Dataset

Totale vervoersprestatie van de Nederlandse bevolking naar gemeente

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Travel
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u informatie over de mate waarin Nederlanders deelnemen aan het verkeer uitgesplitst per landsdeel, provincie, COROP, Grootstedelijke Agglomeraties, Stadsgewesten en Gemeenten naar vervoerwijze en motief.

De verkeersdeelname van personen is uitgedrukt in drie grootheden:

  • Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag. Hierbij is een verplaatsing een reis of een gedeelte van een reis afgelegd met één motief. Bijvoorbeeld de afgelegde afstand van huis naar werk is één verplaatsing, ongeacht of hierbij één of meerdere vervoermiddelen worden gebruikt.

  • Gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag.

  • Gemiddelde reisduur per persoon per dag: gebaseerd op vertrek- en aankomsttijden van verplaatsingen.

Verder zijn ook de responsaantallen en de populatieaantallen (aantal inwoners op 1 januari) in de tabel opgenomen. De responsaantallen kunnen laag zijn, bij het interpreteren van de gegevens dient hier rekening mee gehouden te worden.

De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde enquête Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de mobiliteitsgegevens afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985. Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is per 30 november 2009 stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37980NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37980NED

Verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per persoon per dag naar woonplaats respondent, vervoerswijzen en motieven.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37980NED

Verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per persoon per dag naar woonplaats respondent, vervoerswijzen en motieven.