Dataset

Basisregistratie: Topografie (BRT) [DONL]

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
Updated 12/13/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Basic register

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Close

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus.

Hergebruik: De topografische gegevens worden beschikbaar gesteld onder een CC-BY licentie op de website creativecommons.org. Dit betekent dat:

  • u gegevens mag kopiëren, verspreiden en doorgeven
  • u afgeleide producten mag maken
  • gebruik voor commerciële doeleinden is toegestaan
  • bij hergebruik of verspreiding de naam van het Kadaster moet worden vermeld: ‘CC-BY Kadaster’ gevolgd door het jaartal van publicatie
  • het Kadaster zijn intellectuele eigendomsrechten (zoals het databankenrecht) behoudt

Ook moet u er rekening mee houden dat alleen gegevens die het Kadaster rechtstreeks levert, authentieke gegevens zijn volgens de Kadasterwet.

Vind meer informatie voor hergebrukers op het geoforum: https://geoforum.nl/c/datasets/brt

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Provenance

Relations

Comparable datasets

Examples

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

BRT Top10NL API

JSON CC-0 (1.0)

Hier vindt u TOP10NL als Linked Data en via een API, en de kennisbank van de gebruikte begrippen inclusief verwijzing naar de relevante wetsartikelen. Deze site is op 27 juni 2016 door het Kadaster gelanceerd als bètaversie. Op dit moment is de kaartview functionaliteit beperkt en zijn alleen de gebouwen aanklikbaar. Verdere functionaliteit van de viewer is in ontwikkeling. Het Kadaster wil ervaring op doen om Linked Data als standaard dienstverlening aan te bieden.

Data schemes

Terrein

JSON CC-BY (4.0)
name description
name bronbeschrijving De beschrijving van de gebruikte bron
name brontype Het type van de gebruikte bron
name hoogteniveau Met het hoogteniveau wordt de relatieve hoogte van het geo-object weergegeven. Zo kan worden bepaald op welke wijze geo-objecten elkaar kruisen
name objectEindTijd Tijdstip waarop het object vervallen is
name mutatietype Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft
name namespace Unieke verwijzing naar een registratie van objecten
name lokaalID Unieke registratiecode binnen een registratie
name tdncode Code die het object in TOP10vector had
name tijdstipRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is
name voorkomen Aanduiding dat er riet op het terrein voorkomt of dat het drassig/moerassig is
name Naam De naam van het terrein
name bronnauwkeurigheid De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters
name visualisatiecode Code voor het visualiseren van het object
name bronactualiteit De actualiteit van de gebruikte bron
name eindRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object vervallen is
name objectBeginTijd Tijdstip waarop het object ontstaan is
name geometrie De geometrie van een BRT object
name type landgebruik De gebruiksbestemming van het terrein
name fysiek voorkomen De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies

Plaats

JSON CC-BY (4.0)
name description
name tijdstipRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is
name objectEindTijd Tijdstip waarop het object vervallen is
name isBAGwoonplaats Aanduiding of de naam afkomstig is uit de BAG
name naam (Nl) De Nederlandse naam van de plaats
name naam (Fr) De Friese naam van de plaats
name bronactualiteit De actualiteit van de gebruikte bron
name tdncode Code die het object in TOP10vector had
name bronbeschrijving De beschrijving van de gebruikte bron
name aantal inwoners Het aantal inwoners dat in een plaats woont
name namespace Unieke verwijzing naar een registratie van objecten
name Naam Officieel De officiële naam van de plaats
name bebouwde kom Aanduiding of het gebied de bebouwde kom van een plaats omvat
name bronnauwkeurigheid De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters
name mutatietype Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft
name brontype Het type van de gebruikte bron
name type gebied Het soort gebied
name lokaalID Unieke registratiecode binnen een registratie
name visualisatiecode Code voor het visualiseren van het object
name objectBeginTijd Tijdstip waarop het object ontstaan is
name geometrie De geometrie van een BRT object
name eindRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object vervallen is

Wegdeel

JSON CC-BY (4.0)
name description
name fysiek voorkomen De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies
name type weg Het soort weg
name bronbeschrijving De beschrijving van de gebruikte bron
name hoofdverkeersgebruik Soort verkeer waarvoor een weg bestemd is
name hoogteniveau Met het hoogteniveau wordt de relatieve hoogte van het geo-object weergegeven. Zo kan worden bepaald op welke wijze geo-objecten elkaar kruisen
name mutatietype Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft
name N-wegnummer Nummering van de provinciale wegen behorende tot het nationale wegenstelsel en nummering van rijkswegen die nog niet de status van autosnelweg hebben
name namespace Unieke verwijzing naar een registratie van objecten
name lokaalID Unieke registratiecode binnen een registratie
name brugnaam De naam van een brug
name tdncode Code die het object in TOP10vector had
name E-wegnummer Nummering van rijkswegen behorende tot het stelsel van europese doorgaande routes
name type infrastructuur Aanduiding of het object een verbinding, een kruising of een overig verkeersgebied is
name brontype Het type van de gebruikte bron
name verhardingstype Het type verharding van een wegdeel
name tunnelnaam Naam van een tunnel
name objectEindTijd Tijdstip waarop het object vervallen is
name aantal rijstroken Het aantal onderverdelingen van een wegdeel d.m.v. strepen, verschil in verharding of kleur
name tijdstipRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is
name Naam De naam van het wegdeel
name bronnauwkeurigheid De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters
name S-wegnummer Nummering van secundaire wegen behorende tot het provinciale wegenstelsel
name visualisatiecode Code voor het visualiseren van het object
name bronactualiteit De actualiteit van de gebruikte bron
name eindRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object vervallen is
name afritnaam Afritbenaming op autosnelweg, vastgesteld door Rijkswaterstaat
name objectBeginTijd Tijdstip waarop het object ontstaan is
name afritnummer Afritnummering op autosnelweg en hoofdweg, vastgesteld door Rijkswaterstaat
name geometrie De geometrie van een BRT object
name verhardingsbreedteklasse De breedte van de verharding, ingedeeld in klassen
name status De staat waarin het object zich bevindt
name gescheiden rijbaan Aanduiding of het object onderdeel uitmaakt van een weg met gescheiden rijbanen
name isBAGnaam Aanduiding of de naam geverifieerd is met de BAG
name A-wegnummer Nummering van de rijkswegen (autosnelwegen en autowegen) behorende tot het nationale wegenstelsel
name knooppuntnaam Naam van een knooppunt

Registratief gebied

JSON CC-BY (4.0)
name description
name bronnauwkeurigheid De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters
name naam (Fr) De Friese naam van het registratief gebied
name objectBeginTijd Tijdstip waarop het object ontstaan is
name bronactualiteit De actualiteit van de gebruikte bron
name visualisatiecode Code voor het visualiseren van het object
name mutatietype Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft
name eindRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object vervallen is
name lokaalID Unieke registratiecode binnen een registratie
name bronbeschrijving De beschrijving van de gebruikte bron
name geometrie De geometrie van een BRT object
name namespace Unieke verwijzing naar een registratie van objecten
name NaamOfficieel De officiële naam van het registratief gebied
name objectEindTijd Tijdstip waarop het object vervallen is
name naam (Nl) De Nederlandse naam van het registratief gebied
name nummer Het administratieve nummer van het registratief gebied
name tdncode Code die het object in TOP10vector had
name type registratief gebied Het soort administratief gebied
name brontype Het type van de gebruikte bron
name tijdstipRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is

Geografisch gebied

JSON CC-BY (4.0)
name description
name geometrie De geometrie van een BRT object
name lokaalID Unieke registratiecode binnen een registratie
name type geografisch gebied Het soort geografisch gebied
name eindRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object vervallen is
name bronnauwkeurigheid De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters
name visualisatiecode Code voor het visualiseren van het object
name naam (Fr) De Friese naam van het geografisch gebied
name brontype Het type van de gebruikte bron
name tijdstipRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is
name bronactualiteit De actualiteit van de gebruikte bron
name bronbeschrijving De beschrijving van de gebruikte bron
name namespace Unieke verwijzing naar een registratie van objecten
name objectEindTijd Tijdstip waarop het object vervallen is
name objectBeginTijd Tijdstip waarop het object ontstaan is
name naam (Nl) De Nederlandse naam van het geografisch gebied
name tdncode Code die het object in TOP10vector had
name mutatietype Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft

Gebouw

JSON CC-BY (4.0)
name description
name bronnauwkeurigheid De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters
name hoogteklasse De klasse van hoogte waar de bebouwing toe behoor
name objectBeginTijd Tijdstip waarop het object ontstaan is
name gebruiksdoel Huidig gebruiksdoel van een gebouw, conform de BAG classificatie voor panden
name geometrie De geometrie van een BRT object
name eindRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object vervallen is
name tijdstipRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is
name visualisatiecode Code voor het visualiseren van het object
name objectEindTijd Tijdstip waarop het object vervallen is
name soortnaam Nadere specificatie van het type gebouw
name Hoogte De hoogte van het object (t.o.v. het maaiveld of t.o.v. NAP)
name tdncode Code die het object in TOP10vector had
name bronbeschrijving De beschrijving van de gebruikte bron
name Naam Naam van het gebouw
name namespace Unieke verwijzing naar een registratie van objecten
name hoogteniveau Met het hoogteniveau wordt de relatieve hoogte van het geo-object weergegeven. Zo kan worden bepaald op welke wijze geo-objecten elkaar kruisen
name type gebouw Het type gebouw, het doel waarvoor de bebouwing gebruikt wordt (gaat worden / werd)
name bronactualiteit De actualiteit van de gebruikte bron
name status De staat waarin het object zich bevindt
name fysiek voorkomen De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies
name mutatietype Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft
name brontype Het type van de gebruikte bron
name lokaalID Unieke registratiecode binnen een registratie

Reliëf

JSON CC-BY (4.0)
name description
name type reliëf Het soort reliëf
name lokaalID Unieke registratiecode binnen een registratie
name bronnauwkeurigheid De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters
name hoogteklasse Klasse van de hoogte van een object ten opzichte van het maaiveld
name mutatietype Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft
name eindRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object vervallen is
name tijdstipRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is
name visualisatiecode Code voor het visualiseren van het object
name objectEindTijd Tijdstip waarop het object vervallen is
name objectBeginTijd Tijdstip waarop het object ontstaan is
name geometrie De geometrie van een BRT object
name tdncode Code die het object in TOP10vector had
name bronbeschrijving De beschrijving van de gebruikte bron
name namespace Unieke verwijzing naar een registratie van objecten
name hoogteniveau Met het hoogteniveau wordt de relatieve hoogte van het geo-object weergegeven. Zo kan worden bepaald op welke wijze geo-objecten elkaar kruisen
name bronactualiteit De actualiteit van de gebruikte bron
name brontype Het type van de gebruikte bron
name functie Aanduiding of het object een geluidswerende functie heeft

Plantopografie

JSON CC-BY (4.0)
name description
name visualisatiecode Code voor het visualiseren van het object
name lokaalID Unieke registratiecode binnen een registratie
name geometrie De geometrie van een BRT object
name mutatietype Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft
name brontype Het type van de gebruikte bron
name bronactualiteit De actualiteit van de gebruikte bron
name tdncode Code die het object in TOP10vector had
name objectEindTijd Tijdstip waarop het object vervallen is
name eindRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object vervallen is
name namespace Unieke verwijzing naar een registratie van objecten
name Naam De naam van het plan of van het geplande object
name tijdstipRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is
name objectBeginTijd Tijdstip waarop het object ontstaan is
name bronnauwkeurigheid De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters
name type object Het soort plantopografie object
name bronbeschrijving De beschrijving van de gebruikte bron

Hoogte

JSON CC-BY (4.0)
name description
name bronnauwkeurigheid De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters
name mutatietype Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft
name brontype Het type van de gebruikte bron
name lokaalID Unieke registratiecode binnen een registratie
name visualisatiecode Code voor het visualiseren van het object
name objectBeginTijd Tijdstip waarop het object ontstaan is
name geometrie De geometrie van een BRT object
name eindRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object vervallen is
name referentievlak Het referentievlak waarop de hoogte van het object gebaseerd is
name tijdstipRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is
name objectEindTijd Tijdstip waarop het object vervallen is
name Hoogte Hoogte van het object t.o.v. het referentievlak in meters met een nauwkeurigheid van 1 decimeter. / De diepte van het water
name bronactualiteit De actualiteit van de gebruikte bron
name tdncode Code die het object in TOP10vector had
name type hoogte Het soort hoogte
name bronbeschrijving De beschrijving van de gebruikte bron
name namespace Unieke verwijzing naar een registratie van objecten

Functioneel gebied

JSON CC-BY (4.0)
name description
name bronbeschrijving De beschrijving van de gebruikte bron
name objectEindTijd Tijdstip waarop het object vervallen is
name objectBeginTijd Tijdstip waarop het object ontstaan is
name naam (Fr) De Friese naam van het functionele gebied
name brontype Het type van de gebruikte bron
name tijdstipRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is
name bronactualiteit De actualiteit van de gebruikte bron
name namespace Unieke verwijzing naar een registratie van objecten
name type functioneel gebied Het soort functioneel gebied
name soortnaam Verdere specificatie van het type functioneel gebied
name naam (Nl) De Nederlandse naam van het functionele gebied
name geometrie De geometrie van een BRT object
name tdncode Code die het object in TOP10vector had
name mutatietype Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft
name visualisatiecode Code voor het visualiseren van het object
name lokaalID Unieke registratiecode binnen een registratie
name eindRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object vervallen is
name bronnauwkeurigheid De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters

Waterdeel

JSON CC-BY (4.0)
name description
name isBAGnaam Aanduiding of de naam geverifieerd is met de BAG
name visualisatiecode Code voor het visualiseren van het object
name naamFries De Friese naam van het water
name functie De functie van het water
name sluisnaam De naam van de sluis
name eindRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object vervallen is
name objectEindTijd Tijdstip waarop het object vervallen is
name mutatietype Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft
name type water Aanduiding of het object een verbinding, een kruising of iets anders is
name namespace Unieke verwijzing naar een registratie van objecten
name NaamOfficieel De officiële naam van het water
name bronactualiteit De actualiteit van de gebruikte bron
name lokaalID Unieke registratiecode binnen een registratie
name naamNL De Nederlandse naam van het water
name tdncode Code die het object in TOP10vector had
name breedteklasse De breedte van het water ingedeeld in klassen
name hoogteniveau Met het hoogteniveau wordt de relatieve hoogte van het geo-object weergegeven. Zo kan worden bepaald op welke wijze geo-objecten elkaar kruisen
name fysiek voorkomen De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies
name objectBeginTijd Tijdstip waarop het object ontstaan is
name brugnaam De naam van een brug
name vaarwegklasse Aanduiding voor het geven van de stroomrichting(en) van natuurlijke waterlopen
name tijdstipRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is
name bronnauwkeurigheid De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters
name bronbeschrijving De beschrijving van de gebruikte bron
name hoofdafwatering Aanduiding of het water deel uitmaakt van het hoofdafwateringspatroon (het stelsel van waterlopen in gebruik als primaire afvoermogelijkheid van overtollig oppervlaktewater c.q. aanvoermogelijkheid bij een tekort aan oppervlaktewater, plus bijbehorende kunstwerken)
name voorkomen Aanduiding dat er riet op het waterdeel voorkomt
name getijdeInvloed Aanduiding of het water getijdeinvloed heeft
name geometrie De geometrie van een BRT object
name brontype Het type van de gebruikte bron

Spoorbaandeel

JSON CC-BY (4.0)
name description
name baanvaknaam De naam van het baanvak waarin het spoorbaandeel zich bevind
name aantal sporen Het aantal sporen van het spoorbaandeel
name brontype Het type van de gebruikte bron
name bronnauwkeurigheid De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters
name lokaalID Unieke registratiecode binnen een registratie
name status De staat waarin het object zich bevindt
name vervoerfunctie De functie waarvoor het spoor gebruikt wordt
name tdncode Code die het object in TOP10vector had
name bronbeschrijving De beschrijving van de gebruikte bron
name hoogteniveau Met het hoogteniveau wordt de relatieve hoogte van het geo-object weergegeven. Zo kan worden bepaald op welke wijze geo-objecten elkaar kruisen
name brugnaam De naam van een spoorbrug
name visualisatiecode Code voor het visualiseren van het object
name tijdstipRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is
name type infrastructuur Aanduiding of het object een verbinding of een kruising is
name namespace Unieke verwijzing naar een registratie van objecten
name spoorbreedte De breedteklasse van het spoor
name bronactualiteit De actualiteit van de gebruikte bron
name fysiek voorkomen De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies
name objectBeginTijd Tijdstip waarop het object ontstaan is
name geometrie De geometrie van een BRT object
name elektrificatie Aanduiding of het spoorbaandeel geëlektrificeerd is of niet
name eindRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object vervallen is
name mutatietype Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft
name tunnelnaam De naam van een spoortunnel
name type spoorbaan Het soort vervoermiddel waarvoor het spoorbaandeel bestemd is
name objectEindTijd Tijdstip waarop het object vervallen is

Inrichtingselement

JSON CC-BY (4.0)
name description
name objectBeginTijd Tijdstip waarop het object ontstaan is
name brontype Het type van de gebruikte bron
name tijdstipRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is
name bronactualiteit De actualiteit van de gebruikte bron
name nummer Het nummer van het inrichtingselement
name namespace Unieke verwijzing naar een registratie van objecten
name Hoogte De hoogte van het object (t.o.v. het maaiveld of t.o.v. NAP)
name soortnaam Nadere specificatie van het type inrichtingselement
name tdncode Code die het object in TOP10vector had
name Naam De naam van het inrichtingselement
name mutatietype Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft
name geometrie De geometrie van een BRT object
name type inrichtingselement Het soort inrichtingselement
name lokaalID Unieke registratiecode binnen een registratie
name hoogteniveau Met het hoogteniveau wordt de relatieve hoogte van het geo-object weergegeven. Zo kan worden bepaald op welke wijze geo-objecten elkaar kruisen
name eindRegistratie Tijdstip waarop een versie van het object vervallen is
name bronnauwkeurigheid De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters
name bronbeschrijving De beschrijving van de gebruikte bron
name visualisatiecode Code voor het visualiseren van het object
name breedte De breedte van het object gemeten in meters
name objectEindTijd Tijdstip waarop het object vervallen is

Documentation