Dataset

Kenmerken Wmo maatwerkarrangementen (vanaf 01-01-2015)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit bestand bevat gegevens over maatwerkarrangementen verleend in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Deze gegevens worden verzameld voor de gemeentelijke monitor sociaal domein, waar gemeenten op vrijwillige basis aan deelnemen. Het bestand bevat alleen gegevens van gemeenten die hebben aangeleverd én toestemming hebben gegeven voor publicatie. Een overzicht van deelnemende gemeenten is verkrijgbaar door naar het totaal aantal cliënten per gemeente per halfjaar te kijken in StatLinetabel “Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio”. http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83262NED/table?dl=54404 Als hier voor de betreffende gemeente een puntje staat, dan heeft deze in die periode geen gegevens aangeleverd (of is het een gemeente die in dat verslagjaar niet bestaat).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De aangeleverde bestanden worden gecontroleerd door middel van een technische toets om te bepalen of het bestand voldoet aan de afgesproken specificaties. In de gegevensleveringen van gemeenten aan het CBS, komt het regelmatig voor dat er meerdere records worden aangeleverd die (vermoedelijk) over hetzelfde arrangement gaan. Voor alle leveringen die een gemeente binnen een kalenderjaar met een toewijzingsnummer heeft aangeleverd, worden voor het tellen van het aantal maatwerkarrangementen de gegevens uit alle records van dezelfde persoon met hetzelfde toewijzingsnummer en type arrangement samengevoegd tot één arrangement. Na deze samenvoeging worden records nogmaals samengevoegd tot één arrangement wanneer:

  • de gemeente, de persoon, het type arrangement en de leveringsvorm gelijk zijn én
  • de begin- en einddatum gelijk zijn óf een record maximaal 3 dagen na afloop van een vorig record start óf de zorgperiode van het ene record (volledig) binnen de zorgperiode van het andere record valt.

Bovenstaande methode is geldig vanaf WMO2020BUSV2, voor oudere versies geldt: Gegevens over maatwerkarrangementen van dezelfde persoon (in dezelfde gemeente) worden door CBS samengevoegd tot één arrangement op basis van het toewijzingsnummer. Als er geen toewijzingsnummer aanwezig is in het bestand van een gemeente worden records samengevoegd wanneer

  • het type arrangement, de financieringsvorm en de reden beëindiging gelijk zijn én daarnaast
  • de begin- en einddatum gelijk zijn óf de begindatum van het ene record aansluit op de einddatum van het andere record, met een marge van 3 dagen.

De door gemeenten aangeleverde gegevens worden meegenomen in de publicatie nadat deze door de aanleverende gemeente zijn beoordeeld op plausibiliteit en, eventueel na aanpassing, akkoord zijn bevonden. Gemeenten ontvangen van CBS informatie over de kwaliteit en volledigheid van de aangeleverde gegevens. Gemeenten beslissen vervolgens of de gegevens gepubliceerd mogen worden, mede op basis van hun eigen beoordeling van de juistheid en volledigheid van de door hen geleverde gegevens.

De gemeenten worden 2x per jaar gevraagd om over het afgelopen halfjaar gegevens aan het CBS te verstrekken. Daarnaast is het voor hen mogelijk om naast het zojuist afgelopen halfjaar ook gegevens over het halfjaar daarvoor opnieuw te leveren (herlevering). Door deze systematiek in de levering van brongegevens en door de gekozen publicatiestrategie (2x per jaar publiceren) zal dit bestand altijd meerdere versies kennen. De eerste versie van dit bestand bevat altijd alleen het eerste halfjaar van het verslagjaar t en zal ook altijd uit voorlopige cijfers bestaan. Immers, in het tweede halfjaar van het verslagjaar t kunnen er herleveringen over dit eerste halfjaar plaatsvinden. In een volgende versie, normaliter de tweede versie, bevat dit bestand het gehele verslagjaar t. Deze versie zal bestaan uit het eerste halfjaar (al dan niet met herleveringen) en het tweede halfjaar samen. Het eerste halfjaar in dit bestand is op te vatten als nader voorlopig, want eventuele herleveringen over deze periode zijn hierin verwerkt. Ook is het eerste halfjaar aangepast aan het tweede halfjaar, indien dat nodig bleek (bijv. door het niet invullen van de begindatum of einddatum). Het tweede halfjaar in deze versie is op te vatten als voorlopige cijfers. Het is immers de eerste keer dat deze gegevens geleverd zijn. Pas bij het eerste halfjaar van het verslagjaar t + 1 zijn herleveringen mogelijk over het tweede halfjaar van verslagjaar t. Dat zorgt voor de laatste versie van dit bestand, normaliter de derde versie. In deze versie zijn de herleveringen van het tweede halfjaar verwerkt. Daarmee is dit halfjaar definitief. Ook is het eerste halfjaar (opnieuw) aangepast aan het tweede halfjaar. Daarmee is ook het eerste halfjaar definitief te noemen. Vanwege de complexiteit van de versies is het type verslagperiode niet eenduidig. Uiteindelijk wordt wel het verslagjaar beoogd.

Populatie

Personen (in de deelnemende gemeenten) aan wie gedurende de verslagperiode ondersteuning is verleend in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In vrijwel alle gevallen zijn dit alleen personen die op enig moment in de verslagperiode ingeschreven zijn geweest in de Basisregistratie Personen (BRP).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108039d60f

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset