Dataset

Rijk; aan-/verkopen overdrachten sector overheid naar Benelux-hoofdfunctie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bestuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het CBS verzamelt, binnen het kader van de statistieken van de overheidsfinanciën, gegevens over de omvang, de samenstelling en de bestemming van de uitgaven en inkomsten en de balansstanden van het rijk.

Het rijk bestaat uit ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen. Ministeries zijn vooral actief bij het bepalen van het rijksbeleid. In de begrotingsfondsen worden bepaalde budgetten of inkomsten meerjarig beschikbaar gehouden voor een speciaal beleidsterrein. Agentschappen zijn belast met uitvoerende taken.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaaranalyse van de rijksfinanciën: de bestemming van de aan- en verkopen, rente, pacht, resultaten van vermogen, subsidies en overdrachten van de sector overheid van het rijk. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar:

  • transactie volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995;
  • hoofdfunctie volgens de Benelux functionele classificatie 1989. Voor de typering van de rijksuitgaven en -inkomsten naar bestemming is t/m statistiekjaar 2005 de Benelux functionele classificatie 1989 gehanteerd. In 2002 heeft de Europese Commissie voor de rubricering naar bestemming de Classification of Functions of Government 1998 voorgeschreven. Vanaf 2003 is een volgtijdelijk vergelijkbare reeks van de aan- en verkopen, rente, pacht, resultaten van vermogen, subsidies en overdrachten van de sector overheid van het rijk beschikbaar op basis van deze nieuwe classificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: Cijfers t/m 2005 betreffen definitieve gegevens.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voorlopige jaarcijfers worden negen maanden na afloop van de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal en op grond van aansluiting op de cijfers in de Nationale rekeningen. Hierdoor hebben de cijfers geruime tijd een voorlopig karakter. Er wordt achtereenvolgens aangesloten op de nader voorlopige en definitieve jaarraming van de Nationale rekeningen. Deze jaarramingen komen respectievelijk in jaar t+2 en t+3 beschikbaar. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70144ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70144ned

Aan - en verkopen, rente, pacht, resultaten van vermogen, subsidies en overdrachten van de sector overheid van het Rijk.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70144ned

Aan - en verkopen, rente, pacht, resultaten van vermogen, subsidies en overdrachten van de sector overheid van het Rijk.