Dataset

Onderwijsinstellingen; financiën 1998-2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De gepresenteerde cijfers betreffen gegevens uit de jaarrekeningen van de gesubsidieerde onderwijsinstellingen in het primair, secundair (voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) en het tertiair onderwijs (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs). De onderwijsinstellingen worden gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). De onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht om jaarlijks voor 1 juli de jaarrekening bij het Ministerie van OCW in te dienen.

In de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs wordt voorgeschreven op welke wijze de jaarrekening moet worden opgesteld. Deze richtlijn is met ingang van verslagjaar 2008 aangepast en sluit nu volledig aan op de wettelijk voorgeschreven Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 9). Voor Onderwijsinstellingen is een apart hoofdstuk in de Richtlijn Jaarverslaggeving opgenomen waarin de specifieke onderwijszaken zijn opgenomen (RJ 660). Deze StatLine-tabel is hierop aangepast. Enkele posten (specificaties) uit de oude Richtlijn zijn in de tabel gehandhaafd, maar komen niet meer voor in de jaarrekeningen van 2008 en 2009. In december 2011 wordt de tabel volledig herzien waarbij de oude posten worden toegerekend naar de nieuwe situatie.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen CFI), een baten-lastendienst van het Ministerie van OCW, verwerkt de gegevens uit de jaarrekeningen en verstrekt deze in bestandsvorm aan het CBS.

Data over het primair onderwijs zijn pas vanaf verslagjaar 2006 beschikbaar aangezien deze instellingen sinds de invoering van de lumpsumbekostiging in dat jaar met een jaarrekening financiële verantwoording aan OCW afleggen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: De uitkomsten van 1998 tot en met 2008 zijn definitief. De cijfers van 2009 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 11 februari 2011: De voorlopige cijfers voor 2009 zijn opgenomen. De cijfers voor 2008 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70903ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70903ned

Exploitatie - en balansgegevens van onderwijsinstellingen. Naar onderwijssector.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70903ned

Exploitatie - en balansgegevens van onderwijsinstellingen. Naar onderwijssector.