Dataset

Personen met indicatie en/of gebruik; regio, 2009-2014

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft het aantal personen dat op peildatum een indicatie heeft voor zorg zonder en/of zorg met verblijf (AWBZ-gefinancierd) en/of gebruik maakt van zorg zonder en/of zorg met verblijf (AWBZ- of Wmo-gefinancierd). Het betreft uitsluitend personen die op het peilmoment staan ingeschreven in de GBA.

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, regio en het gebruik van zorg.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2014

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Op 1 januari 2013 is het 'Experiment Regelarme zorginstellingen' (ERAI) gestart. Deze experimenten hebben gevolgen voor de aantallen personen in de tabellen. In het indicatiebesluit hoeft door enkele aanbieders geen onderscheid gemaakt te worden tussen het type zorg; Persoonlijke Verzorging, Verpleging of Begeleiding. Indicaties die zorgverleners bij deze aanbieders afgeven, bevatten alleen de functie Verpleging. Door het CAK zijn aanvullende gegevens geleverd over de zorg die in 2013 verleend is door de instellingen die deelnamen aan ERAI.

Een aantal gemeenten heeft gedurende het kalenderjaar 2013 niet langer op reguliere wijze aan het CAK gegevens over Huishoudelijke verzorging (HV) geleverd. Dit leidt niet alleen tot een onderrapportage van de WMO-functie HV, maar heeft ook effect op de totalen (ZZV-totaal, Totaal indicatie/gebruik, totaal gebruik ZZV en/of ZMV).

Wijzigingen per 7 maart 2018: Cijfers over 2014 zijn definitief gemaakt en de tabel is stopgezet. Vanaf 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanwege de beleidswijzigingen en veranderingen in de administratie is het niet mogelijk de bestaande tabellen over indicatie en/of gebruik van AWBZ-zorg te continueren. Cijfers over Wlz vanaf 2015 worden in nieuwe tabellen gepubliceerd (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40014NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40014NED

Personen met indicatie en/of gebruik, WMO, AWBZ, zorgkantoren huishoudelijke, persoonlijke vezorging, begeleiding, verpleging

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40014NED

Personen met indicatie en/of gebruik, WMO, AWBZ, zorgkantoren huishoudelijke, persoonlijke vezorging, begeleiding, verpleging