Dataset

Basisregistratie: Handelsregister (HR) [DONL]

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Kamer van Koophandel (Rijk)
Updated 12/22/2022 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Governance
  • Economy
  • Trade
Publicity level Restricted
Download metadata (XML/RDF)

Description

Basic register

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Close

LET OP: dit is een dataset aangemaakt door data.overheid.nl om inzicht te bieden in de beschikbare basisregistraties.

Inhoud basisregister:

Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register. Zo heb je rechtszekerheid bij het zakendoen. In het Handelsregister zie je namelijk met wie je te maken hebt, wie tekeningsbevoegd is en of er misschien sprake is van een faillissement.

Hergebruik:

Het volledige handelsregister is GEEN open data. Alleen een geanonimiseerde versie is als open data beschikbaar voor hergebruik. Deze dataset is in onderstaande link te downloaden als CSV bestand (meer dan 500Mb groot). https://data.overheid.nl/dataset/kvk-hr-open-data-set

Gegevens in deze registratie

In de "tags" zijn de begrippen opgenomen die authentiek in deze registratie worden vastgelegd.

Meer informatie:

  • Het Handelsregister is opgenomen in de Stelselcatalogus. Het is niet mogelijk in direct te linken naar het register, volg de algemene link en zoek op "Handelsregister" op https://www.stelselcatalogus.nl/registraties/.

Landing page: https://www.kvk.nl/producten-bestellen/kvk-handelsregister-open-data-set/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

This dataset is based on

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Downloadbare Open Data vanuit het Handelsregister

ZIP Geen open licentie

Geen toelichting.

Data schemes

Bevoegdheid

JSON Geen open licentie
name description
name Soort De soort bevoegdheid van de functionaris.

Binnenlandsadres

JSON Geen open licentie
name description
name BAG identificatie De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) identificatie van het binnnenlandsadres.
name Huisletter De huisletter die door gemeente is toegekend aan het huisnummer.
name Huisnummer Het huisnummer van het adres.
name Huisnummer toevoeging Een toevoeging van het adres bijvoorbeeld rood, bis, etc..
name Plaats De plaatsaanduiding van het adres. Dit komt overeen met het gemeentedeel in de basisregistratie personen (BRP).
name Postbusnummer Het nummer van de postbus.
name Postcode De postcode van het adres, waarbij minimaal de vier cijfers bekend zijn.
name Straatnaam De straat van het adres

Buitenlandsadres

JSON Geen open licentie
name description
name Land De naam van het land waar het adres zich bevindt.
name Postcode woonplaats De postcode/woonplaats is de combinatie van een eventuele postcode en woonplaats.
name Regio Regio is een deel van het land (streek, provincie, etc.).
name Straat huisnummer Het straat/huisnummer is een combinatie van de de straat en huisnummer.

Buitenlandse rechtstoestand

JSON Geen open licentie
name description
name Beschrijving Een gerechtelijke uitspraak door een buitenlands gerecht.
name Datum aanvang De datum van aanvang van de buitenslandse rechtstoestand.
name Datum einde De datum van beëindiging van de buitenlandse rechtstoestand.

Buitenlandse Vennootschap

JSON Geen open licentie
name description
name Rechtsvormcategorie De Nederlandse rechtsvormcategorie van de BuitenlandseVennootschap.

Deponering

JSON Geen open licentie
name description
name Aansprakelijkheidsverklaring De aansprakelijkheidsverklaring van de Rechtspersoon die zich aansprakelijk stelt.
name Aanvullende mededeling Blijkt na het vaststellen van de Jaarrekening dat de Jaarrekening in ernstige mate tekortschiet in het geven van een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, evenals voor zover de aard van een Jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de Rechtspersoon, dan bericht het bestuur daaromtrent onverwijld aan de leden of aandeelhouders en legt het een mededeling daaromtrent neder ten kantore van het handelsregister.
name Bijzondere deponering Andere documenten dan in het kader van het jaarrekeningenrecht die moeten worden gedeponeerd bij het handelsregister.
name Halfjaar- kwartaalcijfers De halfjaar- of kwartaalcijfers die zijn opgesteld door de Rechtspersoon.
name Instemming Deponering waarbij een Rechtspersoon zich voor een andere Rechtspersoon aansprakelijk stelt. Door de instemmingverklaring hoeft geen Jaarrekening meer gedeponeerd te worden.
name Intrekking Een intrekking is een deponering waarbij de eerder gedeponeerdee aansprakelijheidsverklaring wordt ingetrokken.
name Jaarrekening Een jaarrekening is een rapport waarin de financiële ontwikkelingen en de huidige financiële situatie van een onderneming is weergegeven.
name Jaarrekening ongewijzigd vastgesteld Een deponering die aangeeft dat In de algemene vergadering van een rechtspersoon de voorlopige jaarrekening ongewijzigd is vastgesteld.
name Jaarstuk Een deponering in het kader van het jaarrekeningenrecht.
name Ontheffing Een ontheffing is een deponering, waarmee de rechtspersoon vrijgesteld wordt van het deponeren van een jaarrekening.

Functievervulling

JSON Geen open licentie
name description
name Adres Een Locatie die de functionaris (natuurlijk of niet natuurlijk persoon) hoort.
name Datum aanvang De datum van aanvang van de Functievervulling.
name Datum einde De datum van beëindiging van de Functievervulling.
name Functie Een nadere aanduiding van de rol van de functionaris.

Locatie

JSON Geen open licentie
name description
name Toevoeging adres Vrije tekst om een Adres nader aan te kunnen duiden.

Maatschappelijke Activiteit

JSON Geen open licentie
name description
name Datum aanvang De datum van aanvang van de MaatschappelijkeActiviteit.
name Datum einde De datum van beëindiging van de MaatschappelijkeActiviteit.
name KVK-nummer Betreft het identificerende gegeven voor de MaatschappelijkeActiviteit, het KVK-nummer.

Natuurlijk Persoon

JSON Geen open licentie
name description
name Achternaam De geslachtsnaam van de Natuurlijk Persoon.
name Adelijke titel De adellijke titel van de Natuurlijk Persoon.
name BSN Betreft de identificatie van een NatuurlijkPersoon.
name Geboortedatum Geboortedatum van de NatuurlijkPersoon.
name Geboorteland Het land waar de NatuurlijkPersoon geboren is.
name Geboorteplaats De plaats waar de betreffende NatuurlijkPersoon is geboren.
name Geslachtsaanduiding De geslachtsaanduiding van de NatuurlijkPersoon conform de standaarden van de BRP.
name Handlichting Geeft aan of de rechter handlichting heeft verleend aan: - De Natuurlijk Persoon als eigenaar van een MaatschappelijkeActiviteit - De Natuurlijk Persoon als aansprakelijke
name Overlijdensdatum De overlijdensdatum van de Natuurlijk Persoon.
name Voornamen Voornaam of voornamen van de Natuurlijk Persoon.
name Voorvoegsel De eventuele voorvoegsels van de naam van de Natuurlijk Persoon.
name Woonadres Een Locatie die bij een NatuurlijkPersoon hoort.

Niet Natuurlijk Persoon

JSON Geen open licentie
name description
name Datum aanvang De datum van aanvang van de Niet-NatuurlijkPersoon.
name Datum einde De datum van beëindiging van de Niet-NatuurlijkPersoon.
name Datum uitschrijving De datum dat de de Niet-Natuurlijk persoon is uitgeschreven.
name RSIN Het door een kamer toegekend uniek nummer voor de NietNatuurlijkPersoon.
name (Statutaire)naam De naam van de Niet-Natuurlijk Persoon.

Onderneming

JSON Geen open licentie
name description
name Datum aanvang De datum van aanvang van de Onderneming.
name Datum einde De datum van beëindiging van de Onderneming.
name Datum voortzetting De datum van voortzetting van de Onderneming.
name Handelsna(a)men De handelsn(a)men waaronder de Onderneming handelt.

Rechtspersoon

JSON Geen open licentie
name description
name Rechtsvorm De rechtsvorm van de Rechtspersoon.
name Statutaire zetel De zetel is de plaats waar een Rechtspersoon volgens de statuten gevestigd is.

Rechtspersoon in oprichting

JSON Geen open licentie
name description
name Doel rechtsvorm De rechtsvorm die de Rechtspersoon na oprichting zal krijgen.

Samenwerkingsverband

JSON Geen open licentie
name description
name Rechtsvorm De rechtsvorm van het Samenwerkingsverband.

Vestiging

JSON Geen open licentie
name description
name Bezoekadres Een Locatie die bij een Vestiging hoort.
name Commerciële vestiging Een classificatie van de Vestiging van de Onderneming.
name Datum aanvang De datum van aanvang van de Vestiging.
name Datum einde De datum van beëindiging van de Vestiging.
name Handelsna(a)m(en) De Handelsnaam van de vestiging waaronder gehandeld wordt.
name Naam De naam van de Niet Commerciele Vestiging.
name Niet-commerciële vestiging Een classificatie van de Vestiging van de Maatschappelijke Activiteit, niet zijnde de Onderneming.
name Postadres Een Locatie die bij een Vestiging hoort.
name Typering hoofd-/nevenvestiging Geeft of het een hoofd- of nevenvestiging betreft.
name Vestigingsnummer Betreft het identificerende gegevens voor de Vestiging.

Volmacht

JSON Geen open licentie
name description
name Beperking in geld Indicatie dat de Gemachtigde tot een bepaald bedrag is gemachtigd.
name Beperking in handelen Een beperkte volmacht kan een aantal gestructureerde beperkingen in handelen bevatten, al dan niet in combinatie met een maximumbedrag.
name Type Geeft het soort volmacht aan van de functionaris.

Documentation