Dataset

Natuurbeheerplan, Verwachtingenkaart bodemverontreiniging Dommeldal

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Noord-Brabant (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De Dommel is in het verleden belast met lozingen vanuit de zinkerts verwerkende industrie in Vlaanderen. Door natuurlijke inundaties van de Dommel zijn verontreinigde slibdeeltjes op percelen langs de Dommel afgezet, waardoor in het Dommeldal een diffuse bodemverontreiniging met zware metalen is ontstaan. Uit eerdere bodemonderzoeken is gebleken dat er een link is tussen de mate van verontreiniging en omgevingsfactoren zoals frequentie van overstroming, hoogteligging en landgebruik. Van humane risico’s (directe gezondheidsrisico’s voor mensen bij normaal gebruik van de grond) is geen sprake, wel kunnen er risico’s voor de voedselveiligheid aan de orde zijn als sprake is van consumptie van bepaalde gewassen die geteeld zijn op verontreinigde grond of bij consumptie van orgaanvlees van dieren die gehouden worden op deze verontreinigde grond. Onder de noemer van Actief Bodembeheer de Kempen heeft hierover destijds uitgebreide communicatie met de streek plaatsgevonden.

Naar de ecologische risico’s is in 2008 een uitgebreid onderzoek gedaan, het zogenaamde Triade-onderzoek. Hieruit zijn adviezen voortgekomen over het toepassen van risico reducerende beheersmaatregelen. Cruciale schakel in de ecologische keten blijken regenwormen te zijn. De belangrijkste beheersmaatregelen zijn dan ook het toepassen van ofwel natte natuurbeheertypes (zoals moeras, rietland, vochtige bossen, e.d.) die de groei van regenwormen beperken, ofwel ruige/ opgaande types (ruigtes en dichte begroeiingen) die het vangen van de regenwormen door andere dieren voorkomen. Beheertypes met begrazing of hooiland zijn niet gewenst.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads