Dataset

Waterschappen; begroting, opbrengst heffingen 2009-2017

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bestuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over de opbrengst van de waterschapsheffingen. Waterschappen leggen deze heffingen op om hun werkzaamheden te bekostigen. De belangrijkste taken zijn waterkering (het tegengaan van overstromingen), waterbeheersing (de zorg voor het juiste waterpeil voor landbouw, natuur, bewoners) en de zorg voor de waterkwaliteit. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen. Het stelsel van waterschapsheffingen is in 2009 gewijzigd. Tot en met 2008 werden de kosten van waterkering, waterbeheersing en (vaar)wegenbeheer betaald uit zogenoemde omslagheffingen. De zorg voor de waterkwaliteit werd bekostigd uit de waterverontreinigingsheffing. Met ingang van 2009 zijn de omslagheffingen en een deel van de 'oude' waterverontreinigingsheffing opgegaan in een nieuwe watersysteemheffing. Het resterende deel van de waterverontreinigingsheffing, bestemd voor afvalwaterzuivering, heet voortaan zuiveringsheffing. Voor directe lozingen op oppervlaktewater kan een waterschap in het nieuwe stelsel een verontreinigingsheffing opleggen. Bij het wegenbeheer kan een waterschap ervoor kiezen om een aparte wegenheffing in te stellen of om de kosten van deze taak te betalen uit de watersysteemheffing. De gegevens in de tabel zijn afkomstig uit de begrotingen die de waterschappen voorafgaand aan het verslagjaar vaststellen.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2017.

Status van de cijfers: De cijfers voor meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode. Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 20 februari 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

De indeling van waterschappen is voor het laatst herzien op 1 januari 2017 en telt vanaf die datum 21 waterschappen. Het waterschap Limburg is toegevoegd per 2017 en is ontstaan door een fusie van Waterschap Peel en Maasvallei met Waterschap Roer en Overmaas. Voor een compleet overzicht van waterschappen en mutaties, zie paragraaf 3: Overzicht populatie waterschappen 2004-heden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71974ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71974ned

Begrote opbrengsten waterschapsheffingen. Watersysteemheffing en zuiveringsheffing

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71974ned

Begrote opbrengsten waterschapsheffingen. Watersysteemheffing en zuiveringsheffing