Dataset

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg; indicatie, leveringsvorm, zzp

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 09/27/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg gefinancierd vanuit meerdere wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. Deze tabel geeft het aantal en aandeel personen dat op peildatum een indicatie voor Wlz-zorg heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ); uitgesplitst naar personen die Wlz-zorg in natura hebben afgenomen, Wlz-zorg hebben bekostigd uit een persoonsgebonden budget (pgb) en personen die (nog) geen Wlz-zorg hebben afgenomen. Dit is inclusief Wlz-indiceerbaren en partnerverblijf en exclusief personen die zorg in natura gebruiken vanuit een subsidieregeling. Enkel personen die op peildatum in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan worden meegenomen. De cijfers worden uitgesplitst naar indicatie grondslag, zorgzwaartepakket (zzp), leveringsvorm zorg en zorgkantoorregio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers van het meest recente verslagjaar zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief. Bij het verschijnen van een nieuw verslagjaar, worden de cijfers van het voorgaande jaar definitief.

Wijzigingen per 27 januari 2023: Door een wijziging in de indeling naar hoofd- en nevenprestaties behorend bij GGZ-wonen zijn de cijfers over 2021 bijgesteld.

Wijzigingen per 30 november 2022:

  • Met ingang van 2021 zijn zzp's toegevoegd voor GGZ-wonen.
  • De percentages personen met indicatie op peildatum per regio zijn gecorrigeerd voor de jaren 2015 tot en met 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40077NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40077NED

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg Indicatie grondslag, Leveringsvorm zorg, Zorgzwaartepakketten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40077NED

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg Indicatie grondslag, Leveringsvorm zorg, Zorgzwaartepakketten