Dataset

Natuurbeheerplan, Verwachtingenkaart bodemverontreiniging Dommeldal

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De Dommel is in het verleden belast met lozingen vanuit de zinkerts verwerkende industrie in Vlaanderen. Door natuurlijke inundaties van de Dommel zijn verontreinigde slibdeeltjes op percelen langs de Dommel afgezet, waardoor in het Dommeldal een diffuse bodemverontreiniging met zware metalen is ontstaan. Uit eerdere bodemonderzoeken is gebleken dat er een link is tussen de mate van verontreiniging en omgevingsfactoren zoals frequentie van overstroming, hoogteligging en landgebruik. Van humane risico’s (directe gezondheidsrisico’s voor mensen bij normaal gebruik van de grond) is geen sprake, wel kunnen er risico’s voor de voedselveiligheid aan de orde zijn als sprake is van consumptie van bepaalde gewassen die geteeld zijn op verontreinigde grond of bij consumptie van orgaanvlees van dieren die gehouden worden op deze verontreinigde grond. Onder de noemer van Actief Bodembeheer de Kempen heeft hierover destijds uitgebreide communicatie met de streek plaatsgevonden.

Naar de ecologische risico’s is in 2008 een uitgebreid onderzoek gedaan, het zogenaamde Triade-onderzoek. Hieruit zijn adviezen voortgekomen over het toepassen van risico reducerende beheersmaatregelen. Cruciale schakel in de ecologische keten blijken regenwormen te zijn. De belangrijkste beheersmaatregelen zijn dan ook het toepassen van ofwel natte natuurbeheertypes (zoals moeras, rietland, vochtige bossen, e.d.) die de groei van regenwormen beperken, ofwel ruige/ opgaande types (ruigtes en dichte begroeiingen) die het vangen van de regenwormen door andere dieren voorkomen. Beheertypes met begrazing of hooiland zijn niet gewenst.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads