Dataset

Waterschappen; tarieven heffingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de tarieven van de waterschapsheffingen. Waterschappen leggen deze heffingen op om hun werkzaamheden te bekostigen. De belangrijkste taken zijn waterkering (het tegengaan van overstromingen), waterbeheersing (de zorg voor het juiste waterpeil voor landbouw, natuur, bewoners) en de zorg voor de waterkwaliteit. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen.

De waterschappen leggen de watersysteemheffing, heffing wegenbeheer en niet-taakgebonden heffing op aan vier categorieën belastingplichtingen: ingezetenen, eigenaren van gebouwen, eigenaren van grond (ongebouwd) en eigenaren van natuurgebieden. Een waterschap kan ervoor kiezen om een aparte wegenheffing in te stellen of om de kosten van wegaanleg en -onderhoud te betalen uit de watersysteemheffing. Hetzelfde geldt voor de niet-taakgebonden heffing.

Waterschappen kunnen tariefdifferentiatie toepassen. Dit betekent dat een waterschap voor dezelfde heffing verschillende tarieven kan gebruiken voor bijvoorbeeld buitendijkse en binnendijkse gebieden. In de tabel staat dan een gemiddeld tarief. Om het gemiddelde tarief te berekenen wordt de totale opbrengst gedeeld door het totaal aantal eenheden waarover de heffing wordt geheven.

De gegevens in de tabel zijn afkomstig uit de begrotingen die de waterschappen voorafgaand aan het verslagjaar vaststellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig. Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per: 8 maart 2024: De voorlopige cijfers over 2024 zijn opgenomen. De cijfers over 2023 zijn nu definitief.

De indeling van waterschappen is voor het laatst herzien op 1 januari 2017 en telt vanaf die datum 21 waterschappen. Voor een compleet overzicht van waterschappen en mutaties, zie paragraaf 3: Overzicht populatie waterschappen 2004-heden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In februari/maart verschijnen er cijfers over het lopende jaar en worden de cijfers van het voorgaande jaar definitief.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80892ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80892ned

Tarieven waterschapsheffingen per waterschap.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80892ned

Tarieven waterschapsheffingen per waterschap.