Dataset

Basisregistratie: Inkomen (BRI) [DONL]

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Belastingdienst (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Governance
  • Taxation
  • Income policy
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Basic register

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Close

In de Basisregistratie Inkomen staat het verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon van iedereen (ongeveer 13 miljoen burgers) die aangifte inkomstenbelasting doet. Overheidsorganisaties gebruiken de BRI om toeslagen, subsidies of uitkeringen te bepalen. Het inkomen dat is opgenomen in de BRI, heet het geregistreerd inkomen. Het geregistreerd inkomen (van het voorgaande jaar) is te raadplegen op MijnOverheid.

Voor operationele zaken over de BRI voor bronhouders en afnemers gaat u naar de website van Belastingdienst.

Hergebruik: Geen publiek hergebruik mogelijk.

Landing page: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/geregistreerde_inkomen_en_de_inkomensverklaring/alles_over_geregistreerde_inkomen/alles-over-het-geregistreerde-inkomen#

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Data schemes

Betrokkene

JSON Geen open licentie
name description
name Burger Service Nummer Het burgerservicenummer van de persoon, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

BelastbaarJaarloon

JSON Geen open licentie
name description
name belastbaar loon belastbaar loon als bedoeld in artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964, met uitzondering van loon dat als een eindheffingsbestanddeel in de zin van die wet is belast;

AuthentiekInkomen

JSON Geen open licentie
name description
name Authentiek Inkomen Gegeven Het authentieke inkomensgegeven is het inkomen zoals dit is vastgesteld door de Belastingdienst over het betreffende belastingjaar. Voor de personen die geen aangifte hoeven te doen (zogenaamde niet beschrevenen) is dit het belastbaar jaarloon en voor de aangifteplichtige personen (beschrevenen) is dit het verzamelinkomen.

VerzamelInkomen

JSON Geen open licentie
name description
name het belastbare inkomen uit sparen en beleggen, verminderd met daarin begrepen te conserveren inkomen Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in Nederland is het voordeel dat een belastingplichtige geniet uit sparen en beleggen in Nederland, berekend volgens de regels van hoofdstuk 5, met uitzondering van de in artikel 5.1 genoemde persoonsgebonden aftrek. Het voordeel uit sparen en beleggen in Nederland wordt gesteld op het met overeenkomstige toepassing van de regels van hoofdstuk 5 bepaalde rendement van de rendementsgrondslag in Nederland.
name het inkomen uit aanmerkelijk belang Inkomen uit aanmerkelijk belang is het gezamenlijke bedrag van: a.De voordelen die worden getrokken uit tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen of winstbewijzen (reguliere voordelen), verminderd met de aftrekbare kosten en b.De voordelen die worden behaald bij de vervreemding van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen of winstbewijzen, of bij de vervreemding van een gedeelte van de in deze aandelen of winstbewijzen besloten liggende rechten (vervreemdingsvoordelen) verminderd met de persoonsgebonden aftrek (hoofdstuk 6).
name het inkomen uit werk en woning Belastbaar inkomen uit werk en woning is het inkomen uit werk en woning verminderd met de te verrekenen verliezen uit werk en woning (afdeling 3.13).