type-icon

Dataset

Nationale VerzuimStatistiek, ziekteverzuim, frequentie, verzuimduur

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 03-01-2021
Status Beschikbaar
Gepubliceerd Ja
 • Beschrijving
 • Webservice (2)
 • Relaties
 • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

1.ALGEMENE GEGEVENS

De tabel geeft inzicht in drie ziekteverzuimgrootheden, te weten het
ziekteverzuimpercentage, de ziekmeldingsfrequentie en de gemiddelde duur
van de beëindigde ziektegevallen, van werknemers in bedrijven en
instellingen. Het ziekteverzuimpercentage wordt getoond voor zowel het
eerste als eventuele tweede ziektejaar. Het ziekteverzuimpercentage
wordt ook uitsplitst naar duurklasse. De gemiddelde duur van beëindigde
ziektegevallen wordt zowel gegeven voor gevallen die zijn beëindigd in
het eerste ziektejaar en voor het tweede ziektejaar.

De ziekteverzuim- grootheden worden daarnaast uitgesplitst naar
verschillende persoonskenmerken en kenmerken van het bedrijf waar de
werknemer werkt en overige kenmerken:

 • geslacht,
 • leeftijd,
 • burgerlijke staat,
 • herkomstgroepering,
 • loonklasse,
 • landsdeel,
 • provincie,
 • stedelijkheid, en
 • economische activiteit (SBI 1993) naar bedrijfssectoren, -takken en
  klassen,
 • grootte van het bedrijf of de instelling, en
 • periode.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002.
Frequentie: gestopt per 13 februari 2009.

Wijzigingen t.o.v. de vorige versie
Met ingang van 13 februari 2009 is het CBS gestopt met de NVS omdat
de statistische representativiteit van de ziekteverzuimgegevens
geruime tijd onvoldoende was. Tevens was er onvoldoende vertrouwen dat de
kwaliteit en representativiteit van de NVS gegevens in de nabije toekomst
zouden verbeteren. Publicatie van landelijke ziekteverzuimcijfers zal
voortaan plaatsvinden op basis van een kwartaalenquÛte ziekteverzuim bij
bedrijven.

Op 12 december 2006 zijn de gegevens van 2005 toegevoegd en de gegevens
over 2004 herzien. De verzuimcijfers over 2004 wijken af van de eerder
gepubliceerde aantallen over dezelfde periode. Door uitbreiding van de
controle- en correctiemethode is het mogelijk geworden om overlap van
verzuimperiodes te verwijderen. Deze aanpassing zorgt ervoor dat het
eerder gepubliceerde verzuimpercentage over 2004 met ongeveer een
0,5 procentpunt is gedaald. De verzuimcijfers over 2002 en 2003 zullen
later worden herzien.

Op de verzuimcijfers over 2005 zijn de volgende correcties toegepast:
- als gevolg van de verminderde kwaliteit van de UWV-werknemergegevens,
zijn deze gegevens gecorrigeerd met behulp van de werkgelegenheids-
ontwikkeling zoals ontleend aan de Arbeidsrekeningen van het CBS;
- van het ziekteverzuim van de UWV-vangnetgevallen over de tweede helft
van 2005 is slechts beperkte informatie beschikbaar. Daarvoor is
gecorrigeerd door de ontwikkeling van 2004 op 2005 van de vangnet-
gevallen uit het eerste half jaar, toe te passen op de tweede helft
van 2005;
- de verzuimcijfers zijn exclusief de bedrijfstakken landbouw en
visserij, zorg, onderwijs en financiële instellingen. Door de
liberalisatie van de arbodienstverlening per 1 juli 2005, zijn
bedrijven voor de preventie en begeleiding van ziekteverzuim niet meer
verplicht om een arbodienst in de arm te nemen. Dit heeft bij enkele
bedrijfstakken geleid tot een niet representatieve respons. Het gaat
om de bedrijfstakken onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg en
financiële instellingen.

Status van de cijfers:

De cijfers zijn vooralsnog voorlopig van aard.

De Nationale VerzuimStatistiek (NVS) komt in de plaats van het
kwartaalonderzoek 'Ziekteverzuim Particuliere Bedrijven' dat het CBS over
de jaren 1995 tot en met het eerste kwartaal 2004 heeft gehouden. Dit
onderzoek was gebaseerd op een schriftelijke enquête bij een steekproef
van bedrijven. Tevens vervangt de NVS op termijn het kwartaalonderzoek
'Ziekteverzuim Rijksoverheid' (onderzoeksperiode 1992 t/m 2004) en het
jaaronderzoek 'Ziekteverzuim Overheid' (onderzoeksperiode 1992 t/m 2003).
De genoemde statistieken blijven overigens op StatLine beschikbaar.

Bij vergelijking van de uitkomsten van de NVS met de uitkomsten van de
eerdere ziekteverzuimstatistieken moet met het volgende worden rekening
gehouden:

- In de NVS is ook het ziekteverzuim bij de overheid opgenomen. Daardoor is
de NVS niet geheel vergelijkbaar met de oude kwartaalstatistieken,
waarbij Rijksoverheid en Particuliere bedrijven apart worden
weergegeven;
- In de statistiek ziekteverzuim Rijksoverheid werd in het verzuimcijfer
verzuim langer dan een jaar ook meegerekend (bij de NVS is dit vanaf
2005);
- De NVS geeft alleen het door arbodiensten en UWV geregistreerde verzuim
weer;
- In de NVS zijn op dit moment nog niet voldoende gegevens aanwezig van het
verzuim in de sector landbouw en visserij, zorg, onderwijs en financiële
instellingen;
- De NVS maakt het mogelijk dat verschillende achtergrondkenmerken aan het
verzuim gekoppeld kunnen worden en dat meerdere verzuimgrootheden
weergegeven kunnen worden;
- Er wordt nader onderzoek verricht naar de mogelijkheden van de publicatie
van verzuimcijfers voor de (Rijks)overheid afzonderlijk.


Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:...

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70812ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70812ned

Nationale VerzuimStatistiek, ziekteverzuimgrootheden. Persoonskenmerken, regio - en bedrijfsindeling.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70812ned

Nationale VerzuimStatistiek, ziekteverzuimgrootheden. Persoonskenmerken, regio - en bedrijfsindeling.