Dataset

Meetputten voor grondwaterkwantiteit

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Op grond van de Grondwaterwet is de provincie Zuid-Holland verplicht om een grondwatermeetnet aan te leggen, te onderhouden en te monitoren. Het doel van dit meetnet is het volgen van de regionale veranderingen in het watersysteem. Het provinciale grondwatermeetnet is opgebouwd uit een stelsel van primaire meetputten (aangebracht door de provincie), aangevuld met secundaire en tertiaire meetputten die afkomstig zijn uit meetnetten van anderen (zoals waterleidingbedrijven, gemeenten of natuurbeheerders) of uit tijdelijke meetnetten (bijv. bronbemalingen).

Het grondwatermeetnet van de provincie Zuid-Holland bestaat uit ongeveer 260 kwantiteitsputten waarin de grondwaterstand wordt gemeten en 52 kwaliteitsputten waarin de grondwaterkwaliteit wordt bepaald. In elke meetput zitten één of meerdere peilfilters op verschillende dieptes. Het aantal filters per put en de diepte waarop de filters zich bevinden verschilt per meetput en is afhankelijk van de opbouw van de ondergrond op de locatie waar de put zich bevindt.

In alle meetputten vindt om de 14 dagen een meting plaats. Deze meting vindt automatisch plaats met behulp van een ‘diver’, of wordt uitgevoerd door een waarnemer. Naast de vaste waarnemer van de provincie zijn er verschillende particulieren die één of twee meetputten op hun terrein waarnemen. Het monitoren en onderhouden van de grondwatermeetputten wordt in samenwerking gedaan met TNO NITG. Zij verwerken de meetgegevens en slaan ze op in een database (DINO: Data en Informatie Nederlandse Ondergrond). Via het internet kunnen er gegevens, zoals grondwaterstanden, uit deze database opgevraagd worden.

Met behulp van de gegevens uit het grondwatermeetnet kan inzicht verkregen worden in de hoogte van de grondwaterstanden en de grondwaterkwaliteit (en de veranderingen daarin) binnen de provincie Zuid-Holland. Deze informatie kan gebruikt worden bij bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten, de aanleg van natuurgebieden of bij het oplossen van problemen met grondwater (zoals grondwateroverlast). De komende jaren zal er gekeken worden of er behoefte is aan andere informatie uit het grondwatermeetnet dan nu via de DINO database op te vragen is en op welke manier deze informatie ter beschikking gesteld moet worden.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=water%3AGRONDWATERKWANTITEIT_MEETPUTTEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

GRONDWATERKWANTITEIT_MEETPUTTEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Meetputten voor grondwaterkwantiteit

GRONDWATERKWANTITEIT_MEETPUTTEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Meetputten voor grondwaterkwantiteit

Data schemes

GRONDWATERKWANTITEIT_MEETPUTTEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type
name Put nvarchar
name Filternummer numeric
name NITG_code1 nvarchar
name Filter_afgedopt nvarchar
name Datum_afdoppen nvarchar
name Filter_gedempt nvarchar
name Datum_dempen nvarchar
name Datum_afronding_OH datetime2
name Filter_van_tov_bovenkant_peilbu numeric
name Filter_van_tov_bovenkant_peil_1 numeric
name Bovenkant_in_m_tov_NAP numeric
name Diameter_in_mm numeric
name Einddiepte_in_m numeric
name Diversnummer nvarchar
name Kabelnummer numeric
name Meetnet nvarchar
name Medegebruik_meetnet_KRW nvarchar
name Medegebruik_meetnet_DSM nvarchar
name NITG_code nvarchar
name Nummer numeric
name OLGA_nummer nvarchar
name Putnummer nvarchar
name X_Coordinaat numeric
name Y_Coordinaat numeric
name Lengtegraad numeric
name Breedtegraad numeric
name Maaiveldhoogte_in_m numeric
name Bovenkant_koker_in_m numeric
name Afwerking nvarchar
name Bijzonderheden nvarchar
name KRW_code nvarchar
name KRW_Waterlichaam nvarchar
name Datum_afronding_onderhoud nvarchar
name Datum_waterpassing datetime2

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Meetputten grondwater kwantiteit

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Water/Water_kwantiteit_kwaliteit/MapServer

accessPoint