Dataset

Totale vervoersprestatie in Nederland; vervoerwijzen, regio's

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Travel
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat het totaal aantal gereisde kilometers door de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. De vervoersprestatie bestaat uit reizigerskilometers van reguliere verplaatsingen plus serieverplaatsingen op Nederlands grondgebied inclusief binnenlandse vakantiemobiliteit. Het deel van de vervoersprestatie betreffende reguliere reizigerskilometers is vastgesteld op basis van ritinformatie.

De totale vervoersprestatie is uitgesplitst naar regio’s en vervoerwijzen.

Alleen gereisde kilometers op Nederlands grondgebied tellen mee. Dit betekent dat bij grensoverschrijdende verplaatsingen alleen het deel op Nederlands grondgebied wordt meegeteld. Gereisde kilometers in het buitenland zijn dus buiten beschouwing gelaten. Ook de kilometers van (beroepsmatig) wegvervoer met een zwaar vrachtvoertuig zijn niet in de cijfers meegenomen.

De cijfers zijn berekend met het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). Dat is de opvolger van het onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN; 2010-2017). Het ODiN is ten opzichte van het voorafgaande OVIN op diverse punten in belangrijke mate gewijzigd en de onderzoeken zijn daarom onderling niet volgtijdelijk vergelijkbaar.

Per 10 februari 2022 is ten gevolge van een revisie van de ODiN-bestanden de vervoersprestatie voor de jaren 2018, 2019 en 2020 naar boven bijgesteld, met name bij 'Personenauto als bestuurder' en 'Overige vervoerwijze'.

Gegevens beschikbaar vanaf 2018.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

De wijzigingen per 5 juli 2023. De jaarcijfers 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Medio 2024 verschijnen de cijfers over het onderzoeksjaar 2023.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84687NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84687NED

Totale vervoersprestatie op Nederlands grondgebied vervoerwijzen, provincie, landsdelen en stedelijkheidsgraad

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84687NED

Totale vervoersprestatie op Nederlands grondgebied vervoerwijzen, provincie, landsdelen en stedelijkheidsgraad