Dataset

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, migratieachtergrond 2009-2020

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel toont de gemiddelde kosten per persoon voor zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, per type geleverde zorg, en het aandeel personen waarvoor kosten zijn gedeclareerd. De gegevens zijn uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond. Het betreft alleen de zorg uit het basispakket (basisverzekering).

In deze tabel zijn de volgende kosten niet meegenomen:

  • zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via een andere verzekering worden vergoed, bijvoorbeeld via een aanvullende verzekering;
  • zorgkosten die niet onder de Zvw maar onder een ander wettelijk kader vallen, bijvoorbeeld AWBZ/Wlz, Wmo of Jeugdwet;
  • zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via eigen betalingen zijn voldaan.

De zorgkosten zijn inclusief de kosten die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk door de verzekerden zelf zijn betaald. Alleen indien de verzekerde zelf een rekening heeft ontvangen en deze niet heeft ingediend bij de verzekeraar, bijvoorbeeld omdat het eigen risico niet is bereikt, zijn de kosten niet in de cijfers opgenomen. Andere eigen betalingen zoals voor verzekerde zorg verleend door een niet door de verzekeraar gecontracteerde aanbieder of wettelijke eigen betalingen zoals bij een maximum aantal behandelingen of bijbetalingen per behandeling zijn niet in de cijfers opgenomen.

Deze tabel heeft betrekking op de populatie van personen die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

  • ze zijn gedurende het betreffende jaar tenminste 1 dag ingeschreven geweest in de Basisregistratie Personen (BRP);
  • ze zijn verzekerd geweest voor de basisverzekering in het kader van de Zvw.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel. Deze tabel is stopgezet vanwege de introductie van de nieuwe herkomstindeling.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2020

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 september 2023:

  • De cijfers over 2018-2020 zijn gecorrigeerd. Door een fout in de verwerking waren de zorgkosten van tussen een en twee procent van de verzekerden per abuis op nul gezet. De gemiddelde kosten en het percentage personen met zorgkosten zijn beiden na correctie ongeveer twee procent hoger.
  • Cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.
  • De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de nieuwe tabel 'Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon; herkomst', zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81826NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81826NED

Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten en aandeel personen met zorg, naar type zorg, leeftijd en migratieachtergrond

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81826NED

Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten en aandeel personen met zorg, naar type zorg, leeftijd en migratieachtergrond