Dataset

Onderwijsinstellingen; financiën 1998-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De gepresenteerde cijfers betreffen gegevens uit de jaarrekeningen van de gesubsidieerde onderwijsinstellingen in het primair, secundair (voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) en het tertiair onderwijs (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs). De onderwijsinstellingen worden gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). De onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht om jaarlijks voor 1 juli de jaarrekening bij het Ministerie van OCW in te dienen.

In de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs wordt voorgeschreven op welke wijze de jaarrekening moet worden opgesteld. Deze richtlijn is met ingang van verslagjaar 2008 aangepast en sluit nu volledig aan op de wettelijk voorgeschreven Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 9). Voor Onderwijsinstellingen is een apart hoofdstuk in de Richtlijn Jaarverslaggeving opgenomen waarin de specifieke onderwijszaken zijn opgenomen (RJ 660). Deze StatLine-tabel is hierop aangepast. Enkele posten (specificaties) uit de oude Richtlijn zijn in de tabel gehandhaafd, maar komen niet meer voor in de jaarrekeningen van 2008 en 2009. In december 2011 wordt de tabel volledig herzien waarbij de oude posten worden toegerekend naar de nieuwe situatie.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen CFI), een baten-lastendienst van het Ministerie van OCW, verwerkt de gegevens uit de jaarrekeningen en verstrekt deze in bestandsvorm aan het CBS.

Data over het primair onderwijs zijn pas vanaf verslagjaar 2006 beschikbaar aangezien deze instellingen sinds de invoering van de lumpsumbekostiging in dat jaar met een jaarrekening financiële verantwoording aan OCW afleggen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: De uitkomsten van 1998 tot en met 2008 zijn definitief. De cijfers van 2009 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 11 februari 2011: De voorlopige cijfers voor 2009 zijn opgenomen. De cijfers voor 2008 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70903ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70903ned

Exploitatie - en balansgegevens van onderwijsinstellingen. Naar onderwijssector.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70903ned

Exploitatie - en balansgegevens van onderwijsinstellingen. Naar onderwijssector.