Dataset

Basisregistratie: Handelsregister (HR) [DONL]

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Kamer van Koophandel (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Governance
  • Economy
  • Trade
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Basic register

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Close

LET OP: dit is een dataset aangemaakt door data.overheid.nl om inzicht te bieden in de beschikbare basisregistraties.

Inhoud basisregister:

Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register. Zo heb je rechtszekerheid bij het zakendoen. In het Handelsregister zie je namelijk met wie je te maken hebt, wie tekeningsbevoegd is en of er misschien sprake is van een faillissement.

Hergebruik:

Het volledige handelsregister is GEEN open data. Alleen een geanonimiseerde versie is als open data beschikbaar voor hergebruik. Deze dataset is in onderstaande link te downloaden als CSV bestand (meer dan 500Mb groot). https://data.overheid.nl/dataset/kvk-hr-open-data-set

Gegevens in deze registratie

In de "tags" zijn de begrippen opgenomen die authentiek in deze registratie worden vastgelegd.

Meer informatie:

  • Het Handelsregister is opgenomen in de Stelselcatalogus. Het is niet mogelijk in direct te linken naar het register, volg de algemene link en zoek op "Handelsregister" op https://www.stelselcatalogus.nl/registraties/.

Landing page: https://www.kvk.nl/producten-bestellen/kvk-handelsregister-open-data-set/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

This dataset is based on

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Downloadbare Open Data vanuit het Handelsregister

ZIP Geen open licentie

Geen toelichting.

Data schemes

Buitenlandse rechtstoestand

JSON Geen open licentie
name description
name Datum aanvang De datum van aanvang van de buitenslandse rechtstoestand.
name Beschrijving Een gerechtelijke uitspraak door een buitenlands gerecht.
name Datum einde De datum van beëindiging van de buitenlandse rechtstoestand.

Deponering

JSON Geen open licentie
name description
name Ontheffing Een ontheffing is een deponering, waarmee de rechtspersoon vrijgesteld wordt van het deponeren van een jaarrekening.
name Jaarstuk Een deponering in het kader van het jaarrekeningenrecht.
name OverigJaarstuk
name Halfjaar- kwartaalcijfers De halfjaar- of kwartaalcijfers die zijn opgesteld door de Rechtspersoon.
name Jaarrekening ongewijzigd vastgesteld Een deponering die aangeeft dat In de algemene vergadering van een rechtspersoon de voorlopige jaarrekening ongewijzigd is vastgesteld.
name Jaarrekening Een jaarrekening is een rapport waarin de financiële ontwikkelingen en de huidige financiële situatie van een onderneming is weergegeven.
name Aanvullende mededeling Blijkt na het vaststellen van de Jaarrekening dat de Jaarrekening in ernstige mate tekortschiet in het geven van een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, evenals voor zover de aard van een Jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de Rechtspersoon, dan bericht het bestuur daaromtrent onverwijld aan de leden of aandeelhouders en legt het een mededeling daaromtrent neder ten kantore van het handelsregister.
name Intrekking Een intrekking is een deponering waarbij de eerder gedeponeerde aansprakelijheidsverklaring wordt ingetrokken.
name Bijzondere deponering Andere documenten dan in het kader van het jaarrekeningenrecht die moeten worden gedeponeerd bij het handelsregister.
name FusieSplitsingVoorstel
name Instemming Deponering waarbij een Rechtspersoon zich voor een andere Rechtspersoon aansprakelijk stelt. Door de instemmingverklaring hoeft geen Jaarrekening meer gedeponeerd te worden.
name Aansprakelijkheidsverklaring De aansprakelijkheidsverklaring van de Rechtspersoon die zich aansprakelijk stelt.

Buitenlandse vennootschap

JSON Geen open licentie
name description
name Rechtsvormcategorie De Nederlandse rechtsvormcategorie van de BuitenlandseVennootschap.

Onderneming

JSON Geen open licentie
name description
name Datum aanvang De datum van aanvang van de Onderneming.
name Datum einde De datum van beëindiging van de Onderneming.
name Datum voortzetting De datum van voortzetting van de Onderneming.
name Handelsna(a)men De handelsn(a)men waaronder de Onderneming handelt.

Rechtspersoon

JSON Geen open licentie
name description
name Kerkgenootschap Kerkelijke organisatie die door een eigen statuut wordt geregeerd en rechtspersoonlijkheid bezit.
name Stichting Een bij notariële akte opgerichte organisatie (meestal zonder winstoogmerk), met een afgezonderd vermogen, die streeft naar een in de statuten genoemd doel.
name Statutaire zetel De zetel is de plaats waar een Rechtspersoon volgens de statuten gevestigd is.
name Vereniging Een samenwerkingsvorm waarbij meerdere personen op voet van gelijkheid trachten een bepaald doel te verwezenlijken of een bepaalde activiteit te ontplooien, meestal zonder dat hieraan commerciële belangen ten grondslag liggen.
name Vereniging van Eigenaars Een Vereniging van Eigenaars (VvE) is in Nederland een vereniging van de eigenaren van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren. De VvE zorgt voor het regelen van het onderhoud van het appartementsgebouw en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren
name Onderlinge Waarborg Maatschappij Een bij notariële akte als onderlinge waarborgmaatschappij opgerichte vereniging, die zich blijkens haar statuten ten doel stelt met haar leden overeenkomsten van verzekering te sluiten respectievelijk om leden en mogelijk anderen in het kader van een wettelijke regeling verzekerd te houden.
name Overige Privaatrechtelijke Rechtspersoon Een privaatrechtelijke rechtspersoon die commerciële activiteiten uitoefent, zoals: Boermarke Hofje Funcatie Gilde Buurtschap
name Naamloze Vennootschap De naamloze vennootschap (afgekort tot N.V.) is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die in beginsel vrij overdraagbaar zijn. De naamloze vennootschap is 'naamloos' omdat er bij de nv geen verplichting bestaat tot het houden van een register van aandeelhouders. De vennoten blijven als het ware buiten beeld; zij zijn anoniem.
name Besloten Vennootschap Juridische rechtsvorm die eigen rechtspersoonlijkheid heeft en waarvan het eigen vermogen is opgebouwd uit aandelen die in handen zijn van de vennoten (daarom heten die aandeelhouders). De aandeelhouders kunnen voor niet meer dan hun aandeel in het eigen vermogen van de vennootschap aansprakelijk gesteld worden voor de financiële verplichtingen van de onderneming. De BV verschilt van een NV doordat de aandelen niet aan toonder zijn en dat hij aan minder juridische verplichtingen ten aanzien van de jaarverslaggeving hoeft te voldoen. Een ondernemer kan zijn bedrijf omzetten in een BV en binnen die BV aandeelhouder worden met rechten op de winstverdeling en tevens directeur met een vast salaris. Tot 1 oktober 2012 kon men alleen een BV starten met een startkapitaal van 18 duizend euro. Na die datum is deze eis vervallen. Men spreekt ook wel van een Flex-bv. Voorts is er vanaf die datum meer ruimte om aandelen over te dragen, aandelen zonder stemrecht uit te brengen en aandelen zonder recht op winstdeling uit te brengen.
name Coöperatie Een vorm van economische samenwerking die een gedeelte van hun bedrijfsactiviteiten (in de regel de marktfunctie) voor gezamenlijke rekening en risico - blijvend - uitvoeren, met behoud van de zelfstandigheid van de overige activiteiten.
name Rechtsvorm De rechtsvorm van de Rechtspersoon.
name Europese coöperatieve vennootschap (SCE) De Europese coöperatieve vennootschap (Societas Cooperativa Europaea, SCE) is een Europese rechtsvorm met kenmerken van de coöperatie en de nv. Net als de Europese naamloze vennootschap (SE) is de SCE niet gebonden aan een EU-lidstaat. Daardoor is het mogelijk de statutaire zetel naar een ander land te verplaatsen Het kapitaal is de SCE is verdeeld in aandelen. Het minimum geplaatste kapitaal van de leden is 30.000 euro.
name Europese naamloze vennootschap (SE) De Europese naamloze vennootschap (Societas Europaea, SE) is een rechtsvorm voor vennootschappen met internationale activiteiten, die in alle landen van de EU bestaat. Alleen rechtspersonen kunnen een SE oprichten. Het minimumkapitaal bij oprichting is 120.000 euro.
name Europees economisch samenwerkingsverband Samenwerkingsverband (volgens Europees recht) van verschillende, binnen de Europese Unie gevestigde ondernemingen, waarbij dat samenwerkingsverband een eigen Europees-rechterlijke rechtspersoonlijkheid heeft.
name Publiekrechtelijke rechtspersoon Een lichaam dat een bepaalde overheidstaak opgedragen heeft gekregen, bijvoorbeeld het Rijk, de provincie en de gemeente.

Maatschappelijke Activiteit

JSON Geen open licentie
name description
name Berichtenbox De Berichtenbox is uw persoonlijke postbus voor elektronische berichten van de overheid: gebruiksvriendelijk, snel, veilig en milieuvriendelijk. U bepaalt zelf van welke overheidsorganisaties u berichten wilt ontvangen en ontvangt deze berichten dan niet meer per papieren post. Van de Belastingdienst ontvangt u uw berichten echter zowel via de Berichtenbox als gewoon per post. Per email krijgt u een melding dat er een nieuw bericht is. De berichtenboxnaam van een ondernemer is niet openbaar en mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Alleen voor overheidsinstellingen is de berichtenboxnaam beschikbaar.
name Datum einde De datum van beëindiging van de MaatschappelijkeActiviteit.
name Datum aanvang De datum van aanvang van de MaatschappelijkeActiviteit.
name Naam Naam of eerste handelsnaam van inschrijving.
name SBI-activiteit Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt 1 of meer SBI-codes. Een SBI-code is een getal van 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een onderneming is.
name KVK-nummer Het identificerende gegeven voor de MaatschappelijkeActiviteit, het KvK-nummer.

Buitenlandsadres

JSON Geen open licentie
name description
name Straat huisnummer Het straat/huisnummer is een combinatie van de de straat en huisnummer.
name Regio Regio is een deel van het land (streek, provincie, etc.).
name Postcode woonplaats De postcode/woonplaats is de combinatie van een eventuele postcode en woonplaats.
name Land De naam van het land waar het adres zich bevindt.

Locatie

JSON Geen open licentie
name description
name Toevoeging adres Vrije tekst om een Adres nader aan te kunnen duiden.

Natuurlijk Persoon

JSON Geen open licentie
name description
name Geboorteplaats De plaats waar de betreffende NatuurlijkPersoon is geboren.
name Geboortedatum Geboortedatum van de NatuurlijkPersoon.
name Geboorteland Het land waar de NatuurlijkPersoon geboren is.
name BSN Betreft de identificatie van een NatuurlijkPersoon.
name geslachtsnaam De geslachtsnaam van de NatuurlijkPersoon.
name voorvoegsel geslachtsnaam De eventuele voorvoegsels van de naam van de NatuurlijkPersoon
name Adelijke titel De adellijke titel van de Natuurlijk Persoon.
name Voornamen Voornaam of voornamen van de Natuurlijk Persoon.
name Handlichting Geeft aan of de rechter handlichting heeft verleend aan: - De Natuurlijk Persoon als eigenaar van een MaatschappelijkeActiviteit - De Natuurlijk Persoon als aansprakelijke
name Woonadres Een Locatie die bij een NatuurlijkPersoon hoort.
name Overlijdensdatum De overlijdensdatum van de Natuurlijk Persoon.
name Achternaam De geslachtsnaam van de Natuurlijk Persoon.
name Voorvoegsel De eventuele voorvoegsels van de naam van de Natuurlijk Persoon.
name Geslachtsaanduiding De geslachtsaanduiding van de NatuurlijkPersoon conform de standaarden van de BRP.

Vestiging

JSON Geen open licentie
name description
name Locatie Een Locatie die bij een Vestiging hoort.
name Vestigingsnummer Betreft het identificerende gegevens voor de Vestiging.
name Handelsna(a)m(en) De Handelsnaam van de vestiging waaronder gehandeld wordt.
name Postadres Een Locatie die bij een Vestiging hoort.
name Niet-commerciële vestiging Een classificatie van de Vestiging van de Maatschappelijke Activiteit, niet zijnde de Onderneming.
name Datum aanvang De datum van aanvang van de Vestiging.
name Bezoekadres Een Locatie die bij een Vestiging hoort.
name Datum einde De datum van beëindiging van de Vestiging.
name Commerciële vestiging Een classificatie van de Vestiging van de Onderneming.
name Typering hoofd-/nevenvestiging Geeft of het een hoofd- of nevenvestiging betreft.
name Naam De naam van de Niet Commerciële Vestiging.

Volmacht

JSON Geen open licentie
name description
name Type Geeft het soort volmacht aan van de functionaris.
name Beperking in handelen Een beperkte volmacht kan een aantal gestructureerde beperkingen in handelen bevatten, al dan niet in combinatie met een maximumbedrag.
name Beperking in geld Indicatie dat de Gemachtigde tot een bepaald bedrag is gemachtigd.

Bevoegdheid

JSON Geen open licentie
name description
name Soort De soort bevoegdheid van de functionaris.

Functievervulling

JSON Geen open licentie
name description
name Functionaris bijzondere rechtstoestand Een functie bij bijzondere rechtstoestand is een functie die vervuld wordt door een natuurlijk persoon bij een andere persoon die in een bijzondere rechtstoestand (schuldsanering, surséance van betaling, faillissement, onderbewindstelling) verkeert.
name Datum einde De datum van beëindiging van de Functievervulling.
name Gemachtigde Een Gemachtigde wordt gekenmerkt door een volmacht verleend door de Persoon bij wie de Gemachtigde is toegetreden.
name Publiekrechtelijke functionaris De functionaris die werkzaam is bij een publiekrechtelijke Rechtspersoon.
name Datum aanvang De datum van aanvang van de Functievervulling.
name Functie Een nadere aanduiding van de rol van de functionaris.
name Aansprakelijke Een Aansprakelijke is de Persoon die aansprakelijk is voor de rechtshandelingen van het Samenwerkingsverband.
name Overige functionaris De functionaris die niet in een van de andere groepen is genoemd.
name Bestuursfunctie De functionaris die als bestuurder werkzaam is bij een privaatrechtelijke Rechtspersoon.
name Adres Een Locatie die de functionaris (natuurlijk of niet natuurlijk persoon) hoort.

Persoon

JSON Geen open licentie
name description
name Volledige naam Volledige naam van de Persoon.
name Persoon rechtsvorm Rechtsvorm van de Persoon.

Rechtspersoon in oprichting

JSON Geen open licentie
name description
name Doel rechtsvorm De rechtsvorm die de Rechtspersoon na oprichting zal krijgen.

Communicatiegegevens

JSON Geen open licentie
name
name Domeinnaam
name Communicatienummer
name EmailAdres

Samenwerkingsverband

JSON Geen open licentie
name description
name Rechtsvorm De rechtsvorm van het Samenwerkingsverband.
name Maatschap Een maatschap is een samenwerkingsverband waarin de maten pro rata (ieder naar zijn/haar aandeel) participeren. Er wordt voor gezamenlijke rekening en risico belegd in (commercieel) onroerend goed met als doel het behalen van exploitatie- en/of verkoopwinst.
name Vennootschap Onder Firma Een vof is een vennootschap waarbij onder een gemeenschappelijke naam koophandel wordt gedreven. Een vof kan bij onderhandse akte worden opgericht. De aandelen in een vof zijn niet eenzijdig overdraagbaar. Wel zijn alle vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.
name Rederij Een rechtspersoon welke eigenaar is van één of meerdere schepen.
name Commanditaire Vennootschap Samenwerkingsverband tussen twee of meer personen waarbij een of meer personen uitsluitend als geldverschaffer optreden (de commanditaire of stille vennoot).

Binnenlandsadres

JSON Geen open licentie
name description
name BAG identificatie De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) identificatie van het binnnenlandsadres.
name Postcode De postcode van het adres, waarbij minimaal de vier cijfers bekend zijn.
name Huisnummer toevoeging Een toevoeging van het adres bijvoorbeeld rood, bis, etc..
name Plaats De plaatsaanduiding van het adres. Dit komt overeen met het gemeentedeel in de basisregistratie personen (BRP).
name Huisnummer Het huisnummer van het adres.
name Straatnaam De straat van het adres
name Huisletter De huisletter die door gemeente is toegekend aan het huisnummer.
name Postbusnummer Het nummer van de postbus.

Niet Natuurlijk Persoon

JSON Geen open licentie
name description
name RSIN Het door een kamer toegekend uniek nummer voor de NietNatuurlijkPersoon.
name Datum uitschrijving De datum dat de de Niet-Natuurlijk persoon is uitgeschreven.
name (Statutaire)naam De naam van de Niet-Natuurlijk Persoon.
name Datum aanvang De datum van aanvang van de Niet-NatuurlijkPersoon.
name Datum einde De datum van beëindiging van de Niet-NatuurlijkPersoon.

Naam Persoon

JSON Geen open licentie
name description
name Naam De naam van de persoon

Documentation