-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
 • Beschrijving
 • Webservice (2)
 • Relaties
 • Metadata

Beschrijving

Deze tabel toont de gemiddelde kosten per persoon voor zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, per type geleverde zorg, en het aandeel personen waarvoor kosten zijn gedeclareerd. De gegevens zijn uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond. Het betreft alleen de zorg uit het basispakket (basisverzekering).

In deze tabel zijn de volgende kosten niet meegenomen:

 • zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via een andere verzekering worden vergoed, bijvoorbeeld via een aanvullende verzekering;
 • zorgkosten die niet onder de Zvw maar onder een ander wettelijk kader vallen, bijvoorbeeld AWBZ/Wlz, Wmo of Jeugdwet;
 • zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via eigen betalingen zijn voldaan.

De zorgkosten zijn inclusief de kosten die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk door de verzekerden zelf zijn betaald. Alleen indien de verzekerde zelf een rekening heeft ontvangen en deze niet heeft ingediend bij de verzekeraar, bijvoorbeeld omdat het eigen risico niet is bereikt, zijn de kosten niet in de cijfers opgenomen. Andere eigen betalingen zoals voor verzekerde zorg verleend door een niet door de verzekeraar gecontracteerde aanbieder of wettelijke eigen betalingen zoals bij een maximum aantal behandelingen of bijbetalingen per behandeling zijn niet in de cijfers opgenomen.

Deze tabel heeft betrekking op de populatie van personen die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

 • ze zijn gedurende het betreffende jaar tenminste 1 dag ingeschreven geweest in de Basisregistratie Personen (BRP);
 • ze zijn verzekerd geweest voor de basisverzekering in het kader van de Zvw.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers: De cijfers over verslagjaren 2009 tot en met 2017 zijn definitief. Cijfers over verslagjaar 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 27 oktober 2020:

 • Voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd, de voorlopige cijfers over 2017 zijn definitief gemaakt.
 • Vanaf 2017 is een nieuw onderwerp toegevoegd, namelijk het aandeel personen waarvoor zorgkosten, per zorgtype, zijn gedeclareerd.
 • Vanaf 2017 wordt bij migratieachtergrond onderscheid gemaakt tussen personen met een eerste of tweede generatie migratieachtergrond.
 • Vanaf 2018 is eerstelijnsverblijf een aparte zorgvorm. In 2017 was dit onderdeel van 'overige zorgvormen'.
 • In 2013 waren enkele cellen blanco waar puntjes hadden moeten staan. Dit is nu hersteld.
 • Vanaf 2014 zijn blanco cellen voor geboortezorg bij mannen veranderd in puntjes. Sinds een wijziging in het Burgerlijk Wetboek ('Transgenderwet') zijn deze kosten in theorie mogelijk geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het vierde kwartaal van 2021 zullen de voorlopige cijfers over 2019 worden gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81826NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81826NED

Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten en aandeel personen met zorg, naar type zorg, leeftijd en migratieachtergrond

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81826NED

Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten en aandeel personen met zorg, naar type zorg, leeftijd en migratieachtergrond