Dataset

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, leeftijd

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/23/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel toont het aantal medisch geschoolden (gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register), hun sociaaleconomische categorie en sector van economische activiteit in een verslagjaar. De sociaaleconomische categorie is gebaseerd op de voornaamste inkomensbron van het inkomen in de maand van het peilmoment. De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register.
De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. Medisch geschoolden waarvan de arbeidspositie onbekend is of waarvan bekend is dat ze op de peildatum niet in Nederland woonden of werkten zijn als aparte groepen in de tabel opgenomen. Door toevoeging van deze groepen sluit de populatie medisch geschoolden aan op het aantal medisch geschoolden uit het BIG-register zelf.

Medisch geschoolden kunnen meerdere bevoegdheden hebben. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal.

In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen. In 2017 is een daling te zien in het aantal geregistreerde tandartsen, apothekers, gezondheidszorg psychologen en psychotherapeuten als gevolg van verplichte herregistratie. In 2018 is een daling te zien van basisartsen als gevolg van verplichte herregistratie. In 2019 is opnieuw een daling te zien in het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten als gevolg van de 5 jaarlijkse herregistratie die in 2014 is ingevoerd. In 2021 is de indeling van verpleegkundig specialisten aangepast. Alle verpleegkundig specialisten die in 2020 geregistreerd staan in de specialismen acute zorg of intensieve zorg zijn per 2021 in het BIG-register omgezet naar het nieuwe specialisme algemene gezondheidszorg (AGZ). Daarnaast is een groot deel van de verpleegkundige chronische zorg ook per 2021 overgezet naar verpleegkundige AGZ.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het meest recente jaar; deze zijn voorlopig. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is de laatste vrijdag voor kerst.

Wijzigingen per 29 maart 2024:

  • Cijfers voor verslagjaar 2022 zijn toegevoegd en verslagjaar 2021 is definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het eerste kwartaal 2025 zullen cijfers voor verslagjaar 2023 worden toegevoegd en 2022 definitief worden.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84776NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84776NED

Gediplomeerde zorgverleners ingeschreven in het BIG-register Sociaaleconomische categorie en sector van economische activiteit

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84776NED

Gediplomeerde zorgverleners ingeschreven in het BIG-register Sociaaleconomische categorie en sector van economische activiteit