Dataset

Basisregistratie: Kadaster (BRK) [DONL]

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Governance
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Basic register

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Close
Standard

Deze dataset is gepubliceerd in overeenstemming met een erkende standaard.

Close

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten.

Authentieke gegevens in de kadastrale registratie zijn:

  • kadastrale aanduidingen van onroerende zaken en appartementen
  • rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden)
  • kadastrale grootte van een perceel
  • persoonsgegevens van eigenaren, beperkt gerechtigden en beslagleggers

Authentieke gegevens op de Kadastrale kaart zijn:

  • de afbeelding van de kadastrale aanduidingen
  • kadastrale grenzen
  • rijks-, provincie- en gemeentegrenzen

Een overzicht van alle gegevens uit de Basisregistratie Kadaster met daarbij de vermelding wel of niet authentiek, vindt u op de website stelselvanbasisregistraties.nl.

Er is een koppeling tussen de adressen in de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de adressen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van de gemeenten gemaakt, raadpleegbaar via het Kadaster.

Hergebruik: abonnement en/of overeenkomst nodig voor toegang/raadpleging en hergebruik. Er is sprake van leveringskosten, toetsing van gebruiksdoel en algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Open data: enkele extracten uit de BRK zijn als open data (download, API, Linked Data) beschikbaar op PDOK. Lees meer op https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-kadaster-brk-

Landing page: https://www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/brk

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

This dataset is based on

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

API - kadastrale kaart download

GML Onbekende licentie

DKK download API

BRK API

JSON CC-0 (1.0)

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Kadaster (BRK). Onderdeel van de BRK is de Digitale kadastrale kaart. Deze is beschikbaar als open data en nu via dit portaal ook als Linked Open Data (vooralsnog zonder de topografie).

Data schemes

TerInschrijvingAangebodenStuk

JSON Publiek domein
name description
name aard Omschrijving van de belangrijkste soort rechtshandeling wat is vermeld in het stuk. De waarden zijn opgenomen in een waardenlijst.
name identificatie Een door het Kadaster toegekende landelijk uniek nummer aan dit object binnen de kadastrale registratie. Dit is een composite ID, waarbij het namespace gedeelte is: NL.IMKAD.TIAStuk.
name tijdstipOndertekening Het tijdstip waarop een ter inschrijving aangeboden stuk is ondertekend door de opsteller van het stuk.
name tijdstipAanbieding Het tijdstip waarop een ter inschrijving aangeboden stuk is ontvangen met in achtneming van de openingstijden en -dagen van het Kadaster. Als tijdstip van inschrijving geldt het tijdstip van aanbieding van de voor de inschrijving vereiste stukken.
name heeftAlsEquivalentieVerklaarder Een ondertekenaar is een persoon die bevoegd is een akte op te maken en een afschrift daarvan equivalent te verklaren.
name deelEnNummer Bevat de door het Kadaster vastgestelde unieke identificatie van alle ter inschrijving aangeboden stukken. Deel en nummer identificeren een Ter Inschrijving Aangeboden stuk door gebruik te maken van vier gegevenselementen.
name bewaardersverklaring Stuk omvat in de Openbare registers een door de Bewaarder gestelde verklaring met waarde. Beschrijving van de onregelmatigheid die bij de inschrijving in de openbare registers is hersteld (volgens artikel 116 uit de Kadasterwet).
name statusStukOR Status stuk OR geeft aan wat de status van het stuk in het openbaar register is. De mogelijke waarden zijn opgenomen in een waardelijst.
name isOpgemaaktDoor Een ondertekenaar is een persoon die bevoegd is een akte op te maken en een afschrift daarvan equivalent te verklaren.

GeregistreerdPersoon

JSON Publiek domein
name description
name voornamen De voornamen zijn de verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat. Indien aanwezig, wordt het predikaat afgesplitst.
name geboorteland Het geboorteland is de naam, die het land aangeeft waar de persoon is geboren.
name indicatieGeheim IndicatieGeheim is een aanduiding die aangeeft dat gegevens van een persoon wel of niet verstrekt mogen worden.
name BSN Het BSN is het burgerservicenummer van de persoon.
name datumOntbinding datumOntbinding is de datum waarop het huwelijk/geregistreerd partnerschap is ontbonden of nietig verklaard.
name aanduidingNaamgebruik AanduidingNaamgebruik is een aanduiding voor de wijze van aanschrijving van de ingeschrevene.
name datumOverlijden datumOverlijden is de datum waarop de persoon overleden is.
name geboortedatum De geboortedatum is de datum waarop de persoon is geboren.
name datumSluiting datumSluiting is de datum waarop het huwelijk is voltrokken of het partnerschap is aangegaan.
name voorvoegselsgeslachtsnaam Voorvoegselsgeslachtsnaam zijn dat deel van de geslachtsnaam dat voorkomt in Tabel 36, Voorvoegseltabel en, gescheiden door een spatie, vooraf gaat aan de rest van de geslachtsnaam.
name naamPartner Naamgegevens van de partner van een persoon
name landWaarnaarVertrokken LandWaarnaarVertrokken is het land dat de ingeschrevene opgeeft bij vertrek naar het buitenland.
name geboorteplaats De geboorteplaats is de plaats of een plaatsbepaling, die aangeeft waar de persoon is geboren
name geslachtsnaam De geslachtsnaam is de (geslachts)naam waarvan de eventueel aanwezige voorvoegsels en adellijke titel zijn afgesplitst.
name adellijkeTitelOfPredikaat AdellijkeTitelOfPredikaat is de adellijke titel of het predicaat dat behoort tot de naam van de persoon (bij adellijke titel geslachtsnaam, bij predicaat voornaam).

Stukdeel

JSON Publiek domein
name description
name aard Aanduiding aard stukdeel is een aanduiding voor de aard van een deel van het ter inschrijving aangeboden stuk (rechtsfeit). De mogelijke waarden zijn vermeld in een waardenlijst.
name identificatie De Kadaster identificatie is een door het Kadaster toegekende landelijk uniek nummer aan dit object binnen de kadastrale registratie. Dit is een composite ID, waarbij het namespace gedeelte is: NL.IMKAD.Stukdeel.
name redenDoorhalingTeboekstelling redenDoorhalingTeboekstelling is de reden van doorhaling van de teboekstelling van een teboekgestelde zaak. De waarden zijn opgenomen in een waardelijst.
name omschrijvingGekozenWoonplaats OmschrijvingGekozenWoonplaats is de locatie die een persoon als woonplaats heeft gekozen.
name bedragVorderingsbeslag Het bedrag waarvoor beslag is gelegd. Indien bij een beslag verschillende bedragen voorkomen, dan worden deze bedragen getotaliseerd. Dit is dan aangegeven in het aard attribuut van Bedrag. Bestaat uit bedrag vordering, met bedrag en valutasoort, en indicatie verschillende bedragen. De vordering is bij het stukdeel (en dus het rechtsfeit) opgenomen en niet bij het beslag omdat het gegeven geldt per feit.
name omschrijvingTopografischeMutatie De beschrijving van de Topografische mutatie zoals in het Stuk vermeld.
name bedragZekerheidsstellingHypotheek Het bedrag waarvoor hypothecaire zekerheid is gegeven. De vermelde hoofdsom is het bedrag waarvoor het recht van Hypotheek is gevestigd (dus niet het bedrag van de geldlening).
name bedragTransactiesomLevering Het in een ter inschrijving aangeboden stuk vermelde bedrag, waarvoor 1 of meer onroerende zaken zijn verkregen.
name omschrijvingKadastraleObjecten Omschrijving Kadastrale Objecten is de beschrijving van een of meerdere Kadastrale objecten zoals in het Stukdeel vermeld.

Leidingnetwerk

JSON Publiek domein
name description
name aard Aanduiding van het soort transportsysteem.
name hartlijn Het geheel van gekoppelde lijnstukken die de ligging van een leidingnetwerk representeren.
name breedteNetwerkstrook BreedteNetwerkstrook is de betrouwbaarheidsmarge rondom de hartlijn van het leidingnetwerk. Het opgegeven aantal centimeters wordt aan beide kanten van de hartlijn als marge gebruikt.
name begrenzing Begrenzing is de begrenzing van het netwerk als polygoon.

GezamenlijkAandeel

JSON Publiek domein
name description
name identificatie De Kadaster identificatie is een door het Kadaster toegekend landelijk uniek nummer aan dit object binnen de kadastrale registratie.
name aandeel Waarde van het aandeel, bijv. 1/2.

Ligplaats

JSON Publiek domein
name description
name inOnderzoek Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meerdere gegevens van het betreffende object.
name identificatie Identificatie is een door Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) toegekend landelijk uniek nummer aan een object binnen registratie.

KadastraalObject

JSON Publiek domein
name description
name identificatie Identificatie is een door het Kadaster toegekend landelijk uniek nummer aan een object binnen de kadastrale registratie.

Kadasterstuk

JSON Publiek domein
name description
name portefeuilleNummer Portefeuille nummer is de identificatie van een portefeullestuk, dat ten grondslag ligt aan een wijziging van de BRK.
name identificatie Identificatie is een door het Kadaster toegekend landelijk uniek nummer aan een object binnen de kadastrale registratie.

Werkingsgebied

JSON Publiek domein
name description
name bgt­Object­Keuze Binnen werkingsgebied is BGT-Object het keuze-element waarmee naar een BGT object kan worden gekozen als werkingsgebied.
name bag­Object­Keuze Binnen werkingsgebied is BAG-Object het keuze-element waarmee naar een BAG object kan worden gekozen als werkingsgebied.
name brk­Object­Keuze Binnen werkingsgebied is Kadastraal­Object het keuze-element waarmee naar een kadastraal object kan worden gekozen als werkingsgebied.
name vrije­Contour­Keuze Binnen werkingsgebied is Vrije­Contour het keuze-element waarmee naar een Vrije­Contour kan worden gekozen als werkingsgebied.

Ondertekenaar

JSON Publiek domein
name description
name standplaats Adres of standplaats/plaats van vestiging van de ondertekenaar.
name voorvoegsels De verzameling van een of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de geslachtsnaam vooraf gaat en daarmee de gezamenlijk de achternaam vormt.
name voornamen De verzameling van een of meer naamgegevens, ter onderscheiding van personen met dezelfde achternaam, (rechtens) aan een persoon gegeven of -indien hiervan sprake is- door hem gekozen.
name geslachtsnaam De naamgegevens van een natuurlijk persoon, met uitzondering van de voornamen en eventuele voorvoegsels.

PostbusLocatie

JSON Publiek domein
name description
name postcode De officiële Nederlandse TPG codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode en een alfabetische lettercode.
name postbusnummer De postcode van een postbuslocatie is de postcode van het gebouw waarin de postbus zich bevindt.
name woonplaatsNaam De woonplaatsnaam van een postbuslocatie is de woonplaats waarin de postbus zich bevindt.

AppartementsrechtSplitsing

JSON Publiek domein
name description
name identificatie Een door het Kadaster toegekende landelijk uniek nummer aan dit object binnen de kadastrale registratie.

OpenbareRuimte

JSON Publiek domein
name description
name openbareRuimteNaam Een naam die aan een Openbare Ruimte is toegekend in een daartoe strekkend formeel gemeentelijk besluit.
name inOnderzoek Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meerdere gegevens van het betreffende object.

Woonplaats

JSON Publiek domein
name description
name inOnderzoek Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meerdere gegevens van het betreffende object.
name woonplaatsNaam De woonplaatsnaam is de benaming van een door het gemeentebestuur aangewezen woonplaats.

Stuk

JSON Publiek domein
name description
name toelichtingBewaarder ToelichtingBewaarder is een toelichtende tekst die de bewaarder vermeld wil hebben bij het stuk.

Beperkingsgebied

JSON Publiek domein
name description
name identificatie Identificatie is een door het Kadaster toegekend landelijk uniek nummer aan een object binnen de kadastrale registratie.

Perceel

JSON Publiek domein
name description
name kadastraleGrootte De grootte van een perceel zoals vermeld in de kadastrale registratie.
name perceelnummerRotatie Rotatie van het perceelnummer ten behoeve van afbeelding op de kaart, in een hoek tussen de -90 en +90 graden. Perceelnummers worden bijvoorbeeld gekanteld om in een smal perceel te passen.
name perceelnummerVerschuiving Coördinaten voor het verschuiven van het perceelnummer op de kaart naar een locatie waar meer ruimte is om het nummer af te beelden.
name soortGrootte Geeft aan van welke soort de grootte van een perceel is. De waarden zijn opgenomen in een waardelijst.
name plaatscoordinaten De aanduiding van een punt op de kaart (centroïde) waar de identificatie van een perceel wordt weergegeven. Door de keuze van het nulpunt geldt dat zowel de x-coordinaat als de y-coordinaat altijd positief zijn.
name begrenzingPerceel Het geheel van lijnketens waarmee de vlakomtrek van een perceel wordt gevormd.

Aantekening

JSON Publiek domein
name description
name einddatumRecht EinddatumRecht is de datum waarop een recht eindigt.
name omschrijving Omschrijving is de nadere beschrijving van de aantekening.
name betreftGedeelteVanPerceel BetreftGedeelteVanPerceel is een aanduiding of de aantekening het gehele perceel (nee of niet gevuld) betreft of slechts een gedeelte (ja).
name einddatum Einddatum is de datum waarop de geldigheid van de aantekening eindigt.
name aard Aard is een aanduiding voor de soort van de aantekening.
name begrenzing Begrenzing beschrijft de omtrek van het gebied waarop de aantekening betrekking heeft.
name identificatie De Kadaster identificatie is een door het Kadaster toegekend landelijk uniek nummer aan dit object binnen de kadastrale registratie.

KadastraleGrens

JSON Publiek domein
name description
name identificatie De Kadaster identificatie is een door het Kadaster toegekend landelijk uniek nummer aan dit object binnen de kadastrale registratie.
name grenslijn Een grenslijn is of een lijn (GML LineString), of een boog (GML ArcString).
name type Type kadastrale grens is de aanduiding of een kadastrale grens definitief, voorlopig of administratief is. De waarden zijn opgenomen in een waardelijst.

Publiekrechtelijke­Beperking

JSON Publiek domein
name description
name datum­In­Werking datum­In­Werking is de datum waarop de publiekrechtelijke beperking in werking treed.
name grondslag De grondslag is een verwijzing naar de wet waar de publiekrechtelijke beperking op gebaseerd is.
name datum­Beeindiging datum­Beeindiging is de datum waarop de publiekrechtelijke beperking in beeindigd word.
name identificatie Identificatie is een door het Kadaster toegekend landelijk uniek nummer aan dit object binnen de kadastrale registratie.

NummerAanduiding

JSON Publiek domein
name description
name postcode De door PostNL vastgestelde code behorende bij een bepaalde combinatie van een straatnaam en een huisnummer.
name inOnderzoek Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meerdere gegevens van het betreffende object.
name huisletter Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken.
name Identificatie Identificatie is een door Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) toegekend landelijk uniek nummer aan een object binnen registratie.
name huisnummertoevoeging Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter.
name huisnummer Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.

AdresLocatie

JSON Publiek domein
name description
name identificatie Identificatie is een door het Kadaster toegekend landelijk uniek nummer aan een object binnen de kadastrale registratie.

Zekerheidsstelling

JSON Publiek domein
name description
name aandeelInBetrokkenRecht Aandeel in betrokken recht geeft aan dat het zekerheidsrecht betrekking heeft op een aandeel in het betrokken recht, waaraan wordt gerefereerd.
name omschijvingBetrokkenRecht Omschrijving betrokken recht is een beschrijving van het tenaamgestelde recht waarop de zekerheidsstelling betrekking heeft.
name gedeeltelijkeBezwaringOudObject Gedeeltelijke bezwaring oud object is een indicator dat een zekerheidsstelling gedeeltelijk op een inmiddels vervallen Kadastraal Object rust.
name identificatie Identificatie is een door het Kadaster toegekend landelijk uniek nummer aan een object binnen de kadastrale registratie.
name toelichtingBewaarder Toelichting bewaarder is een toelichtende tekst van de bewaarder bij de zekerheidsstelling.

NatuurlijkPersoon

JSON Publiek domein
name description
name indicatieAfschermingPersoonsgegevens Indicatie Afscherming Persoonsgegevens is een indicatie om aan te geven dat de gegevens van een persoon zijn afgeschermd.
name indicatieOverleden Indicatie Overleden is een indicatie of de persoon al dan niet overleden is.

ZekerheidsstellingHypothecair

JSON Publiek domein
name description
name betreftGedeelteVanPerceel BetreftGedeelteVanPerceel is een indicatie om aan te geven dat de ZekerheidsstellingHypothecair betrekking heeft op een gedeelte van het perceel, al dan niet op basis van een ingeschreven tekening.

KadasterVerzoek

JSON Publiek domein
name description
name aard Aard is een aanduiding voor de aard van het Kadasterverzoek. De mogelijke waarden zijn vermeld in een waardenlijst.
name heeftRedenVerzoek RedenVerzoek is de omschrijving van de reden om een stuk niet in te schrijven of om verbetering te vragen.
name identificatie Identificatie is een door het Kadaster toegekend landelijk uniek nummer aan een object binnen de kadastrale registratie.

OnroerendeZaak

JSON Publiek domein
name description
name aardCultuurBebouwd aardCultuurBebouwd is een aanduiding voor aard van het gebruik van een bebouwde onroerende zaak.
name koopsom Koopsom is het bedrag waarvoor het belangrijkste recht van onroerende zaak is verkregen.
name Landinrichtingsrente Landinrichtingsrente is het bedrag waarmee de Onroerende zaak is belast in het kader van de landinrichtingswet. Opgebouwd uit de onderdelen Aanduiding Landinrichtingsrente, Bedrag Landinrichtingsrente, en Eindjaar Landinrichtingsrente. Als twee percelen met elk landinrichtingsrente-gegevens met verschillende eindjaren verenigd worden, worden beide landinrichtingsrente-gegevensgroepen bij het nieuwe perceel opgenomen.
name Landinrichtingsrente Landinrichtingsrente is het bedrag waarmee de Onroerende zaak is belast in het kader van de landinrichtingswet. Opgebouwd uit de onderdelen Aanduiding Landinrichtingsrente, Bedrag Landinrichtingsrente, en Eindjaar Landinrichtingsrente. Als twee percelen met elk landinrichtingsrente-gegevens met verschillende eindjaren verenigd worden, worden beide landinrichtingsrente-gegevensgroepen bij het nieuwe perceel opgenomen.
name Landinrichtingsrente Landinrichtingsrente is het bedrag waarmee de Onroerende zaak is belast in het kader van de landinrichtingswet. Opgebouwd uit de onderdelen Aanduiding Landinrichtingsrente, Bedrag Landinrichtingsrente, en Eindjaar Landinrichtingsrente. Als twee percelen met elk landinrichtingsrente-gegevens met verschillende eindjaren verenigd worden, worden beide landinrichtingsrente-gegevensgroepen bij het nieuwe perceel opgenomen.
name Landinrichtingsrente Landinrichtingsrente is het bedrag waarmee de Onroerende zaak is belast in het kader van de landinrichtingswet. Opgebouwd uit de onderdelen Aanduiding Landinrichtingsrente, Bedrag Landinrichtingsrente, en Eindjaar Landinrichtingsrente. Als twee percelen met elk landinrichtingsrente-gegevens met verschillende eindjaren verenigd worden, worden beide landinrichtingsrente-gegevensgroepen bij het nieuwe perceel opgenomen.
name identificatie De Kadaster identificatie is een door het Kadaster toegekende landelijk uniek nummer aan dit object binnen de kadastrale registratie. Dit is een NEN3610 ID, waarbij het namespace gedeelte is: NL.IMKAD.OnroerendeZaak.
name kadastraleAanduiding Kadastrale aanduiding is de unieke aanduiding van een onroerende zaak, die door het kadaster wordt vastgesteld.
name toelichtingBewaarder Toelichting Bewaarder is een toelichtende tekst die de bewaarder vermeld wil hebben bij de onroerende zaak.
name aardCultuurOnbebouwd aardCultuurOnbebouwd is een aanduiding voor aard van het gebruik van een onbebouwde onroerende zaak. Dit is een nadere omschrijving van het gebruik van de onroerende zaak.

Rechtspersoon

JSON Publiek domein
name description
name KvKNummer Het KvKNummer is een uniek identificerend administratienummer van een rechtspersoon zijnde een niet-natuurlijk persoon zoals toegewezen door de Kamer van Koophandel.
name RSIN Het RSIN is het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer is een uniek nummer wat iedere rechtspersoon krijgt.

AdresBuitenland

JSON Publiek domein
name description
name land Land is een topografische - en internationaal rechtserkende eenheid.
name adres Het adres is een combinatie van de straat en huisnummer.
name woonplaats Woonplaats is de combinatie van een eventuele postcode en woonplaats.
name regio Regio is de naam van een of meer geografische gebieden als groepering ten behoeve van het adresseren.
name identificatie Identificatie is een door de Basisregistratie Personen toegekend landelijk uniek nummer aan een object.

ZakelijkRecht

JSON Publiek domein
name description
name identificatie Een door het Kadaster toegekende landelijk uniek nummer aan dit object binnen de kadastrale registratie. Dit is een composite ID, waarbij het namespace gedeelte is: NL.IMKAD.ZakelijkRecht.
name aard Een aanduiding voor de aard van het recht. De waarden zijn opgenomen in een waardelijst.
name toelichtingBewaarder ToelichtingBewaarder is een toelichtende tekst die de bewaarder vermeld wil hebben bij het zakelijk recht.

ZekerheidsstellingInzakeBeslag

JSON Publiek domein
name description
name aard Aard beslag is een aanduiding voor de aard van de beslaglegging. De waarden zijn opgenomen in een waardelijst.

Mandeligheid

JSON Publiek domein
name description
name identificatie Een door het Kadaster toegekende landelijk uniek nummer aan dit object binnen de kadastrale registratie.

Persoon

JSON Publiek domein
name description
name indicatieNietToonbareDiakriet Indicatie niet toonbare diakriet geeft aan of de naam van een persoon diakrieten bevat die niet getoond kunnen worden.
name identificatie De Kadaster identificatie is een door het Kadaster toegekende landelijk uniek nummer aan dit object binnen de kadastrale registratie. Dit is een composite ID, waarbij het namespace gedeelte is: NL.IMKAD.Persoon.
name beschikkingsbevoegdheid Beschikkingsbevoegdheid is een aanduiding van de beschikkingsbevoegdheid van een persoon. De waarden zijn opgenomen in een waardelijst.
name NaamOpenbaarRegister NaamOpenbaarRegister is gegevensgroep waarin, indien van toepassing, een afwijkende schrijfwijze van de naam van een persoon volgens het openbare register van het Kadaster wordt vastgelegd.

NietNatuurlijkPersoon

JSON Publiek domein
name description
name rechtsvorm Rechtsvorm is de rechtsvorm van de Rechtspersoon.
name statutaireNaam Statutaire naam is de naam van de Niet-Natuurlijk Persoon zoals die statutair is vastgelegd.
name statutaireZetel Statutaire zetel is de plaats waar een Rechtspersoon volgens de statuten gevestigd is.

Tenaamstelling

JSON Publiek domein
name description
name verkregenNamensSamenwerkingsverband De aard van het samenwerkingsverband (zoals Maatschap, VOF of CV) namens welke een natuurlijk persoon deze tenaamstelling heeft verkregen.
name burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijging De burgerlijke staat is een aanduiding voor de leefvorm van een persoon, zoals deze volgens het brondocument ten tijde van de verkrijging van het recht bestond._x000D_ _x000D_ Leefvorm van een persoon heeft betrekking op huwelijk c.q. geregistreerd partnerschap.
name aandeel Aandeel in Recht is het aandeel waarvoor een persoon deelneemt in het Recht.
name identificatie De Kadaster identificatie is een door het Kadaster toegekend landelijk uniek nummer aan dit object binnen de kadastrale registratie.
name verklaringInzakeDerdenBescherming Een verklaring van de bewaarder dat de vermelding van het persoonsrecht conform de openbare registers is dan wel conform waarneming van de bewaarder is.

Documentation

Conforms to the following standard

https://docs.geostandaarden.nl/nen3610/nldp/