Dataset

Personen met indicatie ZZV en/of ZMV; grondslag en regio, 2009-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aantal en aandeel personen dat in het verslagjaar en het aantal en aandeel personen dat op peildatum een indicatie heeft voor zorg zonder en/of zorg met verblijf (AWBZ/Wlz-gefinancierd). Deze zorg werd tot 2015 gefinancierd door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en vanaf 2015 door de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft uitsluitend personen die op het peilmoment in de BRP staan ingeschreven. Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg voor een deel gefinancierd uit de Wlz. Een deel van de langdurige zorg wordt vanaf 2015 gefinancierd uit andere wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. In deze tabel zijn vanaf 2015 alleen de Wlz-indicaties en Wlz-indiceerbaren opgenomen en partnerverblijf en de subsidieregeling Eerstelijnsverblijf, extramurale behandeling en ADL zijn uitgesloten. De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, grondslag en regio.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2016

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief. De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op data van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wijzigingen per 23 november 2018:

  • Er heeft een wijziging plaatsgevonden in de indeling naar zorgkantoorregio's. De samenvoeging van Delft Westland Oostland (ZK05) en Nieuwe Waterweg Noord (ZK15) tot de nieuwe zorgkantoorregio Westland Schieland Delfland (ZK33) blijkt al op 1 januari 2016 van toepassing te zijn geweest en is nu dus ook voor verslagjaar 2016 doorgevoerd.
  • Cijfers over 2015 en 2016 zijn definitief gemaakt.
  • De tabel is stopgezet, omdat de groep personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf op houdt te bestaan. Tot en met 2014 betrof dit personen met een AWBZ-indicatie voor zorg zonder verblijf. In 2015 en 2016 betrof dit personen die onder het Wlz-overgangsrecht vielen, de Wlz-indiceerbaren. Deze overgangsregeling eindigt in 2017.

Op 1 januari 2013 is het 'Experiment Regelarme zorginstellingen' (ERAI) gestart. Deze experimenten hebben gevolgen voor de aantallen personen in de tabellen. In het indicatiebesluit hoeft door enkele aanbieders geen onderscheid gemaakt te worden tussen het type zorg; Persoonlijke Verzorging, Verpleging of Begeleiding. Indicaties die zorgverleners bij deze aanbieders afgeven, bevatten alleen de functie Verpleging.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40006NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40006NED

Personen met indicatie zorg met verblijf en/of zorg zonder verblijf op peildatum of gedurende jaar, grondslag, zorgkantoren, leeftijd, geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40006NED

Personen met indicatie zorg met verblijf en/of zorg zonder verblijf op peildatum of gedurende jaar, grondslag, zorgkantoren, leeftijd, geslacht