Dataset

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen naar regio en grootteklasse

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 24/07/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel gaat over de begrote opbrengsten van een deel van de gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Het gaat om de heffingen die in de tijd vanaf het verslagjaar 2004 vergelijkbaar zijn. Hierbij zijn de gemeenten op basis van hun ligging ingedeeld in regio's en naar inwonergrootteklasse. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie, zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Bij de berekening van de heffingen in euro per inwoner, wordt uitgegaan van voorlopige inwoneraantallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig, bij tweede publicatie in januari/februari volgende op het begrotingsjaar worden de cijfers van het voorgaande jaar definitief. Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal.

Wijzigingen per 27 januari 2021: De voorlopige cijfers voor 2021 zijn opgenomen. De cijfers voor 2020 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe voorlopige cijfers worden in de maand januari/februari van het begrotingsjaar geplaatst. Cijfers worden definitief in de maand januari/februari volgende op het begrotingsjaar. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83616NED

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83616NED

Kerncijfers begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen miljoen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83616NED

Kerncijfers begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen miljoen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse