Dataset

Waterschappen; tarieven heffingen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bestuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over de tarieven van de waterschapsheffingen. Waterschappen leggen deze heffingen op om hun werkzaamheden te bekostigen. De belangrijkste taken zijn waterkering (het tegengaan van overstromingen), waterbeheersing (de zorg voor het juiste waterpeil voor landbouw, natuur, bewoners) en de zorg voor de waterkwaliteit. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen.

De waterschappen leggen de watersysteemheffing, heffing wegenbeheer en niet-taakgebonden heffing op aan vier categorieën belastingplichtingen: ingezetenen, eigenaren van gebouwen, eigenaren van grond (ongebouwd) en eigenaren van natuurgebieden. Een waterschap kan ervoor kiezen om een aparte wegenheffing in te stellen of om de kosten van wegaanleg en -onderhoud te betalen uit de watersysteemheffing. Hetzelfde geldt voor de niet-taakgebonden heffing.

Waterschappen kunnen tariefdifferentiatie toepassen. Dit betekent dat een waterschap voor dezelfde heffing verschillende tarieven kan gebruiken voor bijvoorbeeld buitendijkse en binnendijkse gebieden. In de tabel staat dan een gemiddeld tarief. Om het gemiddelde tarief te berekenen wordt de totale opbrengst gedeeld door het totaal aantal eenheden waarover de heffing wordt geheven.

De gegevens in de tabel zijn afkomstig uit de begrotingen die de waterschappen voorafgaand aan het verslagjaar vaststellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig. Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per: 8 maart 2024: De voorlopige cijfers over 2024 zijn opgenomen. De cijfers over 2023 zijn nu definitief.

De indeling van waterschappen is voor het laatst herzien op 1 januari 2017 en telt vanaf die datum 21 waterschappen. Voor een compleet overzicht van waterschappen en mutaties, zie paragraaf 3: Overzicht populatie waterschappen 2004-heden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In februari/maart verschijnen er cijfers over het lopende jaar en worden de cijfers van het voorgaande jaar definitief.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80892ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80892ned

Tarieven waterschapsheffingen per waterschap.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80892ned

Tarieven waterschapsheffingen per waterschap.