Dataset

Nationale VerzuimStatistiek, ziekteverzuim, frequentie, verzuimduur

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
 • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

1.ALGEMENE GEGEVENS

De tabel geeft inzicht in drie ziekteverzuimgrootheden, te weten het ziekteverzuimpercentage, de ziekmeldingsfrequentie en de gemiddelde duur van de beëindigde ziektegevallen, van werknemers in bedrijven en instellingen. Het ziekteverzuimpercentage wordt getoond voor zowel het eerste als eventuele tweede ziektejaar. Het ziekteverzuimpercentage wordt ook uitsplitst naar duurklasse. De gemiddelde duur van beëindigde ziektegevallen wordt zowel gegeven voor gevallen die zijn beëindigd in het eerste ziektejaar en voor het tweede ziektejaar.

De ziekteverzuim- grootheden worden daarnaast uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken en kenmerken van het bedrijf waar de werknemer werkt en overige kenmerken:

 • geslacht,
 • leeftijd,
 • burgerlijke staat,
 • herkomstgroepering,
 • loonklasse,
 • landsdeel,
 • provincie,
 • stedelijkheid, en
 • economische activiteit (SBI 1993) naar bedrijfssectoren, -takken en klassen,
 • grootte van het bedrijf of de instelling, en
 • periode.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002. Frequentie: gestopt per 13 februari 2009.

Wijzigingen t.o.v. de vorige versie Met ingang van 13 februari 2009 is het CBS gestopt met de NVS omdat de statistische representativiteit van de ziekteverzuimgegevens geruime tijd onvoldoende was. Tevens was er onvoldoende vertrouwen dat de kwaliteit en representativiteit van de NVS gegevens in de nabije toekomst zouden verbeteren. Publicatie van landelijke ziekteverzuimcijfers zal voortaan plaatsvinden op basis van een kwartaalenquÛte ziekteverzuim bij bedrijven.

Op 12 december 2006 zijn de gegevens van 2005 toegevoegd en de gegevens over 2004 herzien. De verzuimcijfers over 2004 wijken af van de eerder gepubliceerde aantallen over dezelfde periode. Door uitbreiding van de controle- en correctiemethode is het mogelijk geworden om overlap van verzuimperiodes te verwijderen. Deze aanpassing zorgt ervoor dat het eerder gepubliceerde verzuimpercentage over 2004 met ongeveer een 0,5 procentpunt is gedaald. De verzuimcijfers over 2002 en 2003 zullen later worden herzien.

Op de verzuimcijfers over 2005 zijn de volgende correcties toegepast:

 • als gevolg van de verminderde kwaliteit van de UWV-werknemergegevens, zijn deze gegevens gecorrigeerd met behulp van de werkgelegenheids-
  ontwikkeling zoals ontleend aan de Arbeidsrekeningen van het CBS;
 • van het ziekteverzuim van de UWV-vangnetgevallen over de tweede helft van 2005 is slechts beperkte informatie beschikbaar. Daarvoor is
  gecorrigeerd door de ontwikkeling van 2004 op 2005 van de vangnet-
  gevallen uit het eerste half jaar, toe te passen op de tweede helft van 2005;
 • de verzuimcijfers zijn exclusief de bedrijfstakken landbouw en visserij, zorg, onderwijs en financiële instellingen. Door de
  liberalisatie van de arbodienstverlening per 1 juli 2005, zijn bedrijven voor de preventie en begeleiding van ziekteverzuim niet meer
  verplicht om een arbodienst in de arm te nemen. Dit heeft bij enkele
  bedrijfstakken geleid tot een niet representatieve respons. Het gaat om de bedrijfstakken onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg en financiële instellingen.

Status van de cijfers:

De cijfers zijn vooralsnog voorlopig van aard.

De Nationale VerzuimStatistiek (NVS) komt in de plaats van het kwartaalonderzoek 'Ziekteverzuim Particuliere Bedrijven' dat het CBS over de jaren 1995 tot en met het eerste kwartaal 2004 heeft gehouden. Dit onderzoek was gebaseerd op een schriftelijke enquête bij een steekproef van bedrijven. Tevens vervangt de NVS op termijn het kwartaalonderzoek 'Ziekteverzuim Rijksoverheid' (onderzoeksperiode 1992 t/m 2004) en het jaaronderzoek 'Ziekteverzuim Overheid' (onderzoeksperiode 1992 t/m 2003). De genoemde statistieken blijven overigens op StatLine beschikbaar.

Bij vergelijking van de uitkomsten van de NVS met de uitkomsten van de eerdere ziekteverzuimstatistieken moet met het volgende worden rekening gehouden:

 • In de NVS is ook het ziekteverzuim bij de overheid opgenomen. Daardoor is de NVS niet geheel vergelijkbaar met de oude kwartaalstatistieken, waarbij Rijksoverheid en Particuliere bedrijven apart worden
  weergegeven;
 • In de statistiek ziekteverzuim Rijksoverheid werd in het verzuimcijfer verzuim langer dan een jaar ook meegerekend (bij de NVS is dit vanaf 2005);
 • De NVS geeft alleen het door arbodiensten en UWV geregistreerde verzuim weer;
 • In de NVS zijn op dit moment nog niet voldoende gegevens aanwezig van het verzuim in de sector landbouw en visserij, zorg, onderwijs en financiële instellingen;
 • De NVS maakt het mogelijk dat verschillende achtergrondkenmerken aan het verzuim gekoppeld kunnen worden en dat meerdere verzuimgrootheden weergegeven kunnen worden;
 • Er wordt nader onderzoek verricht naar de mogelijkheden van de publicatie van verzuimcijfers voor de (Rijks)overheid afzonderlijk.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: 2009 (onder voorbehoud). Vanwege aanpassingen aan het NVS-systeem, gebruik van gegevens uit de
polisadministratie en door veranderingen in de regelgeving betreffende vastlegging vastlegging van gegevens in de verzuimregistraties bij bedrijven, arbodiensten en UWV, zal de volgende update niet eerder dan april 2009 verschijnen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70812ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70812ned

Nationale VerzuimStatistiek, ziekteverzuimgrootheden. Persoonskenmerken, regio - en bedrijfsindeling.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70812ned

Nationale VerzuimStatistiek, ziekteverzuimgrootheden. Persoonskenmerken, regio - en bedrijfsindeling.