Dataset

Indicatie en/of gebruik ZMV; grondslag, indicatie zzp, 2009-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aantal en aandeel personen dat in het verslagjaar en op peildatum een indicatie heeft voor AWBZ-gefinancierde zorg met verblijf en/of dat gebruik heeft gemaakt van AWBZ-gefinancierde zorg met verblijf in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal opnamedagen in het verslagjaar gegeven.

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, grondslag en zorgzwaartepakket (zzp).

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2014

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 maart 2018: Cijfers over 2014 zijn definitief gemaakt en de tabel is stopgezet. Vanaf 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanwege de beleidswijzigingen en veranderingen in de administratie is het niet mogelijk de bestaande tabellen over indicatie en/of gebruik van AWBZ-zorg te continueren. Cijfers over Wlz vanaf 2015 worden in nieuwe tabellen gepubliceerd (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40033NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40033NED

Personen met indicatie en/of gebruik van AWBZ-gefinancierde zorg met verblijf; geslacht, leeftijd, grondslag en indicatie zorgzwaartepakket

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40033NED

Personen met indicatie en/of gebruik van AWBZ-gefinancierde zorg met verblijf; geslacht, leeftijd, grondslag en indicatie zorgzwaartepakket