Dataset

Nieuwbouwwoningen; bouwvergunningen, gereedgekomen, 1995-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel worden cijfers gepubliceerd over:

  • het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een ‘omgevingsvergunningen met activiteit bouwen’ (voorheen bouwvergunningen) is verleend;
  • het aantal nog gereed te komen nieuwbouwwoningen.
  • het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen.

Deze gegevens worden uitgesplitst naar de volgende kenmerken:

  • regio: landsdelen, provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en gemeenten;
  • opdrachtgevers;
  • eigendomsvorm.

En voor de gereedgekomen woningen:

  • woninggrootte aantal kamers;
  • woningtype eengezins- en meergezinswoningen.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2011.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 29 maart 2013.

Reden van stopzetting: Deze tabel is na de verslagperiode 2011 niet meer geactualiseerd met cijfers over gereedgekomen nieuwbouwwoningen. Deze cijfers komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en zullen in mei 2013 worden gepubliceerd in nieuwe tabellen. De cijfers over vergunningen voor nieuwbouwwoningen worden voortgezet in een nieuwe tabel 'Nieuwbouwwoningen, vergunningen' (zie ook paragraaf 3)

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37548

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37548

Naar opdrachtgever en eigendomsvorm, woningtype en aantal kamers. Per regio (provincie, stadsgewesten, COROP, gemeenten).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37548

Naar opdrachtgever en eigendomsvorm, woningtype en aantal kamers. Per regio (provincie, stadsgewesten, COROP, gemeenten).