Dataset

Personen met een langdurende zorgsituatie naar arbeidspositie, 2005-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel gaat over personen die in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie hebben meegemaakt waarin langdurende zorg nodig was voor een ernstig ziek of hulpbehoevend familielid. Het gaat hier alleen om personen die behoren tot de huishoudkern. De huishoudkern bestaat uit het gehuwde of samenwonende paar, de alleenstaande of de ouder in een éénoudergezin.
De gegevens worden uitgesplitst naar arbeidspositie en de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, onderwijsniveau en de positie in het huishouden (alleenstaand of lid van een paar).

Bij de binding met de arbeidsmarkt wordt een onderverdeling gemaakt naar de werkzame, de werkloze en de niet beroepsbevolking. Voor de werkzame beroepsbevolking is de binding het grootst, voor personen die behoren tot de niet-beroepsbevolking is de binding met de arbeidsmarkt het kleinst. Vooral als zij tot de niet-beroepsbevolking behoren omdat zij niet kunnen werken. Een verdere onderverdeling van de niet-beroepsbevolking in personen die wel twaalf uur of meer willen werken, maar niet gezocht hebben of niet beschikbaar waren, personen die niet willen werken en personen die niet kunnen werken is in deze tabel echter niet gemaakt.

Gegevens beschikbaar: Tweejaarlijks van 2005 tot en met 2011.

Status van de cijfers: Cijfers op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 12 juli 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80551ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80551ned

Personen met een langdurende zorgsituatie arbeidspositie en arbeidsduur, persoonskenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80551ned

Personen met een langdurende zorgsituatie arbeidspositie en arbeidsduur, persoonskenmerken