Dataset

Meetputten voor grondwaterkwantiteit

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 03-08-2023
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
  • Bodem
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Op grond van de Grondwaterwet is de provincie Zuid-Holland verplicht om een grondwatermeetnet aan te leggen, te onderhouden en te monitoren. Het doel van dit meetnet is het volgen van de regionale veranderingen in het watersysteem. Het provinciale grondwatermeetnet is opgebouwd uit een stelsel van primaire meetputten (aangebracht door de provincie), aangevuld met secundaire en tertiaire meetputten die afkomstig zijn uit meetnetten van anderen (zoals waterleidingbedrijven, gemeenten of natuurbeheerders) of uit tijdelijke meetnetten (bijv. bronbemalingen).

Het grondwatermeetnet van de provincie Zuid-Holland bestaat uit ongeveer 260 kwantiteitsputten waarin de grondwaterstand wordt gemeten en 52 kwaliteitsputten waarin de grondwaterkwaliteit wordt bepaald. In elke meetput zitten één of meerdere peilfilters op verschillende dieptes. Het aantal filters per put en de diepte waarop de filters zich bevinden verschilt per meetput en is afhankelijk van de opbouw van de ondergrond op de locatie waar de put zich bevindt.

In alle meetputten vindt om de 14 dagen een meting plaats. Deze meting vindt automatisch plaats met behulp van een ‘diver’, of wordt uitgevoerd door een waarnemer. Naast de vaste waarnemer van de provincie zijn er verschillende particulieren die één of twee meetputten op hun terrein waarnemen. Het monitoren en onderhouden van de grondwatermeetputten wordt in samenwerking gedaan met TNO NITG. Zij verwerken de meetgegevens en slaan ze op in een database (DINO: Data en Informatie Nederlandse Ondergrond). Via het internet kunnen er gegevens, zoals grondwaterstanden, uit deze database opgevraagd worden.

Met behulp van de gegevens uit het grondwatermeetnet kan inzicht verkregen worden in de hoogte van de grondwaterstanden en de grondwaterkwaliteit (en de veranderingen daarin) binnen de provincie Zuid-Holland. Deze informatie kan gebruikt worden bij bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten, de aanleg van natuurgebieden of bij het oplossen van problemen met grondwater (zoals grondwateroverlast). De komende jaren zal er gekeken worden of er behoefte is aan andere informatie uit het grondwatermeetnet dan nu via de DINO database op te vragen is en op welke manier deze informatie ter beschikking gesteld moet worden.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=water%3AGRONDWATERKWANTITEIT_MEETPUTTEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

GRONDWATERKWANTITEIT_MEETPUTTEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

GRONDWATERKWANTITEIT_MEETPUTTEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Meetputten grondwater kwantiteit

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Water/Water_kwantiteit_kwaliteit/MapServer

accessPoint