type-icon

Dataverzoek

open data status rijksmonumentenregister

Permanente linkGekopiëerd
Dataverzoek nummer 1955
Fase data is beschikbaar
Status done
Laatst aangepast 1 jaar 3 maanden geleden
  • Aanvraag
  • Antwoord dataoverheid
  • Relaties

Welke data zoekt u?

Aangevraagde data Op de pagina: https://data.overheid.nl/dataset/rijksmonumentenregister---rijksdienst-voor-het-cultureel-erfgoed#panel-3 staat informatie over de open-dataset van het rijksmonumentenregister.

De genoemde link naar de download van het (CC0) rijksmonumentenregister werkt al geruime tijd niet: http://www.cultureelerfgoed.nl/download_extract_ODB Ik had daar eerder al een melding van gemaakt, maar heb daar van de RCE nooit een reactie op gekregen.

Bij de RCE is wel een downloadbestand van het monumentenregister te vinden, maar deze bevat merkwaardig genoeg de volgende ‘disclaimer’:

[…]
2. De Rijksdienst behoudt zich alle hem toekomende auteursrechten en eventuele overige rechten van intellectuele eigendom danwel soortgelijke rechten voor, op de database, de daarin opgenomen gegevens en de applicatie.

3. Door de Rijksdienst wordt aan Gebruiker het recht verleend om de applicatie op één of meer computers te installeren opdat de in de database opgenomen gegevens kunnen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze aan Gebruiker is verstrekt.

4. Het is Gebruiker niet toegestaan het extract, de database, de daarin opgeslagen gegevens en/of de applicatie te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze werden verstrekt. Het is Gebruiker tevens niet toegestaan het extract, de database, de daarin opgeslagen gegevens en/of de applicatie op welke wijze dan ook aan (een) derde(n) ter beschikking te stellen.
[…]

Dit roept de vraag op of het rijksmonumentenregister wel “open data” is, en zo nee, waarom die publieke licentie (CC0) dan kennelijk is ingetrokken (kan dat?)
Aanvraag datum 03-10-2019
Thema Cultuur en recreatie
Aangevraagd dataformaat
Aangevraagde start en eind datum data

Weet u de mogelijke bron van de data?

Mogelijke eigenaar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Problemen met zoeken
Zoekpogingen

Waar wilt u de data voor gebruiken?

Usecase Ik hoop dat dit kan worden opgehelderd, ik zou informatie uit het register graag willen opnemen in een gecombineerde dataset over kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. De bedoeling is deze via een webapplicatie toegankelijk te maken voor onderzoeksdoeleinden (en geïnteresseerden i.h.a.).
Commercieel gebruik
Doelgroep Ontwikkelaar

Antwoord dataoverheid

Resultaat Data beschikbaar gemaakt
Dataverzoek bron Verzoek via ander kanaal
Data eigenaar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Dataset
Laatste status
Toelichting status Er is contact opgenomen met de data-eigenaar. De link naar de download klopte niet meer. Die is nu gewijzigd naar: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/rijksmonumentenregister/monumentendatabank

Voor het inhoudelijke deel, over de disclaimer, heb ik de mail doorgestuurd naar de betreffende afdeling. Hun antwoord is dat de disclaimer niet klopt. Hij moet uit de dataset verwijderd worden. In volgende versies zal dit ook zo zijn. De data is dus gewoon open.

Relaties

Mogelijke data eigenaar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Data eigenaar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed