Dataset

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/08/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel gaat over de begrote opbrengsten van een deel van de gemeentelijke heffingen in duizenden euro's en in euro's per inwoner. Het gaat om de heffingen die in de tijd vanaf het verslagjaar 2005 vergelijkbaar zijn. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie, zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Bij de berekening van de heffingen in euro per inwoner, wordt uitgegaan van voorlopige inwoneraantallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn bij eerste voorlopig en bij de tweede publicatie een jaar later definitief. Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 27 januari 2021: De voorlopige cijfers voor 2021 zijn opgenomen. De cijfers voor 2020 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe voorlopige cijfers worden in de maand januari/februari van het begrotingsjaar geplaatst, definitieve cijfers worden in de maand januari/februari volgende op het begrotingsjaar geplaatst. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang. De aanpassingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaar aan de reeks wordt toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83643NED

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83643NED

Kerncijfers begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen per gemeente.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83643NED

Kerncijfers begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen per gemeente.