Dataset

Grondwaterbeschermingsgebieden

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze kaart vormt een onderdeel van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland en bevat de grondwaterbeschermingsgebieden van de provincie.

Voor de productie van deze kaart is uitgegaan van de vigerende grondwaterbeschermingsgebieden, zoals vastgesteld door Provinciale Staten in het kader van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland. In de Provinciale milieuverordening 2021 is een nieuwe gebiedscategorie grondwaterbeschermingsgebied vastgesteld, de aanvullende strategische voorraden. Dit zijn gebieden gereserveerd voor de toekomstige drinkwatervoorziening. De kaart geeft een overzicht van de grondwaterbeschermingsgebieden ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning ten behoeve van de drinkwatervoorziening (zones daarbinnen: waterwingebieden, grondwaterbeschermingszones, boringsvrije zones en aanvullende strategische voorraden). Dit overzicht is gebaseerd op de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland, zoals deze geldt na de vaststelling van de tiende tranche die op 11 november 2021 van kracht werd. Waterwingebieden vormen een zone van een grondwaterbeschermingsgebied, waarin grondwater wordt onttrokken ten behoeve van de openbare drinkwatervoorzieningen. Ook de zones grondwaterbeschermingszone, boringsvrije zone en aanvullende strategische voorraden behoren tot een grondwaterbeschermingsgebied, zij het dat deze zones niet noodzakelijkerwijs altijd in grondwaterbeschermingsgebieden voorkomen.

Een grondwaterbeschermingsgebied is een op grond van de Provinciale milieuverordening aangewezen gebied als bedoeld in artikel 1.2, tweede lid, onder a, van de Wet Milieubeheer, waarvoor in de provinciale milieuverordening regels zijn opgenomen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning. De aangewezen gebieden zijn aangegeven op de bij de provinciale milieuverordening behorende kaart. Ten aanzien van het beschermingsregime kan het volgende onderscheid worden gemaakt:

  • Waterwingebieden met het strengste regime: begrensd door de lijn van waaraf het grondwater in het watervoerende pakket maximaal 60 dagen nodig heeft om de winningspunten te bereiken (met uitzondering van het duingebied waar het gehele duingebied als waterwingebied is aangehouden).
  • Grondwaterbeschermingszones: begrensd door de lijn op het maaiveld van waaraf het grondwater binnen 50 jaar de winningspunten bereikt, waarbij rekening wordt gehouden met de (verticale) reistijd door de bodem naar het watervoerende pakket, alsmede de (horizontale) reistijd van het grondwater door het watervoerende pakket.
  • Boringsvrije zones (het minst strenge regime): deze zijn bepaald aan de hand van de (horizontale) reistijd van tenminste 50 jaar van het grondwater naar de winningspunten in het watervoerende pakket.
  • Aanvullende strategische voorraden: hier geldt hetzelfde beschermingsregime als voor boringsvrije zones.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=water%3ABESCHERMINGSGEBIED_GRONDWATER&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BESCHERMINGSGEBIED_GRONDWATER

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Grondwaterbeschermingsgebieden

BESCHERMINGSGEBIED_GRONDWATER

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Grondwaterbeschermingsgebieden

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Grondwaterbeschermingsgebieden

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Water/Water_zoetwatervoorziening/MapServer

accessPoint