Dataset

Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gemiddeld inkomen en arbeidspositie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het gemiddeld inkomen (persoonlijk primair inkomen, persoonlijk overdrachtsinkomen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen) van de bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking). Deze gegevens worden verbijzonderd naar arbeidspositie en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, alleen de inkomenscijfers van 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 maart 2024: De voorlopige inkomenscijfers voor 2021 worden vervangen door definitieve. Daarnaast worden voorlopige inkomenscijfers voor 2022 toegevoegd.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Voor deze StatLinetabel is besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen.

Wijzigingen per 14 februari 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen een jaar na afloop van het verslagjaar beschikbaar. Het gaat dan om voorlopige cijfers. Deze worden twee jaar na afloop van het verslagjaar definitief.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85271NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85271NED

Persoonlijk (primair), overdrachts en gestandaardiseerd inkomen Arbeidsdeelname en persoonskenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85271NED

Persoonlijk (primair), overdrachts en gestandaardiseerd inkomen Arbeidsdeelname en persoonskenmerken