Dataset

Kerncijfers detailhandel per SBI

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Handel
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De zogenoemde productiestatistieken (PS-en) worden in de huidige vorm al sinds het begin van de 70-er jaren samengesteld en geven jaarlijks een beeld van het reilen en zeilen van het bedrijfsleven uitgedrukt in financiële overzichten van exploitatie en verlies en winst. Deze gegevens vormen op zichzelf een belangrijke bron voor beleid en praktijk in Nederland, maar ze zijn ook een bron voor (verplichte) leveringen aan Eurostat, het Europese Bureau voor de Statistiek. Ten slotte worden ze intensief gebruikt bij de samenstelling van overkoepelende statistische overzichten zoals de Nationale Rekeningen.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

(Huidige versie) Deze tabel is stopgezet en vervangen door Kerncijfers detailhandel, nieuwe indeling. Voor meer informatie zie de toelichting op de nieuwe tabel van de detailhandel.

(Versie 19-04-2005) De resultaten 2000 tot en met 2002 zijn herzien. Deze herziening betreft voornamelijk een methodologische wijziging. Daarnaast zijn kleinere verbeteringen aangebracht als gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe informatie.

De cijfers hebben betrekking op:

  • bedrijven met 20 of meer werknemers (werkzame personen vanaf verslagjaar 2002) die gedurende het jaar bestonden en
  • kleinere bedrijven waar op 1 december van het jaar minstens 1 persoon 15 uur of meer per week werkzaam was. Vóór deze methodologische wijziging zaten in de laatste groep ook bedrijven die vóór 1 december gestopt waren en marginaal actieve bedrijven. Dit zijn bedrijven waar op 1 december van het jaar geen enkel persoon 15 uur of meer per week werkzaam was.

Redenen voor deze wijziging zijn:

  • betere aansluiting op Europese definities;
  • kwaliteitsverbetering door vereenvoudiging van de waarneming bij kleine bedrijven.

De herberekeningen ten gevolge van de methodologische wijziging zijn ook benut om nagekomen gegevens in de statistische uitkomsten te verwerken.

De kolommen "Aantal winkels" en "Verkoopvloeroppervlakte" zijn verwijderd. Dit geldt ook voor de grootteklassen 0 tot 10 werknemers en 10 of meer werknemers. Uit nader onderzoek is gebleken dat de betrouwbaarheid van deze gegevens tekort schiet.

(Versie 10-03-2005) Het aantal winkels bij de Detailhandel(SBI 5210b) is bijgesteld. Ten onrechte was het aantal marktkramen en -stallen bij deze SBI in de variabele "Aantal winkels" opgenomen. In samenhang hiermee is bij deze SBI ook de verkoopvloeroppervlakte bijgesteld. Bij de de variabelen "Werkzame personen", "Werknemers", "Verkoop in winkel", "Verkoop niet in winkel", "Verkoopvloeroppervlakte", "Sociale lasten" en "Pensioenlasten" in combinatie met de SBI-codes 5210d, 5210c en 52462 zijn in een aantal cellen puntjes geplaatst om onthulling van minder betrouwbare gegevens te voorkomen.

(Versie 02-03-2005) Bij een aantal branches van de detailhandel (SBI 52) waren de variabelen "Verkoop in winkel", "Verkoop niet in winkel" en "Overige netto omzet" onjuist in de tabel opgenomen. In deze gevallen zijn nu puntjes gezet. Bij de Detailhandel niet in winkel (SBI 526) is bovendien het aantal winkels en de verkoopvloeroppervlakte in 2002 gecorrigeerd. Gegevens Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel, breiwol, handwerken en fournituren (SBI 5241) over jaren 2000 en 2001 opgenomen, gegevens Winkels in chocolade en suikerwerk (SBI 52242) over 2002 verwijderd.

(versie 18-02-2005) Voor de jaren 2000 tot en met 2002 hebben de volgende aanpassingen plaatsgevonden. Bij de winkels in voedings- en genotmiddelen is de variabele "Huisvestingskosten incl. energieverbruik" bij de supermarkten en de speciaalzaken aangepast. In deze variabele waren de huisvestingskosten ten onrechte niet opgenomen. De huisvestingskosten waren wel opgenomen in het totaal van de winkels in voedings en genotmiddelen en het totaal van de detailhandel. De variabele "Arbeidskosten" is aangepast. De andere personeelskosten waren ten onrechte in de arbeidskosten opgenomen.

De variabele "Arbeidskosten" is nader gespecificeerd in "Bruto lonen en salarissen", "Sociale lasten" en "Pensioenlasten".

Aan de tabel zijn de volgende variabelen toegevoegd: Aantal winkels; Verkoopvloeroppervlakte; Detailhandelsomzet; Verkoop in winkel; Bruto winstmarge; Kosten vervoermiddelen; Lasten inventaris; Andere personeelskosten.

(Versie 24-11-2004) Voor de statistiekjaren 2000 en 2001 heeft voor deze statistiek een tussentijdse revisie plaatsgevonden. De belangrijkste redenen voor deze revisie zijn de volgende:

  • Verbeterde afstelling nieuw verwerkingsysteem Vanaf verslagjaar 2000 wordt een nieuw verwerkingsysteem gebruikt (zie paragraaf 4 Overige opmerkingen). De in het gebruik opgedane ervaringen hebben geleid tot een verbeterde afstelling van dit systeem, waarvan ook oudere jaren kunnen profiteren.
  • Het ter beschikking komen van nieuwe informatie. Nieuwe informatie kan betrekking hebben op bijvoorbeeld financiële gegevens of structuurinformatie van bedrijven. Ook kunnen achteraf onjuistheden zijn geconstateerd. In voorkomende gevallen kan dit noodzaken tot bijstelling van uitkomsten.
  • Aanvullend onderzoek Gegevens die het CBS als onvoldoende betrouwbaar beschouwt, worden niet gepubliceerd. Door in het kader van een revisie aanvullend onderzoek te verrichten, kunnen dergelijke ontbrekende gegevens in een aantal gevallen alsnog ingevuld worden.

Deze factoren betekenen dat de hier gepubliceerde cijfers kunnen afwijken van de eerder over 2000 en 2001 gepubliceerde gegevens.

Met betrekking tot de resultaten van verslagjaar 2002 heeft er in een aantal branches een relatief grote bijstelling plaatsgevonden van het aantal bedrijven. Dit komt vooral doordat vanaf dit verslagjaar de niet-actieve bedrijven niet meer in de populatie van de productiestatistieken zijn opgenomen. Een deel van de uit de populatie verwijderde bedrijven blijkt achteraf toch (marginaal) actief te zijn geweest. In het algemeen is voor de totale detailhandel en onderliggende branches de invloed daarvan op het aantal werkzame personen en de financiële gegevens gering. De uitkomsten zijn hiervoor dan ook niet gecorrigeerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70079NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70079NED

Actieve ondernemingen, werkzame personen, bedrijfsopbrengsten, en - lasten, arbeidskosten, bruto lonen en salarissen en afschrijvingen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70079NED

Actieve ondernemingen, werkzame personen, bedrijfsopbrengsten, en - lasten, arbeidskosten, bruto lonen en salarissen en afschrijvingen