Dataset

Personen met indicatie zorg met verblijf; grondslag

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aantal en aandeel personen dat op peildatum een indicatie heeft voor zorg met verblijf. Deze zorg werd tot 2015 gefinancierd door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en vanaf 2015 door de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft uitsluitend personen die op het peilmoment in de BRP staan ingeschreven. Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg voor een deel gefinancierd uit de Wlz. Een deel van de langdurige zorg wordt vanaf 2015 gefinancierd uit andere wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. In deze tabel zijn alleen de Wlz-indicaties opgenomen en partnerverblijf en de subsidieregeling Eerstelijnsverblijf zijn uitgesloten. De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en grondslag. In deze tabel wordt de afkorting zzp gebruikt voor zowel zorgzwaartepakket als zorgprofiel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers: De cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de cijfers over de overige jaren zijn definitief. De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op data van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wijzigingen per 6 oktober 2023: Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd en de cijfers over 2021 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40005NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40005NED

Personen met ZMV AWBZ/Wlz gefinancierd op peildatum, grondslag en indicatie zorg met verblijf, geslacht en leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40005NED

Personen met ZMV AWBZ/Wlz gefinancierd op peildatum, grondslag en indicatie zorg met verblijf, geslacht en leeftijd