Dataset

Covid-19 Intensive care-opnames (IC) in Nederland per ic-opnamedatum en meldingsdatum (volgens NICE registratie)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 09-09-2023
Licentie Publiek domein
Thema
 • Gezondheidsrisico's
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

For English, see below

Dit bestand bevat:

 • Het aantal Covid-19 IC opnames in Nederland, per datum van IC opname en per datum waarop de gegevens zijn gemeld aan de NICE registratie (https://www.stichting-nice.nl). De aantallen betreffen Covid-19 IC opnames sinds de eerste melding in Nederland (27/02/2020).

Het bestand is als volgt opgebouwd:

 • Een record per datum van statistiek voor Nederland, ook als er op de betreffende dag geen opname of meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). De genoemde datum voor statistiek kan betrekking hebben op een IC opnamedatum of de datum dat het ziekenhuis een IC opname heeft gemeld aan de NICE registratie.

Beschrijving van de variabelen: Version: versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 2 update (9 augustus 2022) -Vanaf 9 augustus 2022 zijn nieuwe opnames van personen met een SARS-CoV-2 besmetting die tijdens een eerdere COVID-19 episode ook opgenomen zijn geweest, toegevoegd aan dit open databestand. Om deze reden valt het aantal opnames met terugwerkende kracht hoger uit dan in onze voorgaande bestanden. De onderschatting van het aantal opnames sinds het begin van de pandemie tot 9 augustus 2022 is minder dan 1%. Een opname wordt geteld als een nieuwe opname wanneer een persoon met een SARS-CoV-2 besmetting een opname datum heeft die meer dan 90 dagen na de voorgaande opname. Versie 3 update (1 september 2022)

 • Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen.
 • Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet. Versie 4 update (4 april 2023)
 • Vanaf 4 april 2023 zal dit bestand wekelijks op dinsdag worden geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen.

Vanaf 6 september 2023 wordt dit bestand wekelijks op woensdag geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen.

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_statistics: Datum van IC opname (variabele IC_admission) of de datum waarop de IC opname is gemeld aan de NICE registratie (variabele IC_admission_notification).

IC_admission_notification: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat op de IC is opgenomen per datum waarop de IC opname is gemeld [Date_of_statistics].

IC_admission: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat op de IC is opgenomen per IC opnamedatum [Date_of_statistics]. Een patiënt kan meerdere keren op de IC worden opgenomen. In dit open databestand is één IC opname per patiënt opgenomen. RIVM en de NICE registratie hebben de methode om in dergelijke gevallen de meest relevante IC opnamedatum te bepalen zoveel mogelijk gelijk getrokken, maar de aantallen kunnen iets afwijken van de gegevens zoals gepresenteerd door de NICE registratie Ondanks dat aan ziekenhuizen wordt gevraagd meerdere malen per dag de COVID-19 patiënten te registeren, kan de registratie van het aantal patiënten achterlopen. Dit heeft als gevolg dat de aantallen van de afgelopen dagen nog onvolledig kunnen zijn (https://www.stichting-nice.nl).

Correcties die in meldingen in het bronsysteem van de NICE registratie worden gedaan door medewerkers van ziekenhuizen kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat op het moment van aanmaken en publicatie dus altijd de meest actuele gegevens volgens het bronsysteem van de NICE registratie.

Het aantal ziekenhuisopnames in de NICE COVID-19 registratie is sinds april 2023 steeds minder compleet, vergeleken met het aantal ziekenhuisopnames gerapporteerd door het LCPS (https://lcps.nu/datafeed/). Voor de weekcijferupdate is de afname in de compleetheid van de NICE COVID-19 ziekenhuis registratie reden om voor het monitoren van trends in het aantal ziekenhuisopnames over te gaan op de opnamecijfers gerapporteerd door LCPS (zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/weekcijfers). Voor het monitoren van de impact van vaccinatie en het monitoren van achtergrondkenmerken van opgenomen patiënten, zoals leeftijd, zijn de data van LCPS niet bruikbaar en blijft de NICE COVID-19 registratie op patiëntniveau onmisbaar.


Covid-19 Intensive Care Unit admissions (ICU) in the Netherlands, per ICU admission date and notification date (according to NICE registration)

This file contains:

 • The number of Covid-19 ICU admissions in the Netherlands, per date of ICU admission and per date on which the data were reported to the NICE registry (https://www.stichting-nice.nl). The numbers concern Covid-19 ICU admissions since the first report in the Netherlands (27/02/2020).

The file is structured as follows:

 • A record per date of statistics for the Netherlands, even if there are no recordings or reports on the day in question. The numbers are then 0 (zero). The stated date for statistics may relate to an ICU admission date or the date on which the hospital reported an ICU admission to the NICE registry.

Description of the variables: Version: version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Version 2 update (August 9, 2022) -From August 9, 2022, new admissions of persons with a SARS-CoV-2 infection who were also admitted during a previous COVID-19 episode have been added to this open data file. For this reason, the number of admissions has been retroactively adjusted upwards. The underestimation of admissions since the start of the pandemic to August 9, 2022 is less than 1%. An admission is counted as a new admission when a person with a SARS-CoV-2 infection has a admission date that is more than 90 days after the previous admission. Version 3 update (September 1, 2022)

 • From September 1, 2022, the data will no longer be updated every working day, but on Tuesdays and Fridays. The data is retroactively updated on these days for the other days.
 • As of September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic till October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday and Friday. Version 4 update (April 4, 2023)
 • From April 4, 2023, this file will be updated weekly on Tuesdays. The data is retroactively updated for the other days.

From September 6, 2023, this file will be updated weekly on Wednesdays. The data is retroactively updated for the other days.

Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM.

Date_of_statistics: Date of ICU admission (variable IC_admission) or the date on which the ICU admission was reported to the NICE registry (variable IC_admission_notification).

IC_admission_notification: The number of new COVID-19 patients reported to the NICE registry who have been admitted to the ICU per date on which the ICU admission was reported [Date_of_statistics].

IC_admission: The number of new COVID-19 patients reported to the NICE registry who were admitted to the ICU per ICU admission date [Date_of_statistics]. A patient can be admitted to the ICU several times. This open data file includes one IC recording per patient. The RIVM and the NICE registry have aligned the method for determining the most relevant ICU admission date in such cases as much as possible, but the numbers may differ slightly from the data presented by the NICE registry. Despite the fact that hospitals are asked to register COVID-19 patients several times a day, the registration of the number of patients may lag behind. As a result, the numbers of the past few days may still be incomplete (https://www.stichting-nice.nl).

Corrections made in reports in the source system of the NICE registration by employees of hospitals can also lead to corrections in this database. In that case, numbers published by the RIVM in the past may deviate from the numbers in this database. At the time of creation and publication, this file therefore always contains the most up-to-date data according to the source system of the NICE registration.

Since April 2023, the number of hospital admissions reported in the NICE COVID-19 registry has been less complete, compared to the number of hospital admissions reported by the LCPS (https://lcps.nu/datafeed/). Due to the decrease in the completeness of the NICE COVID-19 hospital registration data, our weekly update will include the admission figures reported by LCPS for monitoring trends in the number of hospital (see: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/weekcijfers). However, the data from LCPS are not appropriate for monitoring the impact of vaccination and monitoring background characteristics of admitted patients, for which the NICE COVID-19 registration at patient level will remain indispensable.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

COVID-19_ic_opnames.csv

ZIP Publiek domein

COVID-19_ic_opnames.csv

COVID-19_ic_opnames.json

ZIP Publiek domein

COVID-19_ic_opnames.json

COVID-19_ic_opnames_tm_03102021.csv

ZIP Publiek domein

COVID-19_ic_opnames_tm_03102021.csv

COVID-19_ic_opnames_tm_03102021.json

ZIP Publiek domein

COVID-19_ic_opnames_tm_03102021.json