Dataset

Basisregistratie: Ondergrond (BRO) [DONL]

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Governance
  • Space and infrastructure
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Basic register

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Close

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat de BRO steeds meer gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Deze worden geordend op basis van zogeheten ‘registratieobjecten’.

In totaal gaat het om ca. 26 registratieobjecten. De inhoud is voor een deel vastgesteld en voor een deel nog bespreekbaar. Voorbeelden van registratieobjecten zijn de grondwatermonitoringsput of het geotechnisch sondeeronderzoek.

Deze registratieobjecten zijn verdeeld over zes domeinen:

  • Grondwatermonitoring
  • Grondwatergebruik
  • Mijnbouwwet
  • Bodem- en grondonderzoek
  • Bodemkwaliteit
  • Modellen

Planning: de BRO is in ontwikkeling en wordt in tranches opgebouwd. Meer informatie: https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/planning-4-tranches/

Hergebruik: in beginsel zijn alle gegevens in de BRO vrij en zonder beperkingen toegankelijk voor iedereen. Alleen waar wettelijke voorschriften dit eisen, zullen gegevens afgeschermd zijn. Dit is alleen het geval met mijnbouwwetgegevens die minder dan vijf jaar oud zijn.

Meer informatie voor hergebruikers vind je op: https://geoforum.nl/c/datasets/bro

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Provenance

Relations

Comparable datasets

Examples

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Data schemes

BHR-GT-Verontreinigd interval

JSON Publiek domein
name description
name BHR-GT-Begindiepte De diepte vanaf waar de verontreiniging is geconstateerd.
name BHR-GT-Einddiepte De diepte tot waar de verontreiniging is geconstateerd.

BHR-G-Boring

JSON Publiek domein
name description
name BHR-G-Gat afgewerkt De aanduiding die aangeeft of het gat na afloop van de boor- en eventuele graafwerkzaamheden is afgewerkt.
name BHR-G-Grondwaterstand De diepte in het gat tot waar het grondwater na de uitvoering van de werkzaamheden reikt.
name BHR-G-Spoelingtoeslag De specificatie van het materiaal dat aan het werkwater is toegevoegd om de spoeling voldoende massa te geven.
name BHR-G-Einddiepte bemonstering De diepte tot waar is bemonsterd.
name BHR-G-Uitvoerder boring Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de boring en het eventueel leveren van monsters, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.
name BHR-G-Bemonsteringsprocedure De procedure die aangeeft onder welke afspraken het bemonsteren is uitgevoerd.
name BHR-G-Tijdelijke verbuizing aangebracht De aanduiding die aangeeft of tijdens het boren verbuizing in het boorgat is aangebracht.
name BHR-G-Boorprocedure De procedure die aangeeft onder welke afspraken het boren is uitgevoerd.
name BHR-G-Spoelingtoeslag gebruikt De aanduiding die aangeeft of tijdens het boren spoeling met toeslag is gebruikt.
name BHR-G-Einddiepte graven De diepte tot waar het materiaal uit de ondergrond is weggegraven.
name BHR-G-Ondergrond verontreinigd De aanduiding die aangeeft of er tijdens het boren verontreiniging van de ondergrond is geconstateerd.
name BHR-G-Traject weggegraven De aanduiding die aangeeft of het bovenste deel van de ondergrond voorafgaand aan, eventueel na onderbreking van, het boren is weggegraven.
name BHR-G-Stopcriterium De reden waarom de uitvoerder van de boring met boren is opgehouden.
name BHR-G-Einddiepte boren De diepte waarop het boren is geëindigd.
name BHR-G-Voorbereiding De voorbereidende werkzaamheden die binnen het onderzoek voorafgaand aan het boren zijn uitgevoerd en de eigenschappen van de ondergrond kunnen beïnvloeden.
name BHR-G-Gesteente aangeboord De aanduiding die aangeeft of het gesteente is aangeboord en is bemonsterd.
name BHR-G-Startdatum boring De datum waarop het boren is begonnen.
name BHR-G-Einddatum boring De datum waarop het boren is beëindigd.
name BHR-G-Einddiepte tijdelijke verbuizing De diepte tot waar tijdelijke verbuizing is aangebracht.
name BHR-G-Einddiepte voorbereiding De diepte tot waar de voorbereidende werkzaamheden reiken.

BHR-G-Laag

JSON Publiek domein
name description
name BHR-G-Ondergrens De diepte van de onderkant van de laag.
name BHR-G-Genetische typering De typering van de eenheid naar wording, voor zover dat voor een goed begrip relevant is.
name BHR-G-Antropogeen De aanduiding die aangeeft of de laag bestaat uit materiaal dat door de mens is neergelegd of uit natuurlijke grond waarvan de samenhang door de mens volledig is verstoord.
name BHR-G-Type ingreep De omschrijving van de wijze waarop een antropogene laag is ontstaan.
name BHR-G-Bovengrens De diepte van de bovenkant van de laag.
name BHR-G-Menselijk spoor Een verstoring van de opbouw van de laag die herkend wordt als het gevolg van de aanwezigheid van de mens.
name BHR-G-Gebioturbeerd De aanduiding die aangeeft of de laag vergraven is door organismen die in het milieu van afzetting leefden.
name BHR-G-Laagje Van een laag die een min of meer regelmatige afwisseling van grondsoorten omvat, het deel dat uit laagjes van dezelfde grondsoort bestaat.
name BHR-G-Horizontcode De code van de horizont waarvan de laag deel uitmaakt volgens de Nederlandse bodemkundige classificatie.
name BHR-G-Grond De grond waar de laag uit bestaat.
name BHR-G-Scheefstaand De aanduiding die aangeeft of de laag scheef staat, terwijl die oorspronkelijk wel (sub-)horizontaal is afgezet.
name BHR-G-Bepaling ondergrens De manier waarop de ondergrens van de laag is bepaald, met in het geval de grens op een in de monsters waargenomen verandering is gebaseerd een aanduiding van hoe scherp de grens is.
name BHR-G-Structuur De interne opbouw van een laag.
name BHR-G-Laagdeel Van een laag die niet uit lagen bestaat die in grondsoort verschillen, maar uit anders, meer grillig, gevormde delen die in grondsoort verschillen, een deel dat uit dezelfde grondsoort bestaat.
name BHR-G-Post-sedimentair De aanduiding die aangeeft of de laag die niet-antropogeen is een eenheid is die gedefinieerd is op grond van structuur die na afzetting van het materiaal is ontstaan.
name BHR-G-Bijzonder materiaal De naam van het materiaal waaruit een laag waarvan de inhoud niet als grond of gesteente wordt beschouwd, bestaat.
name BHR-G-Beworteld De aanduiding die aangeeft of de laag wortels of resten van wortels bevat.
name BHR-G-Verticale trend Een in de laag waarneembare geleidelijke verticale verandering in de grootte van de korrels en daarmee vergelijkbare elementen of de samenstelling van het materiaal.
name BHR-G-Archeologisch bestanddeel Een deel van de grond dat niet tot de bijzondere bestanddelen wordt gerekend en herkend wordt als de rest van een door de mens gemaakt voorwerp of als een spoor van menselijke activiteit.
name BHR-G-Interne structuur intact De aanduiding die aangeeft of de interne opbouw van de laag intact is.
name BHR-G-Bepaling bovengrens De manier waarop de bovengrens van de laag is bepaald, met in het geval de grens op een in de monsters waargenomen verandering is gebaseerd een aanduiding van hoe scherp de grens is.

BHR-G-Boormonsterbeschrijving

JSON Publiek domein
name description
name BHR-G-Uitvoerder beschrijving Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de boormonsterbeschrijving, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.
name BHR-G-Hulpmiddel Een extra hulpmiddel dat voor het beschrijven van de monsters is gebruikt.
name BHR-G-Beschrijfprocedure De procedure die aangeeft onder welke afspraken de monsters zijn beschreven.
name BHR-G-Rapportagedatum beschrijving De datum waarop de uitvoerder van de beschrijving alle gegevens van de boormonsterbeschrijving aan de bronhouder heeft overgedragen, of in het geval van historische gegevens de datum waarop alle gegevens zijn vastgesteld.

BHR-P-Bepaling korrelgrootteverdeling

JSON Publiek domein
name description
name BHR-P-Korrelgrootteverdeling gestandaardiseerd De aanduiding die aangeeft of de korrelgrootteverdeling een voorgeschreven indeling in fracties heeft.
name BHR-P-Bepalingsprocedure De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
name BHR-P-Niet gestandaardiseerde fractie Een fractie in de niet gestandaardiseerde korrelgrootteverdeling.
name BHR-P-Dispersiemethode De manier waarop samengeklonterde korrels van elkaar zijn losgemaakt.
name BHR-P-Fractieverdeling De fractieverdeling die is gebruikt.
name BHR-P-Bijzonderheid uitvoering Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
name BHR-P-Bepalingsmethode De manier waarop de korrelgrootteverdeling is bepaald.
name BHR-P-Basis korrelgrootteverdeling De verdeling in 3 fracties die de basis voor iedere verdere indeling is.

BHR-P-Bepaling watergehalte en doorlatendheid bij veranderende bodemvochtpotentiaal

JSON Publiek domein
name description
name BHR-P-Folie gebruikt De aanduiding die aangeeft of het monster bij aanvang van de metingen in folie is gewikkeld.
name BHR-P-Bijzonderheid materiaal Een bijzonderheid die tijdens de bepaling is geconstateerd door het onderzochte materiaal te bekijken, en die van invloed kan zijn op de resultaten van de bepaling.
name BHR-P-Droge bulkdichtheid De massa van het ovendroge materiaal per eenheid van volume.
name BHR-P-Ringhoogte De hoogte van de monsterring.
name BHR-P-Verticaal bemonsterd De aanduiding die aangeeft of de bepaling is uitgevoerd aan een monster dat verticaal uit de bodem is gestoken.
name BHR-P-Relatieve luchtvochtigheid De verhouding tussen de hoeveelheid waterdamp die de lucht in het laboratorium bevat en de hoeveelheid waterdamp die de lucht maximaal kan bevatten.
name BHR-P-Overzicht tensiometergegevens De gegevens over de gebruikte tensiometers en hun plaats in het monster.
name BHR-P-Bepalingsprocedure De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
name BHR-P-Ringdiameter De inwendige diameter van de monsterring.
name BHR-P-BepalingsID De binnen het onderzochte interval unieke identificatie van de bepaling.
name BHR-P-Watergehalte en doorlatendheid bij een veranderende bodemvochtpotentiaal De tabel met de berekende waarden voor het watergehalte, de waterdoorlatendheid en de bodemvochtpotentiaal.
name BHR-P-Bepalingsmethode De manier waarop het watergehalte en doorlatendheid bij veranderende bodemvochtpotentiaal is bepaald.
name BHR-P-Temperatuur De temperatuur waaronder de bepaling is uitgevoerd.
name BHR-P-Waterretentie verdamping Het watergehalte van een monster bij een door verdamping geleidelijk veranderende bodemvochtpotentiaal.

BHR-GT-Boormonsterbeschrijving

JSON Publiek domein
name description
name BHR-GT-Beschrijfprocedure De procedure die aangeeft onder welke afspraken de monsters zijn beschreven.
name BHR-GT-Rapportagedatum beschrijving De datum waarop de uitvoerder van de beschrijving alle gegevens van de boormonsterbeschrijving aan de bronhouder heeft overgedragen, of in het geval van historische gegevens de datum waarop alle gegevens zijn vastgesteld.
name BHR-GT-Uitvoerder beschrijving Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de boormonsterbeschrijving, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.

BHR-G-Onderzocht interval

JSON Publiek domein
name description
name BHR-G-Begindiepte De diepte waarop het interval dat is onderzocht begint.
name BHR-G-Monsterkwaliteit De classificatie die aangeeft in hoeverre de toestand van het monster aan het begin van de bepaling(en) representatief geacht kan worden voor de toestand van het deel van de ondergrond waaruit het afkomstig is.
name BHR-G-Onderzocht materiaal De gegevens die het onderzochte materiaal beschrijven.
name BHR-G-Watergehalte bepaald De aanduiding die aangeeft of het watergehalte van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat is bepaald.
name BHR-G-Beschreven De aanduiding die aangeeft of het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat als onderdeel van de bepaling is beschreven.
name BHR-G-Volumieke massa bepaald De aanduiding die aangeeft of de volumieke massa van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat is bepaald.
name BHR-G-Bepaalde samenstellingseigenschappen De aanduiding die aangeeft van welke samenstellingseigenschappen van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat de waarde is bepaald.
name BHR-G-Bepaalde hydrofysische eigenschappen De aanduiding die aangeeft van welke hydrofysische eigenschappen van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat de waarde is bepaald.
name BHR-G-Einddiepte De diepte waarop het interval dat is onderzocht eindigt.

BHR-G-Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name BHR-G-Bronhouder Het KvK-nummer van de maatschappelijke activiteit van de publiekrechtelijke rechtspersoon die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond.
name BHR-G-Rapportagedatum onderzoek De datum waarop de uitvoerder van het booronderzoek alle gegevens van het booronderzoek aan de bronhouder heeft overgedragen of in het geval van historische gegevens de datum waarop alle gegevens zijn vastgesteld.
name BHR-G-Terreintoestand bepaald De aanduiding die aangeeft of in het onderzoek gegevens over de toestand van het terrein zijn vastgelegd die van betekenis zijn voor de beoordeling van de resultaten.
name BHR-G-NITG-code De identificatie die het booronderzoek in de registratie DINO had.
name BHR-G-BRO-ID De identificatie van een booronderzoek in de registratie ondergrond.
name BHR-G-Kaderstellende procedure De procedure die de uitvoering van projecten waarbinnen het booronderzoek wordt uitgevoerd reguleert en daarmee de kaders bepaalt voor de uitvoering van het booronderzoek.
name BHR-G-Terreintoestand De toestand van het terrein tijdens het boren.
name BHR-G-Registratiegeschiedenis De geschiedenis van het booronderzoek in de registratie ondergrond.
name BHR-G-Kader aanlevering De rechtsgrond op basis waarvan, of bij afwezigheid daarvan, de activiteit naar aanleiding waarvan, het betreffende gegeven is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.
name BHR-G-Vakgebied De discipline waarbinnen het booronderzoek is uitgevoerd.
name BHR-G-Gestandaardiseerde locatie De plaats van het booronderzoek op het aardoppervlak zoals die door de basisregistratie ondergrond is getransformeerd.
name BHR-G-Kwaliteitsregime De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen.
name BHR-G-Aangeleverde verticale positie De positie van het beginpunt van het booronderzoek in het verticale vlak, zoals die is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.
name BHR-G-Rapportagegeschiedenis De geschiedenis van de rapportage van het booronderzoek aan de bronhouder.
name BHR-G-Aangeleverde locatie De plaats van het booronderzoek op het aardoppervlak, zoals die is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.
name BHR-G-Kader inwinning Het doel waarvoor het onderzoek is uitgevoerd.
name BHR-G-Uitvoerder onderzoek Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van het booronderzoek, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.
name BHR-G-Object-ID bronhouder De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden.
name BHR-G-Dataleverancier Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die het object aan de basisregistratie ondergrond heeft aangeleverd, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.

BHR-P-Bodemclassificatie

JSON Publiek domein
name description
name BHR-P-Bijzonderheid locatie De aanduiding die aangeeft of de bodem op een plaats in het landschap ligt die van bodemkundige betekenis is en wat de ligging dan is.
name BHR-P-Veenondergrens Van veengronden die niet tot 120 cm onder maaiveld doorlopen, de diepte van de grens tussen het veen en de minerale ondergrond.
name BHR-P-Bodemklasse De subgroep waartoe de bodem behoort volgens het Nederlands systeem van bodemclassificatie, zo nodig aangevuld met informatie over de bovengrond en de herkomst van zavel- en kleigronden.
name BHR-P-Textuurklasse De klasse waartoe de bodem op grond van de korrelgrootteverdeling van het minerale deel van de grond in een bepaald diepte-interval behoort.
name BHR-P-Kalkverloopklasse Van kalkhoudende zandgronden en kleigronden, de klasse die het verloop van het kalkgehalte in het bovenste deel van de bodem aangeeft.
name BHR-P-Veenklasse Van veengronden die tot 120 cm onder maaiveld doorlopen, de veensoort die het meest voorkomt in het bovenste deel van het bodemprofiel.
name BHR-P-Codegroep De categorie die in de systematiek de bodem op het hoogste niveau typeert en de opbouw van de standaardpuntencode bepaalt.
name BHR-P-Standaardpuntencode De bodemkundige karakteristiek vastgelegd als code.
name BHR-P-Grondwatertrap De mate waarin de stand van het grondwater fluctueert, uitgedrukt in een klasse.
name BHR-P-Afwijkend grondwaterregime De aanduiding die aangeeft dat er ter plaatse omstandigheden zijn die het meer regionaal bepaalde gedrag van de grondwaterspiegel beïnvloeden.
name BHR-P-Ondergrond duinvaaggrond Van zandgronden die geclassificeerd zijn als duinvaaggrond, de nadere omschrijving van de grond onder het stuifzand.
name BHR-P-Profielverloop Van kleigronden, de opeenvolging van de lagen in het bovenste deel van het bodemprofiel.
name BHR-P-Ondergrond veen Van veengronden die niet tot 120 cm onder maaiveld doorlopen, de nadere omschrijving van de minerale ondergrond.
name BHR-P-Bijzonderheid onderin De aanduiding die aangeeft of het onderste deel van de bodem een bijzonder kenmerk heeft en wat dat dan is.
name BHR-P-Vergravingsklasse De klasse die aangeeft of de bodem ingrijpend door de mens verstoord is en wat de aard van de verstoring is.
name BHR-P-Bijzonderheid bovenin Een bijzonder aspect van het bovenste deel van de bodem of het ontbreken ervan.

BHR-G-Bepaling kalkgehalte

JSON Publiek domein
name description
name BHR-G-Droogtijd De lengte van de periode gedurende welke het materiaal is gedroogd.
name BHR-G-Kalkgehalte Het aandeel koolzure kalk in de massa van het droge materiaal.
name BHR-G-Bepalingsprocedure De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
name BHR-G-Bijzonderheid materiaal Een bijzonderheid die bij de bepaling is geconstateerd door het onderzochte materiaal te bekijken, en die van invloed kan zijn op de resultaten van de bepaling.
name BHR-G-Bepalingsmethode De manier waarop het kalkgehalte bepaald is.
name BHR-G-Bijzonderheid uitvoering Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
name BHR-G-Massaverlies kalkgehalte Het verlies van massa van het materiaal bij verschillende temperaturen.

BHR-G-Bepaling droge volumieke massa

JSON Publiek domein
name description
name BHR-G-Droge volumieke massa De massa van het droge materiaal per eenheid volume.
name BHR-G-Waterverzadigd De aanduiding die aangeeft of het proefstuk vooraf de gelegenheid heeft gekregen om water op te nemen.
name BHR-G-Bijzonderheid uitvoering Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
name BHR-G-Droogtemperatuur De temperatuur waarop het materiaal is gedroogd.
name BHR-G-Verticale rek Het quotiënt van het verschil tussen de beginhoogte van het proefstuk en de hoogte aan het eind van de consolidatie, en de beginhoogte.
name BHR-G-Volume proefstuk Het volume van het proefstuk.
name BHR-G-Bepalingsprocedure De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
name BHR-G-Bijzonderheid materiaal Een bijzonderheid die bij de bepaling is geconstateerd door het onderzochte materiaal te bekijken, en die van invloed kan zijn op de resultaten van de bepaling.
name BHR-G-Zwel geconstateerd De aanduiding die aangeeft of tijdens de bepaling zwel is geconstateerd.
name BHR-G-Monstervochtigheid De vochtigheidstoestand van het materiaal voorafgaand aan de bepaling.
name BHR-G-Bepalingsmethode De manier waarop de droge volumieke massa is bepaald.
name BHR-G-Zoutcorrectiemethode De manier waarop de droge volumieke massa is gecorrigeerd voor het gehalte aan opgeloste zouten.
name BHR-G-Droogtijd De lengte van de periode gedurende welke het materiaal is gedroogd.
name BHR-G-Onder belasting De aanduiding die aangeeft of er tijdens de bepaling druk op het proefstuk is uitgeoefend.

BHR-P-Verwijderde laag

JSON Publiek domein
name description
name BHR-P-Ondergrens De diepte van de onderkant van de laag.
name BHR-P-Verwijderd materiaal De omschrijving van het materiaal waaruit de verwijderde laag bestaat.
name BHR-P-Bovengrens De diepte van de bovenkant van de laag.

BHR-P-Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name BHR-P-Vakgebied De discipline waarbinnen het booronderzoek is uitgevoerd.
name BHR-P-Uitvoerder onderzoek Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van het booronderzoek, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.
name BHR-P-Gestandaardiseerde locatie De plaats van het booronderzoek op het aardoppervlak zoals die door de basisregistratie ondergrond is getransformeerd.
name BHR-P-Object-ID bronhouder De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden.
name BHR-P-Aangeleverde verticale positie De positie van het beginpunt van het booronderzoek in het verticale vlak, zoals die is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.
name BHR-P-Kwaliteitsregime De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen.
name BHR-P-Strooisellaag onderzocht De aanduiding die aangeeft of in het onderzoek de laag strooisel die op het maaiveld kan liggen onderzocht is.
name BHR-P-Dataleverancier Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die het object aan de basisregistratie ondergrond heeft aangeleverd, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.
name BHR-P-Terreintoestand bepaald De aanduiding die aangeeft of in het onderzoek gegevens over de toestand van het terrein zijn vastgelegd die van betekenis zijn voor de beoordeling van de resultaten.
name BHR-P-Kader inwinning Het doel waarvoor het onderzoek is uitgevoerd.
name BHR-P-Bronhouder Het KvK-nummer van de maatschappelijke activiteit van de publiekrechtelijke rechtspersoon die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond.
name BHR-P-Kader aanlevering De rechtsgrond op basis waarvan, of bij afwezigheid daarvan de activiteit naar aanleiding waarvan, het betreffende gegeven is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.
name BHR-P-Aangeleverde locatie De plaats van het booronderzoek op het aardoppervlak, zoals die is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.
name BHR-P-BRO-ID De identificatie van een booronderzoek die in de registratie ondergrond is opgenomen.
name BHR-P-Registratiegeschiedenis De geschiedenis van het booronderzoek in de registratie ondergrond.
name BHR-P-Rapportagedatum onderzoek De datum waarop de uitvoerder van het booronderzoek alle gegevens van het booronderzoek aan de bronhouder heeft overgedragen of in het geval van historische gegevens de datum waarop alle gegevens zijn vastgesteld.
name BHR-P-Rapportagegeschiedenis De geschiedenis van de rapportage van het booronderzoek aan de bronhouder.
name BHR-P-Terreintoestand De toestand van het terrein tijdens het boren.

BHR-P-Geboord interval

JSON Publiek domein
name description
name BHR-P-Einddiepte De diepte tot waar het boorapparaat is gebruikt.
name BHR-P-Begindiepte De diepte vanaf waar het boorapparaat is gebruikt.

BHR-GT-Bepaling volumieke massa vaste delen

JSON Publiek domein
name description
name BHR-GT-Bepalingsmethode De manier waarop de volumieke massa van de vaste delen is bepaald.
name BHR-GT-Bijzonderheid uitvoering Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
name BHR-GT-Gebruikt medium De vloeistof die of het gas dat in de bepaling is gebruikt.
name BHR-GT-Volumieke massa vaste delen De massa van de vaste delen van het materiaal per eenheid volume.
name BHR-GT-Bepalingsprocedure De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
name BHR-GT-Verwijderd materiaal De aanduiding die aangeeft welke bestanddelen voorafgaand aan de bepaling uit het te onderzoeken materiaal zijn verwijderd.
name BHR-GT-Inhoud monsterhouder De grootte van de ruimte in het apparaat waarin het materiaal is geplaatst.

EPL-Mijnbouwwetvergunning

JSON Publiek domein
name description
name EPL-Opgevolgd door De identificatie van de vergunning of de vergunningen waardoor de vergunning is opgevolgd.
name EPL-Vergunninghouder De partij die het vergunde recht heeft.
name EPL-Kwaliteitsregime De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen.
name EPL-Lopende wijziging Een wijziging in de vergunning die nog niet is ingegaan.
name EPL-Ingangsdatum De datum die het begin aangeeft van de periode gedurende welke de vergunning geldig is.
name EPL-Voorschrift
name EPL-Bronhouder Het KvK-nummer van de maatschappelijke activiteit van de publiekrechtelijke rechtspersoon die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond.
name EPL-Mijnbouwactiviteit De mijnbouwactiviteit waarop het recht betrekking heeft.
name EPL-Tijdelijk verlengd De aanduiding die aangeeft of de vergunning tijdelijk langer geldig is, op het moment dat de registratie ondergrond wordt bevraagd.
name EPL-Gestandaardiseerde locatie De begrenzing van het gebied op het aardoppervlak zoals die door de basisregistratie ondergrond is getransformeerd.
name EPL-Object-ID bronhouder De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden.
name EPL-BRO-ID De identificatie van een mijnbouwwetvergunning in de registratie ondergrond.
name EPL-Delfstof De delfstof waarop de mijnbouwactiviteit betrekking heeft.
name EPL-Dataleverancier Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die het object aan de basisregistratie ondergrond heeft aangeleverd, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.
name EPL-Stof De naam van de stof die wordt opgeslagen.
name EPL-Levensduur De periode gedurende welke de mijnbouwwetvergunning in de werkelijkheid heeft bestaan.
name EPL-Actuele status Het stadium waarin de vergunning zich bevindt, op het moment dat de registratie ondergrond wordt bevraagd.
name EPL-Registratiegeschiedenis De geschiedenis van de vergunning in de registratie ondergrond.
name EPL-Vervaldatum De datum waarop de vergunning haar geldigheid zal verliezen, dan wel de datum waarop de vergunning haar geldigheid heeft verloren.
name EPL-Vergunninggeschiedenis De geschiedenis van de vergunning in de werkelijkheid.
name EPL-Onshore De aanduiding die aangeeft of het vergunninggebied aan de landzijde van de mijnbouwgrens ligt.
name EPL-Lopende intrekking De intrekking van de vergunning die nog niet is ingegaan.
name EPL-Kader aanlevering De rechtsgrond op basis waarvan, of bij afwezigheid daarvan, de activiteit naar aanleiding waarvan, het object is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.

EPC-Zoutcaverne

JSON Publiek domein
name description
name EPC-Bepaling holruimtecontour De gegevens over het bepalen van de holruimtecontour van de zoutcaverne.
name EPC-Openbaar raadpleegbaar Indicatie of de holruimtecontour publiek toegankelijk is.
name EPC-Gestandaardiseerde locatie De gegevens over de locatie van een boorgat zoals die door de basisregistratie ondergrond zijn getransformeerd.
name EPC-Holruimtecontour De maximale cumulatieve contour van de in de ondergrond aanwezige caverne, geprojecteerd op het aardoppervlak.
name EPC-Cavernemetingcode De identificatie van een cavernemeting in de registratie ondergrond.

BHR-GT-Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting

JSON Publiek domein
name description
name BHR-GT-Drukplaat kantelbaar De aanduiding die aangeeft of de drukplaat kantelbaar is.
name BHR-GT-Consolidatiefase bij belasten De fase in de bepaling waarin het proefstuk wordt geconsolideerd.
name BHR-GT-Proefstuk gemaakt De aanduiding die aangeeft of het proefstuk is gemaakt.
name BHR-GT-Bijzonderheid uitvoering Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
name BHR-GT-Filterpapier gebruikt De aanduiding die aangeeft of tussen het proefstuk en de poreuze stenen filterpapier is geplaatst.
name BHR-GT-Bepalingsmethode De manier waarop het verloop van de schuifspanning bij belasting is bepaald.
name BHR-GT-Membraan vooraf verzadigd De aanduiding die aangeeft of het membraan voordat het om het proefstuk gaat is verzadigd.
name BHR-GT-Proefstuk getrimd De aanduiding die aangeeft of het proefstuk nauwkeurig is getrimd.
name BHR-GT-Bijzonderheid materiaal Een bijzonderheid die tijdens de bepaling is geconstateerd door het onderzochte materiaal te bekijken, en die van invloed kan zijn op de resultaten van de bepaling.
name BHR-GT-Drainagestroken gebruikt De aanduiding die aangeeft of drainagestroken rondom het proefstuk zijn geplaatst.
name BHR-GT-Gemaakt proefstuk voor belasten Het proefstuk dat is gemaakt van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat.
name BHR-GT-Membraancorrectie De correctie van de invloed van het membraan op het resultaat.
name BHR-GT-Belastingfase De fase in de bepaling waarin het proefstuk wordt belast.
name BHR-GT-Stopcriterium De reden waarom de uitvoerder met de bepaling is opgehouden.
name BHR-GT-Celrekcorrectie toegepast De aanduiding die aangeeft of de verticale rek is gecorrigeerd voor rek van de drukcel.
name BHR-GT-Begindiameter De diameter van het proefstuk na inbouw.
name BHR-GT-Beginhoogte De hoogte van het proefstuk na inbouw.
name BHR-GT-Verzadigingsfase bij belasten De fase in de bepaling waarin het proefstuk wordt verzadigd.
name BHR-GT-Bepalingsprocedure De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
name BHR-GT-Drainagestrookcorrectie De correctie van de invloed van drainagestroken op het resultaat.
name BHR-GT-Monstervochtigheid De vochtigheidstoestand van het materiaal aan het begin van de bepaling.
name BHR-GT-Apparaatrekcorrectie toegepast De aanduiding die aangeeft of de verticale rek is gecorrigeerd voor rek van het apparaat.

BHR-G-Geboord interval

JSON Publiek domein
name description
name BHR-G-Begindiepte De diepte waarop begonnen is met een bepaalde boortechniek een gat met een bepaalde diameter te maken.
name BHR-G-Einddiepte De diepte waarop gestopt is met een bepaalde boortechniek een gat met een bepaalde diameter te maken.
name BHR-G-Boortechniek De techniek die gebruikt is om over een bepaald diepte-interval een gat met een bepaalde diameter in de ondergrond te maken.
name BHR-G-Geboorde diameter De diameter van het geboorde gat.

GUF-Gerealiseerde bodemlus

JSON Publiek domein
name description
name GUF-Gerealiseerde bodemlus ID Het door de bronhouder aangeleverde, identificerend gegeven van de gerealiseerde bodemlus.
name GUF-Levensduur De periode van datum van eerste inrichting (begindatum) tot datum van definitieve buiten gebruikstelling (einddatum) van een gerealiseerde bodemlus.
name GUF-Einddiepte Het diepste punt dat de gerealiseerde bodemlus bereikt in de ondergrond in meters onder het maaiveld.
name GUF-Groep lussen De aanduiding die aangeeft of het bodemlusobject in de praktijk bestaat uit meerdere bodemlussen waarbij de geometrie het middelpunt van de bodemlussen vertegenwoordigt of de locatie is van een van de bodemlussen.
name GUF-Bodemlustype Het type van de gerealiseerde bodemlus.
name GUF-Geometrie De punt-, lijn- of vlakgeometrie, in het tweedimensionale (2D) vlak, van de in de werkelijkheid gerealiseerde bodemlus.

BHR-P-Bepaling waterretentie stapsgewijs

JSON Publiek domein
name description
name BHR-P-Droge bulkdichtheid De massa van het ovendroge materiaal per eenheid van volume.
name BHR-P-Ringhoogte De hoogte van de monsterring.
name BHR-P-Zoutcorrectiemethode De manier waarop het watergehalte is gecorrigeerd voor het gehalte aan opgeloste zouten.
name BHR-P-Bijzonderheid materiaal Een bijzonderheid die tijdens de bepaling is geconstateerd door het onderzochte materiaal te bekijken, en die van invloed kan zijn op de resultaten van de bepaling.
name BHR-P-Temperatuur De temperatuur waaronder de bepaling is uitgevoerd.
name BHR-P-Ringdiameter De inwendige diameter van de monsterring.
name BHR-P-Bepalingsmethode volumetrisch watergehalte De manier waarop het volumetrische watergehalte is bepaald.
name BHR-P-Droogtemperatuur De temperatuur waarop het materiaal aan het eind van de bepaling is gedroogd.
name BHR-P-BepalingsID De binnen het onderzochte interval unieke identificatie van de bepaling.
name BHR-P-Waterretentie Het watergehalte van een monster bij discrete waarden van de bodemvochtpotentiaal.
name BHR-P-Droogtijd De lengte van de periode gedurende welke het materiaal aan het eind van de bepaling is gedroogd.
name BHR-P-Bepalingsmethode De manier waarop de waterretentie is bepaald.
name BHR-P-Vernattend De aanduiding die aangeeft of de bepaling is uitgevoerd terwijl de grond stapsgewijs natter wordt.
name BHR-P-Relatieve luchtvochtigheid De verhouding tussen de hoeveelheid waterdamp die de lucht in het laboratorium bevat en de hoeveelheid waterdamp die de lucht maximaal kan bevatten tijdens de bepaling.
name BHR-P-Bepalingsprocedure De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
name BHR-P-Ringmonster gebruikt De aanduiding die aangeeft of er een niet verstoord monster is gebruikt dat met een ring uit de bodem is gestoken.

BHR-P-Boring

JSON Publiek domein
name description
name BHR-P-Boorspoeling De vloeistof die tijdens het boren is gebruikt.
name BHR-P-Boorprocedure De procedure die aangeeft onder welke afspraken het boren is uitgevoerd.
name BHR-P-Uitvoerder boring De identificatie die de organisatie die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de boring en het eventueel leveren van monsters, als onderneming in het Handelsregister heeft.
name BHR-P-Stopcriterium De reden waarom de uitvoerder van de boring met boren is opgehouden.
name BHR-P-Geboord traject Het deel van de ondergrond dat doorboord is.
name BHR-P-Traject verwijderd De aanduiding die aangeeft of er voorafgaand aan het boren materiaal uit de ondergrond is verwijderd.
name BHR-P-Startdatum boring De datum waarop het boren is begonnen.
name BHR-P-Verbuizing gebruikt De aanduiding die aangeeft of verbuizing is aangebracht tijdens het boren.
name BHR-P-Einddatum boring De datum waarop het boren is beëindigd.

BHR-G-Afgewerkt interval

JSON Publiek domein
name description
name BHR-G-Begindiepte De diepte vanaf waar het gat op een bepaalde manier is afgewerkt.
name BHR-G-Aanvulmateriaal met certificaat De aanduiding die aangeeft of het aanvulmateriaal een productcertificaat heeft.
name BHR-G-Materiaal permanente verbuizing Het materiaal waaruit de op de gegeven diepte achtergebleven buizen bestaan.
name BHR-G-Aanvulmateriaal Het materiaal waarmee de ruimte die door het boren op een bepaalde diepte in de ondergrond is ontstaan geheel of gedeeltelijk is opgevuld.
name BHR-G-Aanvulmateriaal gewassen De aanduiding die in het geval zand of grind gebruikt is als aanvulmateriaal aangeeft of de fijne grond is uitgespoeld.
name BHR-G-Diameter permanente verbuizing De buitendiameter van de permanente verbuizing.
name BHR-G-Einddiepte De diepte tot waar het gat op een bepaalde manier is afgewerkt.
name BHR-G-Permanente verbuizing aanwezig De aanduiding die aangeeft of er na het voltooien van de werkzaamheden buizen in de ondergrond zijn achtergelaten die de wand van het geboorde gat afsluiten.

GPD-Rapportage

JSON Publiek domein
name description
name GPD-Rapportage ID Het door de bronhouder aangeleverde identificerend gegeven van de rapportage.
name GPD-Volume reeks De kenmerken van de gerapporteerde volumes van deze rapportage in combinatie met de bijbehorende periode.
name GPD-Inwinmethode De methode waarmee de volumes van de Volume reeks zijn bepaald.
name GPD-Rapportageperiode De periode waarop de rapportage betrekking heeft. Deze periode wordt gevormd door de datum van het begin van de periode en de datum van het einde van de periode.

GUF-Ontwerpput

JSON Publiek domein
name description
name GUF-Relatieve temperatuur De beoogde relatieve temperatuur van de ondergrond in de nabijheid van het filter ten opzichte van de natuurlijke grondwatertemperatuur op de diepte van het filter.
name GUF-Geometrie De puntgeometrie, in het tweedimensionale (2D) vlak, van de ontwerpput.
name GUF-Filtertraject openbaar raadpleegbaar De indicatie die aangeeft of het attribuut geometrie voor alle gebruikers te raadplegen is.
name GUF-Maximale putdiepte De in de beschikking of melding vermelde maximale diepte van de put ten opzichte van het maaiveld.
name GUF-Ontwerpput ID Het door de bronhouder aangeleverde, identificerend gegeven van de ontwerpput.
name GUF-Maximale putdiepte openbaar raadpleegbaar De indicatie die aangeeft of het attribuut geometrie voor alle gebruikers te raadplegen is.
name GUF-Maximale putcapaciteit De in de beschikking of melding vermelde maximale putpcapaciteit van de put.
name GUF-Maaiveldhoogte De hoogte van het maaiveld t.o.v. NAP op de locatie waar de put gepland staat.
name GUF-Levensduur De periode van datum van eerste ontwerp (begindatum) tot datum van definitieve beëindiging ontwerp (einddatum) van een ontwerpput.
name GUF-Filtertraject De kenmerken van het ontworpen filtertraject van de ontwerpput zoals in de beschikking of melding is opgenomen.
name GUF-Putfunctie De functie van de in de beschikking of melding vermelde ontwerpput.
name GUF-Geometrie openbaar raadpleegbaar De indicatie die aangeeft of het attribuut geometrie voor alle gebruikers te raadplegen is.

BHR-GT-Post-sedimentaire discontinuïteit

JSON Publiek domein
name description
name BHR-GT-Glad De aanduiding die aangeeft of het oppervlak van de discontinuïteit(en) al dan niet glad is.
name BHR-GT-Samengestelde discontinuïteit De aanduiding die aangeeft of de discontinuïteit als een samenstel van discontinuïteiten beschreven is.
name BHR-GT-Breedteklasse De kortste afstand tussen de twee vlakken die een discontinuïteit begrenzen die zich toont als een dun lichaam, uitgedrukt in een klasse.
name BHR-GT-In gesteente De aanduiding die aangeeft of de discontinuïteit al dan niet in het gesteente waargenomen is.
name BHR-GT-Opvulmateriaal Het materiaal waarmee de ruimte is opgevuld die een discontinuïteit die zich toont als een dun lichaam inneemt.
name BHR-GT-Begindiepte De diepte waarop de discontinuïteit begint.
name BHR-GT-Type discontinuïteit De typering van het vlak dat de laagopbouw verstoort naar oorsprong.
name BHR-GT-Onderlinge afstand De gemiddelde afstand tussen twee direct naast elkaar liggende discontinuïteiten in een samengestelde eenheid.
name BHR-GT-Einddiepte De diepte waarop de discontinuïteit eindigt.

BHR-G-Niet beschreven interval

JSON Publiek domein
name description
name BHR-G-Begindiepte De diepte waarop het interval dat niet beschreven is begint.
name BHR-G-Reden niet beschreven De reden waarom het interval niet is beschreven.
name BHR-G-Einddiepte De diepte waarop het interval dat niet beschreven is eindigt.

BHR-G-Bepaling volumieke massa vaste delen

JSON Publiek domein
name description
name BHR-G-Verwijderd materiaal De aanduiding die aangeeft welke bestanddelen voorafgaand aan de bepaling uit het te onderzoeken materiaal zijn verwijderd.
name BHR-G-Volumieke massa vaste delen De massa van de vaste delen van het materiaal per eenheid volume.
name BHR-G-Bijzonderheid uitvoering Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
name BHR-G-Bepalingsprocedure De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
name BHR-G-Gebruikt medium De vloeistof die of het gas dat in de bepaling is gebruikt.
name BHR-G-Inhoud monsterhouder De grootte van de ruimte in het apparaat waarin het materiaal is geplaatst.
name BHR-G-Bepalingsmethode De manier waarop de volumieke massa van de vaste delen is bepaald.
name BHR-G-Bijzonderheid materiaal Een bijzonderheid die bij de bepaling is geconstateerd door het onderzochte materiaal te bekijken, en die van invloed kan zijn op de resultaten van de bepaling.

BHR-P-Boorprofiel

JSON Publiek domein
name description
name BHR-P-Gemiddeld hoogste grondwaterstand De gemiddeld hoogste grondwaterstand bepaald in het profiel.
name BHR-P-Gemiddeld laagste grondwaterstand De gemiddelde laagste grondwaterstand bepaald in het profiel.
name BHR-P-Bewortelbare diepte De diepte in de bodem tot waar beworteling mogelijk is.
name BHR-P-Monsterhoedanigheid De gesteldheid die aangeeft of de monsters meer of minder representatief zijn voor het deel van de ondergrond waaruit zij genomen zijn.
name BHR-P-Gemiddeld hoogste grondwaterstand bereikt De aanduiding die aangeeft of het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand in het profiel is bereikt.
name BHR-P-Bewortelbare diepte bereikt De aanduiding die aangeeft of de diepte tot waar beworteling mogelijk is, is bereikt.

BHR-G-Bepaling organisch koolstofgehalte

JSON Publiek domein
name description
name BHR-G-Detectielimiet De laagste waarde waarbij het organische koolstofgehalte bepaald kan worden.
name BHR-G-Bijzonderheid uitvoering Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
name BHR-G-Bijzonderheid materiaal Een bijzonderheid die bij de bepaling is geconstateerd door het onderzochte materiaal te bekijken, en die van invloed kan zijn op de resultaten van de bepaling.
name BHR-G-Bepalingsmethode De manier waarop het organische koolstofgehalte is bepaald.
name BHR-G-Organisch koolstofgehalte Het aandeel organische koolstof in de massa van het droge materiaal.
name BHR-G-Bepalingsprocedure De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.

EPL-Verleend gebied

JSON Publiek domein
name description
name EPL-Verticaal begrensd De aanduiding die aangeeft of het verleende gebied in de diepte is begrensd op het moment dat de registratie ondergrond wordt bevraagd.
name EPL-Dieptebereik Het deel van de ondergrond van het gebied waarop het recht betrekking heeft.
name EPL-Naam gebied De herkenbare naam van het gebied.
name EPL-Aangeleverde begrenzing De begrenzing van het gebied op het aardoppervlak, zoals die is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.
name EPL-Geldigheid De periode gedurende welke het verleend gebied geldig is.
name EPL-Gebiedsnummer Het nummer dat door of voor de bronhouder wordt gebruikt om het verleende gebied van de mijnbouwwetvergunning te identificeren.

GUF-Ontwerpbodemlus

JSON Publiek domein
name description
name GUF-Ontwerpbodemlus ID Het door de bronhouder aangeleverde, identificerend gegeven van de ontwerpbodemlus.
name GUF-Levensduur De periode van datum van eerste ontwerp (begindatum) tot datum van definitieve beëindiging ontwerp (einddatum) van een ontwerp bodemlus.
name GUF-Geometrie De punt-, lijn- of vlakgeometrie, in het tweedimensionale (2D) vlak, van de ontwerpbodemlus.
name GUF-Bodemlustype Het type van de ontwerpbodemlus.

BHR-GT-Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name BHR-GT-Vakgebied De discipline waarbinnen het booronderzoek is uitgevoerd.
name BHR-GT-NITG-code De identificatie die het booronderzoek in de registratie DINO had.
name BHR-GT-Kader aanlevering De rechtsgrond op basis waarvan, of bij afwezigheid daarvan, de activiteit naar aanleiding waarvan, het betreffende gegeven is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.
name BHR-GT-Uitvoerder onderzoek Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van het booronderzoek, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.
name BHR-GT-Terreintoestand bepaald De aanduiding die aangeeft of in het onderzoek gegevens over de toestand van het terrein zijn vastgelegd die van betekenis zijn voor de beoordeling van de resultaten.
name BHR-GT-Aangeleverde locatie De plaats van het booronderzoek op het aardoppervlak, zoals die is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.
name BHR-GT-Aangeleverde verticale positie De positie van het beginpunt van het booronderzoek in het verticale vlak, zoals die is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.
name BHR-GT-Dataleverancier Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die het object aan de basisregistratie ondergrond heeft aangeleverd, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.
name BHR-GT-Rapportagedatum onderzoek De datum waarop de uitvoerder van het booronderzoek alle gegevens van het booronderzoek aan de bronhouder heeft overgedragen of in het geval van historische gegevens de datum waarop alle gegevens zijn vastgesteld.
name BHR-GT-Rapportagegeschiedenis De geschiedenis van de rapportage van het booronderzoek aan de bronhouder.
name BHR-GT-Registratiegeschiedenis De geschiedenis van het booronderzoek in de registratie ondergrond.
name BHR-GT-Kader inwinning Het doel waarvoor het onderzoek is uitgevoerd.
name BHR-GT-Gestandaardiseerde locatie De plaats van het booronderzoek op het aardoppervlak zoals die door de basisregistratie ondergrond is getransformeerd.
name BHR-GT-BRO-ID De identificatie van een booronderzoek in de registratie ondergrond.
name BHR-GT-Terreintoestand De toestand van het terrein tijdens het boren.
name BHR-GT-Kaderstellende procedure De procedure die de uitvoering van projecten waarbinnen het booronderzoek wordt uitgevoerd reguleert en daarmee de kaders bepaalt voor de uitvoering van het booronderzoek.
name BHR-GT-Bronhouder Het KvK-nummer van de maatschappelijke activiteit van de publiekrechtelijke rechtspersoon die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond.
name BHR-GT-Kwaliteitsregime De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen.
name BHR-GT-Object-ID bronhouder De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden.

BHR-G-Bepaling volumieke massa

JSON Publiek domein
name description
name BHR-G-Bijzonderheid uitvoering Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
name BHR-G-Zwel geconstateerd De aanduiding die aangeeft of tijdens de bepaling zwel is geconstateerd.
name BHR-G-Bijzonderheid materiaal Een bijzonderheid die bij de bepaling is geconstateerd door het onderzochte materiaal te bekijken, en die van invloed kan zijn op de resultaten van de bepaling.
name BHR-G-Bepalingsprocedure De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
name BHR-G-Bepalingsmethode De manier waarop de volumieke massa is bepaald.
name BHR-G-Volume proefstuk Het volume van het proefstuk.
name BHR-G-Volumieke massa De massa van het materiaal per eenheid van volume.
name BHR-G-Onder belasting De aanduiding die aangeeft of er tijdens de bepaling druk op het proefstuk is uitgeoefend.
name BHR-G-Monstervochtigheid De vochtigheidstoestand van het materiaal voorafgaand aan de bepaling.
name BHR-G-Waterverzadigd De aanduiding die aangeeft of het proefstuk vooraf de gelegenheid heeft gekregen om water op te nemen.
name BHR-G-Verticale rek Het quotiënt van het verschil tussen de beginhoogte van het proefstuk en de hoogte aan het eind van de consolidatie, en de beginhoogte.

BHR-P-Verwijderd traject

JSON Publiek domein
name description
name BHR-P-Begindiepte De diepte vanaf waar het materiaal uit de ondergrond is verwijderd.
name BHR-P-Einddiepte De diepte tot waar het materiaal uit de ondergrond is verwijderd.

EPC-Boortraject

JSON Publiek domein
name description
name EPC-Einddatum aanleg De datum waarop de aanleg van het boortraject is beëindigd.
name EPC-Datum openbaarmaking De datum met ingang waarvan de gegevens over de afmetingen en ondergrondse positie van een boortraject openbaar zijn.
name EPC-Categorie De aanduiding of een boortraject het eerst geboorde c.q. primaire traject binnen een boorgat is, of een zijtak.
name EPC-Boringdoel Het oorspronkelijke doel waarvoor het boortraject is aangelegd.
name EPC-Boortrajectcode De unieke identificatie van een boortraject in de registratie ondergrond.
name EPC-Startdatum aanleg De datum waarop het boren van het boortraject is begonnen.
name EPC-Boortraject locatie De afmetingen en ondergrondse positie van het boortraject.
name EPC-Naam De aanduiding van een boortraject binnen een boorgat middels een verkorte naam.

BHR-G-Sliblaag

JSON Publiek domein
name description
name BHR-G-Methode positiebepaling bovenkant De werkwijze die is gevolgd voor de bepaling van de bovenkant van de sliblaag.
name BHR-G-Methode positiebepaling onderkant De werkwijze die is gevolgd voor de bepaling van de onderkant van de sliblaag.
name BHR-G-Kleur De kleur van de sliblaag.
name BHR-G-Dikte De dikte van de sliblaag.

GUF-Ontwerpinstallatie

JSON Publiek domein
name description
name GUF-Levensduur De periode van datum van eerste ontwerp (begindatum) tot datum van definitieve beëindiging ontwerp (einddatum) van een ontwerpinstallatie.
name GUF-Geometrie De puntgeometrie van de globale horizontale positie van de Ontwerpinstallatie in het tweedimensionale (2D) vlak.
name GUF-Maximale waterverplaatsing De in de beschikking of melding genoemde kenmerken van het maximale volume water dat door de installatie aan de ondergrond mag worden onttrokken en het maximale volume dat in de bodem mag worden gebracht.
name GUF-Installatiefunctie De functie van de installatie zoals die gebruikt wordt voor het primaire gebruiksdoel.
name GUF-Energiekenmerken De energiegerelateerde eigenschappen van de ontwerpinstallatie. Vastgelegd worden de hoeveelheden die worden toegevoegd aan de ondergrond. Veel van deze kenmerken worden in de beschikking of melding vastgelegd.
name GUF-Ontwerpinstallatie ID Het door de bronhouder aangeleverde, identificerend gegeven van de ontwerpinstallatie.

BHR-P-Boorapparaat

JSON Publiek domein
name description
name BHR-P-Boortype De gebruikelijke benaming voor het boorapparaat.
name BHR-P-Boordiameter De diameter van de boor.

BHR-GT-Bepaling consistentiegrenzen

JSON Publiek domein
name description
name BHR-GT-Gebruikt medium De vloeistof die in de bepaling is gebruikt.
name BHR-GT-Conustype Het type conus gebruikt bij de bepaling van de vloeigrens.
name BHR-GT-Bepalingsprocedure De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
name BHR-GT-Vloeigrens Het watergehalte waarbij de grond zijn consistentie verliest en waarboven de grond zich gaat gedragen als een vloeistof.
name BHR-GT-Uitrolgrens Het watergehalte waarbij de grond nog net tot draden van 3 mm dikte kan worden uitgerold en dat als de grens wordt beschouwd tussen plastisch en semi-vast gedrag.
name BHR-GT-Plasticiteitsindex De lengte van het watergehaltebereik waarbinnen de grond zich plastisch gedraagt.
name BHR-GT-Plasticiteit bij bepaald watergehalte De plasticiteit van het proefstuk bij een bepaald watergehalte.
name BHR-GT-Bijzonderheid uitvoering Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
name BHR-GT-Bepalingsmethode De manier waarop de consistentiegrenzen zijn bepaald.
name BHR-GT-Fractie groter500um Het aandeel van de korrels met een diameter van 500 µm en groter in de massa van het materiaal.

BHR-G-Bepaling watergehalte

JSON Publiek domein
name description
name BHR-G-Droogtemperatuur De temperatuur waarop het materiaal is gedroogd.
name BHR-G-Zoutcorrectiemethode De manier waarop het watergehalte is gecorrigeerd voor het gehalte aan opgeloste zouten.
name BHR-G-Bepalingsmethode De manier waarop het watergehalte is bepaald.
name BHR-G-Bijzonderheid materiaal Een bijzonderheid die bij de bepaling is geconstateerd door het onderzochte materiaal te bekijken, en die van invloed kan zijn op de resultaten van de bepaling.
name BHR-G-Monstervochtigheid De vochtigheidstoestand van het materiaal voorafgaand aan de bepaling.
name BHR-G-Verwijderd materiaal De aanduiding die aangeeft welke bestanddelen voorafgaand aan de bepaling uit het te onderzoeken materiaal zijn verwijderd.
name BHR-G-Bepalingsprocedure De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
name BHR-G-Bijzonderheid uitvoering Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
name BHR-G-Droogtijd De lengte van de periode gedurende welke het materiaal is gedroogd.
name BHR-G-Watergehalte De verhouding tussen de hoeveelheid water en de hoeveelheid droge stof uitgedrukt in massaprocenten.

BHR-G-Verontreinigd interval

JSON Publiek domein
name description
name BHR-G-Begindiepte De diepte vanaf waar de verontreiniging is geconstateerd.
name BHR-G-Einddiepte De diepte tot waar de verontreiniging is geconstateerd.

GUF-Gerealiseerde installatie

JSON Publiek domein
name description
name GUF-Levensduur De periode van datum van eerste inrichting (begindatum) tot datum van definitieve buiten gebruikstelling (einddatum) van een gerealiseerde installatie.
name GUF-Installatiefunctie De functie van de installatie zoals die gebruikt wordt voor het primaire gebruiksdoel.
name GUF-Gerealiseerde installatie ID Het door de bronhouder aangeleverde, identificerend gegeven van de gerealiseerde installatie.
name GUF-Geometrie De puntgeometrie van de globale horizontale positie van de Gerealiseerde installatie in het tweedimensionale vlak.
name GUF-Geldigheidsduur De periode waarin het betreffende voorkomen van een gerealiseerde installatie geldig is.

BHR-GT-Geboord interval

JSON Publiek domein
name description
name BHR-GT-Begindiepte De diepte waarop begonnen is met een bepaalde boortechniek een gat met een bepaalde diameter te maken.
name BHR-GT-Einddiepte De diepte waarop gestopt is met een bepaalde boortechniek een gat met een bepaalde diameter te maken.
name BHR-GT-Geboorde diameter De diameter van het geboorde gat.
name BHR-GT-Boortechniek De techniek die gebruikt is om over een bepaald diepte-interval een gat met een bepaalde diameter in de ondergrond te maken.

BHR-G-Post-sedimentaire discontinuïteit

JSON Publiek domein
name description
name BHR-G-Type discontinuïteit De typering van het vlak dat de laagopbouw verstoort naar oorsprong.
name BHR-G-Begindiepte De diepte waarop de discontinuïteit begint.
name BHR-G-Einddiepte De diepte waarop de discontinuïteit eindigt.

EPC-Transportzone

JSON Publiek domein
name description
name EPC-Openbaar raadpleegbaar Indicatie of het attribuut gebied transportzone publiek toegankelijk is.
name EPC-Naam De aanduiding van een transportzone binnen een mijnstelsel middels een naam.
name EPC-Bepaling gebied De gegevens over het bepalen van het gebied van de transportzone.
name EPC-Afgegraven Indicatie of een transportzone is verdwenen vanwege afgraving.
name EPC-Gebied De contour van de transportzone, geprojecteerd op het aardoppervlak.
name EPC-TransportzoneID De unieke identificatie van een transportzone binnen de scope van een mijnstelsel in de registratie ondergrond middels een ID.

EPC-Mijnstelsel

JSON Publiek domein
name description
name EPC-Gestandaardiseerde locatie De gegevens over de locatie van een boorgat zoals die door de basisregistratie ondergrond zijn getransformeerd.
name EPC-Bepaling gemijnd gebied De gegevens over het bepalen van het gemijnd gebied.
name EPC-Naam De unieke identificatie van een mijnstelsel middels de voorkeursbenaming.
name EPC-Code De aanduiding van een mijnstelsel in de vorm van een code.
name EPC-Soort mijnstelsel De aanduiding van het primaire gebruik waarvoor een mijnstelsel is aangelegd.
name EPC-Gemijnd gebied De contour van het mijnstelsel, geprojecteerd op het aardoppervlak.
name EPC-Afgegraven Indicatie of een mijnstelsel is verdwenen vanwege afgraving.
name EPC-Alternatieve naam De aanduiding van een mijnstelsel middels een alternatieve benaming.

BHR-GT-Bepaling kalkgehalte

JSON Publiek domein
name description
name BHR-GT-Bijzonderheid uitvoering Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
name BHR-GT-Verwijderd materiaal De aanduiding die aangeeft welke bestanddelen voorafgaand aan de bepaling uit het te onderzoeken materiaal zijn verwijderd.
name BHR-GT-Bepalingsmethode De manier waarop het kalkgehalte is bepaald.
name BHR-GT-Bepalingsprocedure De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
name BHR-GT-Kalkgehalte Het aandeel koolzure kalk in de massa van het materiaal.

BHR-GT-Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte

JSON Publiek domein
name description
name BHR-GT-Hoogste maximale ongedraineerde schuifsterkte De hoogst gemeten schuifspanning waaronder het materiaal in ongedraineerde toestand bezwijkt.
name BHR-GT-Maximale ongedraineerde schuifsterkte De schuifspanning waaronder het materiaal in ongedraineerde toestand bezwijkt.
name BHR-GT-Bepalingsmethode De manier waarop de maximale ongedraineerde schuifsterkte is bepaald.
name BHR-GT-Laagste maximale ongedraineerde schuifsterkte De laagst gemeten schuifspanning waaronder het materiaal in ongedraineerde toestand bezwijkt.
name BHR-GT-Bepalingsdiameter De diameter van het deel van het apparaat dat in de grond wordt gedrukt.
name BHR-GT-Bepalingsprocedure De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
name BHR-GT-Monstervochtigheid De vochtigheidstoestand van het materiaal aan het begin van de bepaling.
name BHR-GT-Verticaal bepaald De aanduiding die aangeeft of het meetinstrument verticaal het proefstuk is ingegaan.

Documentation