Dataset

Ondernemingsklimaat; kennismigratie internationaal vergeleken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van de kennismigratiestromen in een aantal landen. Kennismigratie heeft betrekking op immigranten in en emigranten uit een land, verdeeld naar hoog- en niet-hoogopgeleiden. De migratie van hoogopgeleiden (kenniswerkers) geeft een indicatie van de mate van internationale uitwisseling van kennis. Een toename van het aantal (buitenlandse) kenniswerkers in een land heeft een positieve invloed op het ondernemingsklimaat en vergroot de aantrekkingskracht op innovatieve bedrijvigheid.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruik gemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar over: 2000-2002 De gegevens betreffen geen gemiddelde, maar een samenvoeging van volkstellingen die zijn uitgevoerd in 2000, 2001 of 2002.

Status van de cijfers: De externe bron van deze cijfers levert geen bijgestelde gegevens over voorgaande perioden. De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 juni 2009: Geen wijzigingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De externe bron levert geen nieuwe cijfers voor deze indicatoren. De gegevens in deze tabel worden dan ook niet meer geactualiseerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71165ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71165ned

Kennismigratie van vreemdelingen in de bevolking, bevolking in den vreemde en de som en het saldo van kennismigratie naar land.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71165ned

Kennismigratie van vreemdelingen in de bevolking, bevolking in den vreemde en de som en het saldo van kennismigratie naar land.