Dataset

Personen met indicatie; grondslag, zzp, stand en in- en uitstroom, kwartaal

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/29/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aantal personen dat op peildatum kwartaal een indicatie heeft voor zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast wordt het aantal personen getoond dat op de voorgaande peildatum kwartaal geen indicatie had en op de huidige peildatum kwartaal wel, dit is de instroom. Het totaal aantal personen dat op de voorgaande peildatum kwartaal wel een indicatie had, maar op de huidige peildatum kwartaal niet, toont de uitstroom. Van deze groep wordt ook aangegeven hoeveel personen uitstromen door overlijden. In deze tabel zijn alleen de Wlz-indicaties opgenomen, partnerverblijf en Wlz-subsidieregelingen zijn uitgesloten. De cijfers worden uitgesplitst naar grondslag, zzp en leeftijd.

Bij de voorlopige kwartaalcijfers wordt gepubliceerd over personen die ergens in het verslagjaar ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Bij de nader voorlopige en definitieve cijfers wordt er gepubliceerd over personen die op de peildatum staan ingeschreven in de BRP.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2015

Status van de cijfers: De cijfers over 2015 tot en met 2023 zijn voorlopig. De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op data van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wijzigingen per 29 maart 2024: Per abuis waren de cijfers over 2015-2021 definitief en de cijfers over 2022 nader voorlopig gemaakt. Bij deze wijziging zijn alle cijfers gepubliceerd als voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 28 maart 2024: Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk 6 maanden na afloop van het kwartaal worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Uiterlijk 1 jaar na afloop van het kalenderjaar worden de cijfers nader voorlopig. Uiterlijk 2 jaar na afloop van het kalenderjaar worden de cijfers definitief.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40098NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40098NED

Personen met indicatie voor zorg gefinancierd uit Wlz stand en in- en uitstroom, grondslag, zorgzwaartepakket, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40098NED

Personen met indicatie voor zorg gefinancierd uit Wlz stand en in- en uitstroom, grondslag, zorgzwaartepakket, leeftijd