Dataset

Covid-19 besmettelijke personen per dag

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 08-08-2023
Licentie Publiek domein
Thema
  • Gezondheidsrisico's
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

For English, see below

Op 6 juli 2021 is voorlopig voor de laatste keer het aantal besmettelijke personen gerapporteerd, omdat dit cijfer gebaseerd is op het aantal ziekenhuisopnames. In deze fase van de epidemie, waarin steeds meer mensen gevaccineerd zijn en daardoor minder mensen in het ziekenhuis worden opgenomen, loopt het aantal infecties onder de bevolking steeds meer uit de pas met het aantal ziekenhuisopnames. Daarom wordt het aantal besmettelijke personen niet meer berekend.

Het aantal besmettelijke personen per dag in Nederland volgt uit het aantal besmettingen per dag in Nederland en het aantal dagen dat een besmet persoon andere personen kan infecteren.

Het aantal besmettingen per dag in Nederland wordt geschat op basis van serologische gegevens en ziekenhuisopnames per leeftijdsgroep. We definiëren besmette personen hier als mensen die een infectie hebben, en die ook in redelijke mate besmettelijk zijn, waarbij uiteindelijk aantoonbare antistoffen worden gevormd na deze infectie. Vanaf 8 oktober gebruiken we serologische gegevens uit juni 2020, daarvoor gebruikten we serologische gegevens uit april 2020. Tussen 12 juni en 8 oktober werd het aantal besmettelijken ook gebaseerd op het aantal test-positieve gevallen omdat de ziekenhuisopnames erg laag waren; deze stap wordt nu achterwege gelaten.

Als iemand het coronavirus oploopt, is hij/zij een tijd lang besmettelijk voor anderen. Hoe lang dit duurt, verschilt van persoon tot persoon. We nemen aan dat een besmet persoon van twee dagen voor symptomen tot vier tot acht dagen na symptomen besmettelijk is.

Beschrijving van de variabelen: version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau) , zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl).

Date: Datum waarvoor het aantal besmettelijken is geschat

prev_low: Ondergrens 95% betrouwbaarheidsinterval

prev_avg: Geschat aantal besmettelijken

prev_up: Bovengrens 95% betrouwbaarheidsinterval

population: patiëntpopulatie met waarde “hosp” voor gehospitaliseerde patiënten of “testpos” voor test-positieve patiënten

Let op: vanaf vrijdag 5 maart 2021 wordt de open data van het aantal besmettelijke personen twee keer per week gepubliceerd. Op dinsdag en op vrijdag, om 15.15 uur.


Covid-19 contagious persons per day

The number of contagious persons was reported for the last time on 6 July 2021, because this number is based on the number of hospital admissions. In this phase of the epidemic, where more and more people are vaccinated and therefore fewer people are hospitalized, the number of infections in the population is increasingly out of step with the number of hospital admissions. Therefore, the number of contagious persons is no longer calculated.

The number of contagious persons per day in the Netherlands follows from the number of infections per day in the Netherlands and the number of days that an infected person can infect other persons. The number of infections per day in the Netherlands is estimated on the basis of serological data and hospital admissions per age group. We define infected persons here as people who have an infection, and who are also contagious to a reasonable degree, whereby demonstrable antibodies are eventually formed after this infection. From October 8, we use serological data from June 2020, before that we used serological data from April 2020. Between June 12 and October 8, the number of contagious people was also based on the number of test-positive cases because hospital admissions were very low; this step is now omitted.

If someone contracts the corona virus, he/she is contagious to others for a while. How long this takes varies from person to person. We assume that an infected person is contagious from two days before symptoms to four to eight days after symptoms.

Description of the variables: version: Version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (data.rivm.nl).

Date: Date for which the number of contagious people was estimated

prev_low: Lower bound 95% confidence interval

prev_avg: Estimated number of contagious persons

prev_up: Upper bound 95% confidence interval

population: patient population with value “hosp” for hospitalized patients or “testpos” for test-positive patients

Please note: from Friday 5 March 2021, the open data on the number of contagious persons will be published twice a week. On Tuesdays and Fridays, at 3:15 p.m.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

download

ZIP Publiek domein

download