Dataset

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 24/07/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel gaat over de begrote opbrengsten van gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Hierbij zijn de gemeenten op basis van hun ligging ingedeeld in regio's en naar inwonergrootteklasse. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie, zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Bij de berekening van de heffingen in euro per inwoner, wordt uitgegaan van voorlopige inwoneraantallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig, bij tweede publicatie in januari/februari volgende op het begrotingsjaar worden de cijfers van het voorgaande jaar definitief. Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal.

Wijzigingen per 27 januari 2021: De voorlopige cijfers voor 2021 zijn opgenomen. De cijfers voor 2020 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe voorlopige cijfers worden in de maand januari/februari van het begrotingsjaar geplaatst. Cijfers worden definitief in de maand januari/februari volgende op het begrotingsjaar. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang. Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 3 onder 'relevante tabellen'.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83614NED

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83614NED

Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen miljoenen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83614NED

Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen miljoenen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse.