Dataset

Personen met indicatie ZZV en/of ZMV; inkomen, regio, 2009-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aantal en aandeel personen dat op peildatum een indicatie heeft voor zorg zonder en/of zorg met verblijf (AWBZ/Wlz-gefinancierd). Deze zorg werd tot 2015 gefinancierd door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en vanaf 2015 door de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft uitsluitend personen die op het peilmoment in de BRP staan ingeschreven. Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg voor een deel gefinancierd uit de Wlz. Een deel van de langdurige zorg wordt vanaf 2015 gefinancierd uit andere wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. In deze tabel zijn vanaf 2015 alleen de Wlz-indicaties en Wlz-indiceerbaren opgenomen en partnerverblijf en de subsidieregeling Eerstelijnsverblijf, extramurale behandeling en ADL zijn uitgesloten. De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, inkomensgroep en regio.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2015

Status van de cijfers: De cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers over 2015 niet meer definitief gemaakt. In overige tabellen over indicaties zijn cijfers over 2015 bijgesteld op basis van aangepaste registraties bij het CIZ. In deze tabel is dat niet gebeurd.

Wijzigingen per 29 december 2017: Binnen de MLZ is met ingang van verslagjaar 2015 besloten de cijfers niet meer uit te splitsen naar inkomensgroepen. Deze tabel is daarom stopgezet en wordt niet opgevolgd door een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40007NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40007NED

Personen met indicatie zorg met verblijf en/of zorg zonder verblijf inkomen, leeftijd, geslacht, zorgkantoren

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40007NED

Personen met indicatie zorg met verblijf en/of zorg zonder verblijf inkomen, leeftijd, geslacht, zorgkantoren