Dataset

Personen met indicatie ZZV; functie en grondslag, kwartaal, 2009-2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aantal personen dat op peildatum een indicatie heeft voor zorg zonder verblijf (AWBZ/Wlz-gefinancierd). Deze zorg werd tot 2015 gefinancierd door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en vanaf 2015 door de Wet langdurige zorg (Wlz). In deze tabel zijn vanaf 2015 alleen de Wlz-indiceerbaren opgenomen en de subsidieregelingen voor extramurale behandeling en ADL zijn uitgesloten.

Bij de voorlopige kwartaalcijfers wordt gepubliceerd over personen die ooit ingeschreven hebben gestaan in de Basisregistratie Personen (BRP). Bij de nader voorlopige en definitieve cijfers wordt er gepubliceerd over personen die op peildatum staan ingeschreven in de BRP.

De cijfers worden uitgesplitst naar grondslag en functie.

Gegevens beschikbaar vanaf 1e kwartaal 2009 tot en met 2e kwartaal 2017

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief. De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op data van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wijzigingen per 14 december 2018:

  • De cijfers over 2015, 2016 en 2017 zijn definitief gemaakt.
  • De tabel is stopgezet, omdat de groep personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf op houdt te bestaan. Tot en met 2014 betrof dit personen met een AWBZ-indicatie voor zorg zonder verblijf. Van 1 januari 2015 tot juli 2017 betrof dit personen die onder het Wlz-overgangsrecht vielen, de Wlz-indiceerbaren. Deze overgangsregeling eindigt in 2017.

Op 1 januari 2013 is het 'Experiment Regelarme zorginstellingen' (ERAI) gestart. Deze experimenten hebben gevolgen voor de aantallen personen in de tabellen. In het indicatiebesluit hoeft door enkele aanbieders geen onderscheid gemaakt te worden tussen het type zorg; Persoonlijke Verzorging, Verpleging of Begeleiding. Indicaties die zorgverleners bij deze aanbieders afgeven, bevatten alleen de functie Verpleging. Ook leiden deze experimenten bij de gebruiksaantallen tot een onderrapportage van de AWBZ-functies Zorg zonder verblijf.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40018NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40018NED

Personen met indicatie ZZV AWBZ/Wlz gefinancierd op peildatum, indicatie grondslag ZZV indicatie (behandeling, begeleiding verzorging verpleging)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40018NED

Personen met indicatie ZZV AWBZ/Wlz gefinancierd op peildatum, indicatie grondslag ZZV indicatie (behandeling, begeleiding verzorging verpleging)