Dataset

Basisregistratie: Grootschalige Topografie (BGT) [DONL]

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
  • Nature and environment
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Basic register

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Close
Standard

Deze dataset is gepubliceerd in overeenstemming met een erkende standaard.

Close

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een topografisch objectenbestand dat voor heel Nederland uniform is wat betreft inhoud en kwaliteit. Dat betekent dat het bestand gebiedsdekkend is en voldoet aan beschreven kwaliteitsaspecten voor volledigheid, actualiteit en nauwkeurigheid. De BGT is bedoeld voor gebruik op een schaal van 1:500 tot 1:5.000. Het gaat over topografische objecten, zoals gebouwen, wegen, spoorwegen, waterlopen, parken en bossen.

De inhoud van de BGT is afgestemd op de gezamenlijke informatiebehoefte van de verschillende gebruikers van het bestand. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat sprake moet zijn van meervoudig gebruik. Het gaat hierbij zowel om de bronhouders (gemeenten, waterschappen, provincies, Ministerie van EZ, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en Prorail), als om andere Gegevenscatalogus Basisregistratie Grootschalige Topografie, Deel I: verplichte deel -8- gebruikers en basisregistraties in het stelsel. Gebruikers kunnen na het gereedkomen van de BGT via de Landelijke Voorziening BGT-informatie opvragen en downloaden. Een belangrijk onderdeel van het ontwerp van de BGT is de gegevenscatalogus. Bij het opstellen ervan is zoveel mogelijk rekening gehouden met de actuele richtlijnen voor de Europese richtlijn INSPIRE, het Basismodel Geo-informatie (NEN 3610) en de stelselcatalogus voor basisregistraties.

Hergebruik: de licentie op de BGT is CC-BY, dus publiek beschikbaar. Lees meer van andere hergebruikers op https://geoforum.nl/c/datasets/bgt.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Data schemes

Kunstwerkdeel

JSON CC-BY (4.0)
name description
name type Specificatie van het soort kunstwerk.

Scheiding

JSON CC-BY (4.0)
name description
name Type Specificatie van het soort scheiding.

Plaatsbepalingspunt

JSON CC-BY (4.0)
name description
name datumInwinning Datum waarop het punt is ingewonnen.
name Inwinningsmethode De wijze waarop het punt is ingewonnen.
name nauwkeurigheid Gerealiseerde geometrische nauwkeurigheid van het punt als het resultaat van het inwinnings- en verwerkingsproces, uitgedrukt in centimeters.
name identificatie Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat.
name inwinnendeInstantie De organisatie die namens de bronhouder het object inwint.

Functioneel gebied

JSON CC-BY (4.0)
name description
name Type Specificatie van het soort Functioneel Gebied.

Waterdeel

JSON CC-BY (4.0)
name description
name Type Specificatie van het soort Water.

OpenbareRuimteLabel

JSON CC-BY (4.0)
name description
name identificatieBAGOPR De unieke identificatie van het object zoals is toegekend in de BAG-administratie.
name openbareRuimteNaam Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een OPENBARE RUIMTE toegekende benaming.
name openbareRuimteType De aard van de als zodanig benoemde OPENBARE RUIMTE.

Ondersteunend wegdeel

JSON CC-BY (4.0)
name description
name functie Specificatie van de functie van het ondersteunend wegdeel.
name Ondersteunend wegdeel op talud Indicatie of het object wel of niet op een hellend vlak ligt.
name Fysiek Voorkomen Mate waarin het ondersteunend wegdeel al of niet verhard is.

IMGeo-Object

JSON CC-BY (4.0)
name description
name identificatie Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat.
name objectEindTijd Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is.
name inOnderzoek Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.
name eindRegistratie Eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is bij de bronhouder. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig.
name relatieveHoogteligging Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object
name bronhouder De bronhoudercode van het object.
name tijdstipRegistratie Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen door de bronhouder.
name objectBeginTijd Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan.
name LV-publicatiedatum Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening.

Overbruggingsdeel

JSON CC-BY (4.0)
name
name hoortBijTypeOverbrugging
name overbruggingIsBeweegbaar
name Type

Ondersteunend waterdeel

JSON CC-BY (4.0)
name description
name type Specificatie van het soort Water.

Overig bouwwerk

JSON CC-BY (4.0)
name description
name type Specificatie van het soort overig bouwwerk.

Begroeid terreindeel

JSON CC-BY (4.0)
name description
name Fysiek Voorkomen Classificatie van het vegetatiedek, ingedeeld naar soort vegetatie.
name Begroeid Terreindeel op Talud Indicatie of het object wel of niet op een hellend vlak ligt.

Spoor

JSON CC-BY (4.0)
name description
name functie Specificatie van het soort gebruik van het spoor.

Onbegroeid terreindeel

JSON CC-BY (4.0)
name description
name onbegroeid terreindeel op Talud Indicatie of het object wel of niet op een hellend vlak ligt.
name Fysiek Voorkomen Classificatie van het soort terrein, ingedeeld naar de uiterlijke verschijningsvorm

Pand

JSON CC-BY (4.0)
name description
name identificatieBAGPND De unieke identificatie van het object zoals is toegekend in de BAG-administratie.
name Nummeraanduidingsreeks Bevat de reeks nummeraanduidingen behorend bij het pand ten behoeve van visualisatie.

Wegdeel

JSON CC-BY (4.0)
name description
name functie Specificatie van het hoofdgebruiksdoel van het wegdeel.
name Fysiek Voorkomen Mate waarin het wegdeel al of niet verhard is.
name wegdeel op talud Indicatie of het object wel of niet op een hellend vlak ligt.

Documentation

Conforms to the following standard

https://imgeo.geostandaarden.nl/